Isprobajte sada!

Fakturisanje sa e-računima
Račun po vašoj meri

Zaboravite na pisanje računa u Word-u ili Excel-u! Sa programom e-računi možete brzo i jednostavno pripremiti račun profesionalnog izgleda po vašoj meri i imati preglednu evidenciju izdatih računa, kao i svih drugih vrsta dokumenata.

Program nudi mogućnost oblikovanja izgleda izlaznih dokumenata po želji korisnika (logotip, podaci preduzeća, dodatni tekstovi i napomene...), a za korisnike, koji već imaju oblikovan šablon računa u Word-u, postoji mogućnost uvoza šablona u program e-racuni.com, čime će se sve stavke računa ispisivati na izabrani šablon. Program omogućava slanje svih izdatih dokumenata elektronskom poštom brzo i jednostavno, direktno iz programa. Isto tako, korisnici imaju mogućnost kopiranja računa, ponuda i drugih učestalih i ponavljajućih mesečnih obaveza kao i pojedinačnog i masovnog knjiženja dokumenata sa automatskim prenosom podataka u glavnu knjigu. Uz to nudi mogućnost evidentiranja podataka o poslovnim partnerima uz prenos podataka iz registra poslovnih subjekata. Upisom poreskog broja ili samog naziva partnera, program pretražuje registar i pronalaskom željenog partnera nudi automatski prenos podataka u šifarnik partnera. Time se uspešno izbegavaju greške, učestale pri ručnom unosu spomenutih podataka a postupak unosa je znatno brži. Korišćenjem programa e-računi vaše poslovanje postaje jednostavnije i efikasnije.

Modul za fakturisanje nudi sledeće funkcije:

 • izdavanje računa, predračuna i ponuda, avansa, knjižnih odobrenja, knjižnih zaduženja, narudžba dobavljačima,
 • kopiranje računa kao i kopiranje računa u ponude tj. ponuda u račune, kao i druge mogućnosti kopiranja između različitih vrsta dokumenata,
 • postavke željenog izgleda računa (logotipi, tekstovi, podaci, ...) kao i upotreba tekstualnih šablona pripremljenih u Word-u,
 • slanje računa, predračuna i drugih dokumenata elektronskom poštom,
 • periodično masovno kopiranje i fakturisanje ponavljajućih računa,
 • praćenje plaćanja računa,
 • mogućnost određivanja željenog načina numerisanja računa i mogućnost numerisanja po mestima troškova,
 • više mogućnosti dodeljivanja privilegija za rad sa računima,
 • jednokratan unos artikala i cena u šifarnik artikala,
 • automatsko izdavanje otpremnice iz računa,
 • automatski obračun PDV-a prema izdatim računima,
 • mogućnost ispisa računa na stranom jeziku (unapred pripremljena nemačka, engleska i slovenačka varijanta računa),
 • povezanost sa evidencijom utrošenih sati i mogućnost prenosa obračuna sati na izlazni račun po unapred određenoj tarifi,
 • veza između dokumenata (predračun, račun, otpremnica, knjižno odobrenje, blagajnička uplatnica, ...),
 • automatsko knjiženje računa u glavnu knjigu,
 • izveštaji prodaje, top liste artikala, stranaka, ...,
 • izveštaji otvorenih ponuda, otvorenih računa, kumulative, po mestima troškova, ...
 • elektronska razmena dokumenata