Shodno odluci u presudi Europskog suda pravde u predmetu C-9/20, Porezna uprava izdala je mišljenje i uputu o pravu na odbitak pretporeza poreznih obveznika koji primjenjuju redovni postupak oporezivanja (prema obavljenim isporukama), a kojom potvrđuje:

“Postupanje na način da porezni obveznik kada primi račun za isporuku ili uslugu koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, može odbiti pretporez tek kada tom dobavljačju plati račun, primjenjuje se u praksi od 1. prosinca 2022. godine.

Navedeno znači da se po ulaznim računima od poreznog obveznika koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama pretporez više ne može odbiti u trenutku kada je isporuka primljena već isključivo u trenutku plaćanja računa tom dobavljaču.

Za izradu ispravnih obračuna PDV-a sukladno ovom uputstvu, u programu e-racuni.hr je već predviđena mogućnost upisa vrste poreznog obveznika u šifrarniku dobavljača (prema obavljenim isporukama R1 ili prema naplaćenim naknadama R2) dok je unos podatka o “tipu računa” (R1, R2, …) jedan od obaveznih podataka pri unosu novog ulaznog računa u evidenciju. Prema tom se podatku primjenjuje odgovarajuće pravilo za prijenos računa u obračun PDV-a tj. odbitak pretporeza.

U šifrarniku dobavljača možemo upisati da li je dobavljač R1 ili R2 porezni obveznik odnosno primjenjuje li način obračuna PDV-a prema obavljenim isporukama (R1) ili prema naplaćenim naknadama (R2). Podatak upisujemo na stranici s osnovnim podacima o dobavljaču, unutar polja Obveznik PDV-a:

Pri unosu primljenog računa u evidenciju modula Nabava potrebno je obratiti pozornost na pravilan upis podatka u polje “Tip računa“. Ukoliko zaprimimo račun od dobavljača – poreznog obveznika, koji primjenjuje postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, a na kojem je istaknuto „obračun prema naplaćenoj naknadi“, u padajućem izborniku biramo “R2“.

Ukoliko smo već u šifrarniku dobavljača upisali i vrstu poreznog obveznika, program će pravilno postaviti podatak o tipu računa odmah po dodavanju tog dobavljača u masku za unos novog ulaznog računa:

Ova uputa Porezne uprave objavljena je 30.11.2022., a već sa sljedećom verzijom programa e-racuni.hr bit će dostupne izmjene po pitanju prijenosa računa zaprimljenih od poreznih obveznika, koji primjenjuju postupak oporezivanja prema naplaćenim naknadama, u obračun PDV-a i odbitak pretporeza tek u trenutku plaćanja računa.

U našim online uputama opisali smo praktične načine likvidacije prometa tj. prijenosa plaćanja na račune:

Do postavljanja nove verzije dovoljno je pripaziti odnosno pri unosu ulaznih računa u evidenciju primjenjivati upisivanje ispravnog podatka o tipu zaprimljenog računa (R1, R2, …).

Za više informacija o ovoj temi obratiti se možete našoj korisničkoj podršci putem e-pošte na helpdesk@e-racuni.hr .