Prva strana
Kursna lista NBS 17.12.2018
 Valuta  Sr.kurs/RSD 
 EUR  118.4079 
 USD  104.6838 
 CHF  104.9064 
Kursna lista NBS


Brzo i jednostavno pregledajte porez i doprinose, bruto i neto iznos zarade kao i ukupan trošak.


* Obračun zarade u e-računima podržava obračune benefita, dopunskog penzionog osiguranja, zaposlene sa nepunim radnim vremenom i još mnogo toga.
Za sve specifičnosti pogledajte uputstvo za upotrebu ili kontaktirajte korisničku podršku.


Unesite željeni iznos:      bruto   neto   trošak     

Zaposleni:Petrović Petar  Datum isplate:17.12.2018
Adresa:  Šifra partnera:
JMBG:  Mesto troškova:
Bruto zarada:50,000.00  Kol. za obr. zarade:

 

Zarada za redovan rad168.00 sati 50,000.00  
Ukupno bruto zarada168 sati  50,000.00  
Poreska olakšica iz čl.15a stav 2. 15,000.00 
Osnova za obračun poreza  35,000.00 
Porez na zarade 10.00 %  3,500.00 
Osnovica za obračun doprinosa  50,000.00 
PIO14.00 % 7,000.00 
Zdravstveno osiguranje5.15 % 2,575.00 
Nezaposlenost0.75 % 375.00 
Ukupno doprinosi na teret zaposlenih19.90 %  9,950.00 
 
Neto zarada  36,550.00 
Za isplatu  36,550.00 
 
Doprinosi na teret poslodavca
PIO12.00 % 6,000.00 
Zdravstveno osiguranje5.15 % 2,575.00 
Nezaposlenost0.75 % 375.00 
Ukupno doprinosi na teret poslodavca17.90 %  8,950.00 
 
Ukupni trošak  58,950.00 
 

Employee:Petrović Petar  Pay day:17.12.2018
Address:  Employee code:
Personal reg.No.:  Cost Center:
Gross salary:50,000.00  Multiplication factor:

 

Regular work168.00 sati 50,000.00  
Total gross earnings168 hours  50,000.00  
Nontaxible under Article 15a, par. 2 15,000.00 
Taxable income  35,000.00 
Tax 10.00 %  3,500.00 
Contribution base  50,000.00 
Pension Fund14.00 % 7,000.00 
Contribution for Health Fund5.15 % 2,575.00 
Contribution for Unemployment0.75 % 375.00 
Total contributions paid by employees19.90 %  9,950.00 
 
Net salary  36,550.00 
Net Payment  36,550.00 
 
Contributions paid by employer
Pension Fund12.00 % 6,000.00 
Contribution for Health Fund5.15 % 2,575.00 
Contribution for Unemployment0.75 % 375.00 
Total contributions paid by employer17.90 %  8,950.00 
 
Total salary cost  58,950.00 
 

Nazad na početnu stranu.