Uslovi upotrebe

Upotreba web strana preduzeća E-RAČUNI CS d.o.o. i informacionog sistema e-računi je obuhvaćena sa ovim uslovima i pravilima upotrebe, uključujući i uputstva za upotrebu, kao i važećim propisima Republike Srbije na području e-poslovanja. Sa svojom registracijom ili sklapanjem ugovora eksplicitno se slažete sa njihovom sadržinom i stupate u ugovorni odnos sa preduzećem E-RAČUNI CS d.o.o, te potvrđujete da ćete se pridržavati prava i obaveza iz tog ugovora.

Određivanje pojmova

  • KORISNIK je pravna osoba i sve fizičke osobe koje u pod svojim korisničkim imenom koriste web strane i/ili informacione sisteme preduzeća E-RAČUNI CS d.o.o.
  • IZVRŠILAC je preduzeće E-RAČUNI CS d.o.o, koje na svojim web stranama nudi mogućnost upotrebe informacionog sistema e-računi.
  • PROIZVOD su sve web strane preduzeća E-RAČUNI CS d.o.o, uključujući informacioni sistem i web uputstva.

Prijava

Korisnik se obavezuje da neće pokušati da se prijavi i/ili registruje za upotrebu pod imenom treće osobe.

Upotreba

Korisnik sme koristiti proizvod - web strane izvršioca, aplikaciju i podatke na njima - za namene za koje je proizvod namenjen. Web stane nisu namenjene za bilo koje druge namene, kao što su sistematično skupljanje podataka na web stranama - bilo ručno bilo programski, "upadanje u program", itd.

Korisnik se obavezuje da proizvod, mrežu i podatke sa interneta neće zlonamerno koristiti. Izvršilac ima pravo korisniku, za koga postoji opravdana sumnja da se sa njegovog priključka obavljaju određene mrežne aktivnosti sa ciljem zasićenja mrežne linije i /ili preopterećenja internet mreže ili proizvoda, te ugrožavaju sigurnost i/ili rad računara, odnosno opreme izvršioca ili računara treće osobe, odmah i bez prethodnog upozorenja prekinuti povezivanje i onemogućiti pristup do proizvoda sve dok se zloupotreba ne prekine.

Korisnička podrška

Korisnici koji plaćaju izvršiocu za upotrebu proizvoda imaju prava na podršku. Izvršilac garantuje tim korisnicima podršku koja obuhvata:

  • otklanjanje grešaka u radu programske opreme izvršioca,
  • objašnjenja koja se tiču rada programa preko elektronske pošte  mailto:podrska@e-racuni.com.

Za potrebe izvršenja korisničke podrške, izvršilac obezbeđuje korisniku upotrebu dodatne aplikacije "HelpDesk", koja omogućava upisivanje otkrivenih grešaka, odnosno zahteva za prilagođavanje i uvid nad procesom otklanjanja programskih grešaka u proizvodu. "HelpDesk" je integrisan u proizvod e-računi preko linka "HelpDesk". Izvršilac korisniku proizvoda ne nudi nikakvu korisničku podršku preko telefona, osim u slučaju sklapanja posebnog dogovora.

Korisnik se obavezuje da će izvršioca odmah obavestiti o greškama u proizvodu koje otkrije ili podacima na web stranama i omogućiti mu pravovremenu ispravku. Izvršilac se obavezuje da će otkrivene greške u programu i podacima otkloniti u najkraćem mogućem roku. Izvršilac ne odgovara za moguću štetu koja bi zbog grešaka u programu ili podacima nastala na strani korisnika.

Plaćanje i troškovi korišćenja proizvoda

Plaćanje korišćenja proizvoda je određeno u ugovoru. Plaćanje se vrši direktno na tekući račun izvršioca.

Povraćaj sredstava u slučaju reklamacije

U slučaju reklamacije izvršilac će izvršiti povraćaj sredstava najviše do iznosa nekorišćene narudžbenice.

Povraćaj nije moguć u slučaju da je proizvod već korišćen. Korisnik je u tom slučaju u okviru probnog perioda imao mogućnost isprobati rad programa i zbog toga nema prava na povraćaj zbog naispunjenih očekivanja koja se tiču proizvoda.

Sigurnost pristupa i zaštita podataka

Izvršilac je u obavezi da vodi statistiku pristupa i korišćenja proizvoda. Izvršilac će koristiti sve moguće dostupne mere da zaštiti poslovne podatke korisnika pred neovlašćenim pristupom treće osobe. Izvršilac ni u jednom slučaju ne odgovara ukoliko bi treća osoba uspela doći do tih podataka, na bilo koji način, legalan ili nelegalan (odluka suda, provala, itd).

Izvršilac će obezbediti da će svi interni saradnici biti upućeni u postupke i pravila čuvanja podataka. Za obezbeđivanje brze zaštite podataka korisnik se obavezuje da će se sam pobrinuti za sigurno čuvanje svojih korisničkih imena i lozinki i da ih neće ni u kom slučaju proslediti drugim pravnim ili fizičkim licima. U slučaju da dođe do nestanka dodeljenih lozinki, korisnik je obavezan da odmah o tome obavesti izvršioca, koji može da pomogne oko dodeljivanja novih lozinki i pri utvrđivanju upada u njegove podatke. U slučaju nepoštovanja pravila čuvanja pristupnih lozinki, korisnik sam snosi odgovornost za svu štetu koji će pretrpeti zbog uništenja njegovih poslovnih podataka ili zbog razotkrivanja istih.

Odgovornost

Izvršilac izjavljuje da su svi podaci i funkcionalnosti, koje nudi na svojim web stranama, takvi kakvi jesu, bez bilo kakve grancije za njihovu ispavnost i korisnost kod korisničkog dela, osim za njegovu namenu. Korisnik koristi podatke na web stranama izvršioca na sopstvenu odgovornost. Izvršilac nije odgovoran za neposrednu ili posrednu štetu koja bi nastala korisniku zbog upotrebe podataka i/ili rada na web stranama izvršioca s obzirom na mogućnost mogućih grešaka ili netačnih podataka koji bi se našli na web stranama korisnika.

Izvršilac će se truditi da na svojim web stranama obezbedi potpuno tačno tehničko delovanje. Izvršilac nije odgovoran za neposrednu ili posrednu štetu ili neprijatnosti koje bi kod korisnika nastale zbog mogućih tehničkih problema i prekida rada.

Izvršilac obezbeđuje potrebnu opremu samo na svojoj strani i nikako nije odgovoran za bilo koje nepravilnosti ili nezakonitosti koje bi nastale zbog neodgovarajuće opreme ili korišćenja korisnika.

Povezivanje na druge web strane

Neki linkovi na web stranama izvršioca vode na druge web strane kojima izvršilac ne upravlja, ne kontroliše niti proverava njihove osobine. Izvršilac nudi te linkove korisniku samo kao koristan dodatak. Navedeni linkovi na druge web strane ne predstavljaju stvaralaštvo i informacije izvršioca i ne znače nikakvu vezu između izvršioca i upravljača tih strana.

Konačne odredbe

Izvršilac može menjati opšte uslove poslovanja ili cenovnik bez prethodnog saglašavanja korisnika. U slučaju da se korisnik ne slaže sa promenjenim opštim uslovima ili cenovnikom, može da raskine ugovor.

Ugovorne stranke se obavezuju da će sva sporna pitanja rešavati sporazumno. U slučaju nemogućnosti dolaženja do sporazuma, za rešavanje spora nadležan je Sud u Beogradu. Za sve pravne odnose u vezi sa tim uslovima koristi se pravo Republike Srbije.

Beograd, 21.07.2011.

E-RAČUNI CS d.o.o.