U programu e-računi možete izdavati račune za prodaju rabljenih dobara, a na kojima je potrebno primjeniti poseban postupak oporezivanja marže.

To znači da se u trenutku izdavanja računa utvrđuje marža odnosno porezna osnovica, koja je jednaka razlici između prodajne i nabavne cijene isporučenih dobara, umanjena za iznos PDV koji je sadržan u toj marži.

Pri tom se na izdanim računima ne smije izdvojeno iskazati izračunat iznos PDV, dok se po ulaznim računima ne smije koristiti odbitak pretporeza.

Zašto je dobro koristiti program e-računi ako prodajete rabljena dobra?

1. Automatski izračunava razliku u cijeni tj. poreznu osnovicu

Kada na račun dodamo artikal kojeg smo prethodno upisali u šifrarnik/zaprimili primkom, tada se iz nabavne i prodajne cijene artikla – rabljenog dobra automatski izračunava razlika u cijeni iz koje se izračunava porezna osnovica i iznos PDV-a.

2. Nudi uvid u informativni izračun razlike u cijeni

Izravno na računu omogućen je uvid u postignutu razliku u cijeni (maržu):

3. Ispravno generira sadržaj računa

Kao što je to propisano, na izdanom se računu ne iskazuje izdvojeno iznos PDV-a:

4. Automatski popunjava obrazac PDV-MI i PDV

Na temelju zapisa na izlaznim računima, automatski se generira obrazac PDV-MI:

Račun nije iskazan u K-IRA. U obrascu PDV iskazan je u polju II.3:

 5. Podržava automatsko knjiženje izdanog računa na temeljnicu u glavnu knjigu

Iznosi po izlaznom računu, uključujući izračunat iznos PDV-a, automatski se prenose pri knjiženju na temeljnicu u glavnu knjigu:

6. Omogućuje evidentiranje ulaznih računa za rabljena dobra

Evidentirati možemo ulazne račune za nabavljena rabljena dobra te pritom računu priložiti skeniran original račun i tako imati elektroničku arhivu i uvid u original dokumente u svakom trenutku.

7. Automatski popunjava obrazac PDV-MU

Ako smo unosili ulazne računa za nabavu rabljenih dobara, pri obračunu PDV će se automatski popuniti i obrazac PDV-MU:

Cjelokupan postupak je vrlo jednostavan, a detaljnija uputstva u svezi korištenja posebnog postupka oporezivanja marže za rabljena dobra pročitati možete u našim online uputama:

http://help.e-racuni.com/Croatian/WikiPage-10027EF

Odgovori