Pogoji in pravila za uporabo produkta, storitev in informacijskih sistemov družbe E-RAČUNI d.o.o. (vključno s politiko zasebnosti in pogodbo o obdelavi podatkov)

Splošni pogoji in pravila uporabe ter politika zasebnosti, podani v nadaljevanju, veljajo in se uporabljajo za vse uporabnike, ki pridobijo uporabniški račun za uporabo produkta, spletnih storitev in programov družbe E-RAČUNI d.o.o. od vključno dne 1.6.2021 naprej in nadomeščajo vse prej veljavne pogoje, pravila ter politiko zasebnosti te družbe. Ti pogoji se uporabljajo tudi za obstoječe naročnike oz. obstoječa naročniška razmerja, pri čemer tudi zanje veljajo od vključno dne 1.6.2021 naprej, to je z dnevom objave na spletnih straneh ponudnika. Ponudnik se zaveže, da obstoječe naročnike o spremembi pogojev obvesti bodisi s splošno objavo na spletnih straneh, bodisi individualno, vsako stranko (naročnika) posebej, ob prvi prijavi v sistem, ki sledi zgornjemu datumu.

Dostop in uporaba spletnih strani, informacijskih sistemov, programske opreme in/ali storitev ponudnika sta določena in pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije in EU.

S svojo registracijo, vplačilom dobroimetja in/ali sklenitvijo naročniškega razmerja izrecno soglašate in se strinjate z vsebino tega dokumenta ter neposredno vstopate v pogodbeno razmerje s ponudnikom. S klikom na potrditev, da soglašate s temi splošnimi pogoji in pravili in da ste jih prebrali (ki se prikaže, ko se prvič prijavite v program), je registracija zaključena in s tem je pogodba med ponudnikom in naročnikom veljavno sklenjena.
___________________________________________________________________

Opredelitev pojmov

Za to pogodbo veljajo naslednje opredelitve pojmov:

PONUDNIK je družba E-RAČUNI, spletni poslovni programi, d.o.o., Titova cesta 8, SI-2000 Maribor, Slovenija, registrirana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, matična številka 1619675000, davčna številka SI95985352, ki na svojih spletnih straneh ponuja možnost uporabe informacijskih sistemov e-racuni.com, e-bilanca.net in drugih programov za vodenje poslovanja podjetij;
NAROČNIK je pravna oseba ali samostojni podjetnik oz. drug poslovni subjekt, ki se ukvarja s poslovno dejavnostjo in za namene vodenja poslovnih knjig pri ponudniku naroči produkt / storitev / program za vodenje poslovanja ali produkt/storitev /program ponudnika uporablja brezplačno, v okrnjeni obliki, po poteku testnega obdobja;
UPORABNIK je pravna oseba (naročnik) in vsaka fizična oseba, ki v imenu in za račun naročnika po njegovem pooblastilu ali na podlagi pooblastil na podlagi zaposlitve pri naročniku uporablja produkt, spletne strani in/ali informacijske sisteme ponudnika;
ADMINISTRATOR NAROČNIŠKEGA RAZMERJA je uporabnik, ki so mu podeljene pravice, da znotraj produkta, programa ali sistema ponudnika opravlja določene naloge v zvezi z upravljanjem naročniškega razmerja s ponudnikom, npr.:
◦ nadgradnjo paketa in podaljševanje naročnine;
◦ vplačilo dobroimetja za dodatne storitve;
◦ povezovanje na računovodski servis (omogoči se dostop do podatkov pooblaščenemu računovodji),
◦ dodeljevanjem uporabniških privilegijev in dostopov za druge uporabnike;
◦ brisanjem vseh podatkov;
◦ prekinitev uporabe programa;
◦ spremembo kontaktnih podatkov naročnika ipd.;
OBDOBJE PODALJŠANJA pomeni vsako zaporedno obdobje 12 mesecev (ali kakšno drugo obdobje, kot se pogodbenici posebej dogovorita) po poteku začetnega naročniškega obdobja;
PRODUKT je spletna stran ponudnika, vključno z online informacijskimi sistemi, uporabniško dokumentacijo, video navodili ter namestitveno programsko opremo;
POSEBNI POGOJI pomenijo individualno dogovorjene spremembe, spremembe in/ali dopolnitve teh pogojev ali pogojev naročila in se štejejo za vključene v ta sporazum;
TESTNO OBDOBJE pomeni obdobje, v katerem lahko naročnik preizkusi produkt ali storitev ponudnika brez stroškov (razen če ni dogovorjeno drugače);
POSODOBITVE pomenijo vse periodične izdaje produkta za namene, ki zagotavljajo manjše izboljšave in/ali izboljšave, popravke, popravke ali podobno, ali reševanje tehnoloških vprašanj, povezanih s takratno različico produkta;
RAZLIČICA pomeni novo izdajo produkta, ki vključuje veliko revizijo, spremembo, izboljšanje, spremembo ali podobno, trenutne izdaje;
SPLETNA STRAN PONUDNIKA pomeni spletno mesto ali spletne strani ponudnika storitev, pod katerimi je storitev na splošno dostopna s strani ponudnika storitev na internetu;
SPORAZUM pomeni pogoje, določene v tem dokumentu, veljavni naročilnici in posebne pogoje (če obstajajo), dogovorjene med ponudnikom in naročnikom. V primeru navzkrižja med dokumenti, ki zajemajo ta sporazum, dokumenti, ki vsebujejo sporazum, prevladajo v naslednjem vrstnem redu prednostnega reda: 1. posebni pogoji; 2. ti pogoji poslovanja in 3. naročilnica;
GDPR je oznaka za evropsko Splošno uredbo o varstvu podatkov evropsko – General Data Protection Regulation (GDPR, EU 2016/679 z dne 27.4.2016) z vsemi njenimi spremembami in dopolnitvami.
___________________________________________________________________

1. Vsebina in obseg pogojev uporabe

(1) Ti pogoji in pravila določajo pravice in obveznosti ponudnika in pravice in obveznosti uporabnika v zvezi z uporabo produkta, storitev in informacijskih sistemov ponudnika, dostopnih na spletnih straneh ponudnika in veljajo tudi za programe, ki jih uporabnik namesti na svojo/e napravo/e (npr. mobilne aplikacije in Windows aplikacije uporabnika).

(2) Ponudnik nudi storitve obdelave podatkov na svojih strežnikih preko interneta. Uporabnik dobi možnost dostopa do storitev in uporabe produkta v obsegu, ki ga določajo njegovi uporabniški privilegiji. Storitev ponudnika je sestavljena iz odobritve možnosti uporabe storitve prek interneta na strežnikih, ki so v sferi ponudnika storitev, do katerih uporabnik, kolikor je to potrebno, prejema pravice dostopa in uporabe. Pri uporabi programske opreme kot storitve (SaaS – Software as a Service) bo uporabnik lahko vnašal podatke in uporabljal različne funkcije.

(3) Predpogoj za uporabo storitve je zanesljiva neprekinjena internetna povezava do strežnikov ponudnika storitev. Naročnik mora zagotoviti in vzpostaviti to povezavo sama, s pomočjo svoje naprave.

(4) Pri uporabi produkta veljajo izključno ti pogoji in pravila uporabe. Kakršnikoli drugi pogoji in pravila so neveljavni, razen, če so izrecno dogovorjeni v pisni obliki med naročnikom in ponudnikom. V primeru, da določen člen teh splošnih pogojev preneha veljati, ostane veljavnost ostalih členov nespremenjena.

(5) Ponudnik svoje storitve ponuja izključno podjetnikom in podjetjem, zato so produkt in storitve na voljo izključno poslovnim strankam (B2B) in ne potrošnikom. Pri uporabi produkta zato ne velja zakonodaja s področja varstva pravic potrošnikom.
______________________________________________________

2. Sprejem pogojev in pravil uporabe (sklenitev pogodbe)

(1) V kolikor ni izrecno dogovorjeno drugače, se pogodba sklene ter pričnejo pogoji in pravila uporabe veljati le po uspešnem zaključku postopka registracije, t.j. po kliku na sprejem pogojev uporabe po uporabniški prijavi v produkt in po potrditvi ponudnika uporabniku (preko e-pošte ali zagotavljanja storitve za uporabo produkta), da je registracija uspela.

(2) Uporabnik ima možnost natisniti besedilo pogodbe – pogojev in pravil uporabe, vključno s politiko zasebnosti in pogodbo o obdelavi podatkov s spletnega mesta med postopkom registracije in pred sklenitvijo pogodbe.

(3) Ponudnik lahko zavrne sklenitev pogodbe brez navedbe razloga.

(4) Z registracijo za uporabo produkta in pridobitvijo uporabniškega računa uporabnik podaja izrecno soglasje, da lahko ponudnik obdeluje osebne podatke uporabnika za namene izvajanja storitev v skladu s pogoji GDPR.

(5) Soglasje za prejem elektronske pošte ali SMS sporočil ponudnika ni pogoj za sklenitev naročniškega razmerja ali uporabo produkta, vendar ponudnik za namene izboljšanja uporabniške izkušnje priporoča, da uporabnik poda soglasje za prejem obvestil s strani ponudnika. Obvestila so izključno poslovne in tehnične narave.

(6) Za uporabo naših storitev morate v celoti soglašati s Politiko zasebnosti skupaj s Pogoji in pravili poslovanja. Uporabnik s svojim soglasjem izrecno izjavlja, da je prebral in razumel besedilo zapisano v tem dokumentu.

(7) Predpogoj za registracijo je, da je uporabnik popolnoma pravno in poslovno sposoben, star minimalno 18 let, je samostojni podjetnik, zakoniti zastopnik pravne osebe (podjetja, društva ali zavoda), prokurist ali drug pooblaščenec po zaposlitvi v okviru svojih del in nalog, zasebnik iz sfere samostojnih poklicev (npr. zdravnik, odvetnik…) ali drug poslovni subjekt, ki ima status samostojnega poklica, in storitve uporablja izključno v poslovne namene – kar vse mora uporabnik pod kazensko in materialno odgovornostjo potrditi od prvi registraciji. Mladoletnikom je prepovedana registracija. V primeru pravne osebe mora registracijo opraviti fizična oseba, ki je pooblaščena za zastopanje poslovnega subjekta (naročnika) neomejeno.
Uporabnik izjavlja, da je poslovno in pravno sposobna oseba, da ima pooblastilo naročnika za sklenitev tega posla, da je polnoleten ter da uporablja produkt samostojno ali po pooblastilu naročnika izključno v poslovne namene.

(8) V primeru, da naročnik opravlja storitve knjigovodstva in/ali računovodstva za tretje osebe in je tretja oseba določena kot pogodbenica, ima naročnik obveznost, da predhodno obvesti tretjo osebo o pogojih in pravilih uporabe produkta in pridobi ustrezno soglasje za uporabo produkta za vodenje knjigovodstva in/ali računovodstva za tretjo osebo. V primeru, da naročnik ne pridobi potrebnega soglasja, lahko ponudnik naročniku odpove uporabo produkta za obdelavo podatkov tretje stranke zaradi nastopa izrednih okoliščin nezakonite obdelave podatkov.
___________________________________________________________________

3. Vsebina produkta in obseg storitev ponudnika

(1) Ponudnik uporabnikom zagotavlja produkt, ki predstavlja spletno programsko opremo in storitve v povezavi z obdelavo podatkov za namene vodenja poslovanja podjetja (izstavljanje računov, knjigovodstvo, računovodstvo, vodenje zaloge, obračun DDV, obračuni osebnih prejemkov, ipd.).

(2) Točen obseg in vsebina produkta in storitev sta določena z naročniškim paketom, za katerega je sklenjeno naročniško razmerje med naročnikom in ponudnikom. Podrobna specifikacija naročniških paketov, vključno s cenikom, je objavljena na spletnih straneh ponudnika.

(3) Ponudnik lahko uporabniku ponudi brezplačen testni dostop do produkta za vnaprej določeno časovno obdobje. Znotraj obdobja testne uporabe produkta je njegova uporaba brezplačna. Če naročnik želi nadaljevati z uporabo produkta po preteku testnega obdobja uporabe, mora skleniti naročniško razmerje za izbrani naročniški paket. V kolikor naročniškega razmerja po preteku testnega obdobja ne sklene, lahko nadaljuje z uporabo programa v okrnjeni brezplačni verziji.

(4) Ponudnik nudi produkt in storitve v obliki naročniškega razmerja, ki se sklene med naročnikom in ponudnikom.

(5) Pravico do uporabe produkta po preteku testnega obdobja imajo izključno uporabniki, katerih uporabniški računi so povezani z naročnikom, ki ima sklenjeno veljavno naročniško razmerje s ponudnikom produkta. Tudi ti brezplačni uporabniki se za namen teh pogojev in pravil uporabe štejejo in obravnavajo kot naročniki.
___________________________________________________________________

4. Obveznosti uporabnika

(1) Ob prvi registraciji uporabniškega računa mora uporabnik navesti resnične podatke o sebi in o poslovnem subjektu, ki ga zastopa in bo nosilec naročniškega razmerja. V primeru, da se uporabnik predstavi z lažnimi podatki, mu lahko ponudnik blokira uporabo produkta brez predhodnega opozorila.

(2) Za namene lastnega testiranja ali poučevanja internih uporabnikov, lahko uporabnik oz. naročnik v okviru naročniškega razmerja ustvari dodatne testne uporabniške račune ter pri tem uporabi izmišljene podatke. V primeru vnosa testnih uporabnikov in/ali organizacij bo ponudnik uporabo programa zaračunaval v skladu s cenikom, ne glede na naročnikov namen uporabe programa. Naročnik oz. odgovorna oseba naročnika polno odgovarja za uporabo programa s strani testnih/fiktivnih uporabnikov.

(3) Za namene uporabe spletnih storitev (API vmesnik) lahko naročnik ustvari poseben uporabniški račun za računalniške avtomatske obdelave. Tak uporabniški račun ni vezan na fizično osebo. Uporabnik API je dolžan strogo upoštevati tehnične pogoje, ki jih poda ponudnik za uporabo spletnih storitev.

(4) Uporabnik sme uporabljati produkt samo za namen za katerega je namenjen.

(5) Uporabnik se obveže, da bo pri uporabi produkta spoštoval veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Evropske unije.

(6) Uporabnik se obveže, da bo izbral varno in močno geslo za prijavo in skrbel za tajnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ju ne bo posredoval tretjim osebam in pošiljal po e-mailu. Uporabnik je dolžan skrbno obravnavati svoje prijavne podatke in preprečiti zlorabo prijavnih podatkov s strani tretjih oseb. Uporabnik je dolžan skrbeti tudi za to, da ima v programu pravilno vpisana kontaktni e-mail naslov in številko telefona, saj je to potrebno za povrnitev gesla, če ga slučajno izgubi oz. za 2FA – dvofaktorsko avtentifikacijo (v primeru, če ponudnik zazna sumljive aktivnosti oz. prijave v program). V primeru, da pride do izgube ali kraje gesla, je uporabnik dolžan o tem takoj obvestiti ponudnika, ki lahko pomaga pri dodelitvi novega gesla in pri izsleditvi morebitnega vdora v naročnikove podatke s posebnim postopkom za povrnitev pozabljenega gesla, ki je avtomatiziran tako, da se uporabniku pošlje enkratna povezava, na katero klikne in si nato sam, na varni strani, nastavi novo geslo. Dodatno ima uporabnik tudi možnost 2FA – dvofaktorske avtentifikacije, kar pomeni, da se uporabnik lahko prijavi v program samo z vstopnim geslom in kodo, ki jo prejme preko SMS-a na telefonsko številko. Če uporabnik v programu nima vpisanega pravilnega e-mail naslova in pravilne mobilne številke, potem novega gesla ne more pridobiti na zgoraj opisan avtomatski način, ampak mora povrnitev novega gesla zakoniti zastopnik pisno zahtevati pri ponudniku. V primeru neupoštevanja pravil varovanja dostopnih gesel uporabnik sam nosi odgovornost za vso škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi uničenja ali zaradi razkritja podatkov.

(7) Uporabnik se obvezuje, da bo ponudniku predal v obdelavo in produkt uporabljal za obdelavo izključno tistih osebnih in/ali poslovnih podatkov, s katerimi upravlja na podlagi ustrezne zakonske podlage in/ali na podlagi zakonito pridobljenega soglasja za obdelavo osebnih podatkov.

(8) Uporabnik se obveže, da produkta, omrežja in storitev ne bo uporabljal zlonamerno in da se bo vzdržal kakršnekoli dejavnosti, ki bi ovirala delovanje produkta in/ali storitve ali z njo določene tehnične infrastrukture. Uporabnik ne sme izvajati omrežnih aktivnosti, ki bi lahko zasičile omrežno povezavo in/ali preobremenile internetno omrežje in/ali produkt in/ali bi ogrožale varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme ponudnika ali računalnikov tretjih oseb. V primeru kršitve bo ponudnik nemudoma in brez predhodnega opozorila prekinil povezavo in uporabniku onemogočil dostop do produkta, dokler kršitev ni odpravljena.

(9) Z uporabo produkta je prepovedano objavljati, prenašati, razpošiljati kakršnekoli informacije ali gradiva, ki so nezakonita, lažna, nespodobna, žaljiva ali širijo rasno, spolno ali kakršnokoli drugo nestrpnost. Prav tako je prepovedano širjenje kakršnihkoli drugih sporočil, ki niso v skladu z običajnim namenom uporabe produkta.

(10) Uporabnik se zavezuje, da na strežnike ponudnika ne bo prenašal datotek okuženih z virusi ali drugo zlonamerno programsko opremo, ki bi lahko škodovala opremi ponudnika in/ali drugih uporabnikov.

(11) Uporabnik je dolžan spoštovati intelektualno lastnino ponudnika. Vsebine, ki so v lasti ponudnika, lahko uporablja samo za namene vodenja poslovanja organizacij, ki jih vodi uporabnik. Uporaba vsebin na način, ki krši avtorske pravice ponudnika, je prepovedana. Še posebej je prepovedano zbiranje informacij o delovanju produkta z namenom uporabe vsebin v drugih podobnih komercialnih ali nekomercialnih storitvah in/ali programskih produktih. V primeru kršitve tega člena uporabnik in/ali naročnik odškodninsko odgovarjata.

(12) Uporabnik je izključno odgovoren za izpolnjevanje njegovih obveznosti glede rokov hranjenja podatkov. Uporabnik zagotavlja, da dokumente in podatke obdeluje na zakoniti podlagi. V primeru inšpekcijskih ali preiskovalnih postopkov je uporabnik dolžan sam omogočiti dostop do lastnih podatkov oz. posredovati lastne podatke uradnim osebam.

(13) V primeru prenehanja naročniškega razmerja ali prenehanja naročnika je pooblaščeni uporabnik dolžan poskrbeti za prenos podatkov za namene arhiviranja ali izročitve podatkov zakonitemu nasledniku (npr. stečajnemu upravitelju v primeru stečaja poslovnega subjekta).
___________________________________________________________________

5. Cene in pogoji plačila, blokiranje računa in popravki cen

(1) Ponudnik nudi svoje storitve v različnih brezplačnih in plačljivih naročniških paketih. Cene za vsak posamezni paket in plačilni pogoji so določeni z veljavnim cenikom, objavljenim na spletni strani ponudnika.

(2) Če ni drugače določeno z naročniškim paketom, se plačilo naročnine izvede vnaprej za izbrano obdobje, pri čemer je možno mesečno, trimesečno, polletno ali letno plačilo, odvisno od trajanja pogodbe (paketa), ki jo izbere uporabnik. Plačilo se izvede po online predračunu z nakazilom na bančni račun ponudnika. Ponudnik lahko ponudi naslednje načine plačila: s kreditno kartico ali preko PayPal, ali z drugim vnaprej dogovorjenim načinom ali plačilnim sredstvom, odvisno od države, v kateri deluje naročnik. Možni načini plačila so podrobneje opisani v ceniku ponudnika in so del cenika.
Obračunsko obdobje poteka en mesec, tri mesece, pol leta ali eno leto vnaprej, od datuma, ko se uporabnik uspešno registrira za plačljive različice. Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da uvede možnost nakupa naročnin za drugačna obdobja (npr. četrtletno) ali uvedbo povezanih storitev, ki ponujajo druge modele obračunavanja.
Če želi uporabnik preklopiti z mesečne, trimesečne ali polletne naročnine na letno naročnino, je to mogoče z učinkom od prvega dne naslednjega meseca obračunavanja. Enako velja za spremembo iz letne naročnine na polmesečno, trimesečno ali mesečno naročnino. Podoben mehanizem bo veljaven, če ponudnik storitev uvede drugačno obračunsko obdobje.

(3) Račun za naročnino zapade v plačilo z dnem zapadlosti, ki je naveden na izdanem računu. V primeru, da naročnik zamuja s plačilom naročnine za več kot 2 dni, bo ponudnik uporabniku, ki zastopa nosilca naročniškega razmerja, ob prijavi v produkt, izstavil opomin za plačilo računa. Po preteku 10 dni od izdaje opomina bo ponudnik blokiral dostop za vse uporabniške račune v okviru sklenjenega naročniškega razmerja.
Če v primeru plačila s kreditno kartico naročnine ni mogoče pravočasno bremeniti s kreditne kartice ali bančnega računa, je naročnik oz. uporabnik dolžan nato v 4 delovnih dneh nakazati skupni dolgovani znesek na bančni račun ponudnika, sicer ponudnik ravna na način, opisan v prejšnjem odstavku.

(4) Naročnik izrecno soglaša, da mu ponudnik pošilja račune in v primeru nepravočasnega plačila tudi opomine na njegov elektronski naslov ali preko SMS na številko mobilnega telefona.

(5) V primeru blokade uporabniških računov se blokada sprosti, ko naročnik poravna vse zapadle obveznosti, ki jih ima do ponudnika.

(6) V primeru odpovedi oz. predčasne prekinitve naročniškega razmerja bo ponudnik naročniku povrnil znesek vnaprej plačane naročnine za obdobje od datuma prekinitve naročniškega razmerja do konca vnaprej zaračunanega obdobja. Preveč plačana naročnina se vrne naročniku na osnovi njegovega pisnega zahtevka za vračilo, naslovljenega in poslanega na naslov ponudnika, ki mora biti podpisan s strani zakonitega zastopnika in mora imeti jasno navedeno številko bančnega računa naročnika, na katero naj se nakazilo izvede. V primeru pravilno izpolnjenega zahtevka za vračilo, bo ponudnik naročniku izstavil dobropis. Naročnik mora dobropis vrniti ponudniku in na njem s podpisom in žigom potrditi, da je upošteval zmanjšanje odbitka vstopnega DDV. Razlika v preveč plačani naročnini se v tem primeru vrne na TRR naročnika v roku 45 dni od prejema potrjenega dobropisa. Naročnik ni upravičen do povrnitve zamudnih obresti. V primeru nakazila na račune v tujini oz. izven SEPA kupec sam krije bančne stroške nakazila vračila. Za zneske manjše od 15,00 EUR zaradi stroškov izstavitve dobropisa in obdelave vračila naročnik ne more zahtevati vračila.

(7) Če uporabnik račun izbriše pred koncem pogodbe, bo račun nedostopen (blokiran) takoj po izbrisu. V tem primeru in tudi če je ustvarjen nov račun, preostalih zapadlosti ni mogoče v dobro knjižiti na nov račun.

(8) Ponudnik ima pravico, da spremeni cene obstoječih naročniških paketov in storitev ali denarno valuto obračunavanja paketov in storitev, pri čemer mora spremembo napovedati vsaj 30 dni pred pričetkom veljavnosti novega cenika ali nove valute, z objavo na svoji spletni strani. Sprememba denarne valute, v katerem se naročnina oz. storitev obračunava, se v tem primeru spremeni po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan spremembe.
V primeru vnaprejšnjega plačila naročnine, se novi cenik uporablja šele ob izstavitvi računa za naslednje obračunsko obdobje. Nove naročniške pakete in nove plačljive storitve, ki nimajo vpliva na obstoječe naročnike, lahko ponudnik doda v cenik kadarkoli brez omejitev.

(9) Ponudnik ima pravico, da kadarkoli prenese zaračunavanje naročnine za uporabo produkta / storitve na drugo pravno osebo ali povezani poslovni subjekt v okviru poslovne skupine E-RAČUNI / Eurofaktura oziroma na katerokoli drugo pravno osebo oziroma podjetje po izbiri ponudnika, in to brez soglasja naročnika, o čemer pa je ponudnik dolžan obvestiti naročnika.
Prav tako ima pravico do prenosa celotne pogodbe in nudenja produkta in/ali storitve na drugo pravno osebo ali povezani poslovni subjekt v okviru poslovne skupine E-RAČUNI / Eurofaktura oziroma na katerokoli drugo pravno osebo oziroma podjetje po izbiri ponudnika, in to brez soglasja naročnika, o čemer pa je ponudnik dolžan obvestiti naročnika.

(10) V kolikor za določen naročniški paket ponudnik nudi garancijo najugodnejše cene, bo ponudnik naročniku priznal nižjo ceno produkta v primeru, ko mu naročnik predloži konkurenčno ponudbo za nakup ali najem enakovrednega poslovnega programa, iz katere so razvidni celotni stroški za naročnika za obdobje 36 mesecev od nakupa oz. najema programske opreme.

(11) Naročnik lahko uveljavlja reklamacijo obračunanih storitev v roku 15 koledarskih dni od dneva izstavitve računa. Po preteku tega roka ponudnik ni več dolžan upoštevati reklamacije računa.

(12) V primeru, da davčni ali katerikoli drug uradni organ države članice ali organ EU ali tretja oseba pošlje ponudniku oz.članu skupine E-računi/Eurofaktura zahtevek, poizvedbo, davčno prijavo ali prične prekrškovni postopek ali karkoli drugega v povezavi z uporabo programa na podatkovni bazi naročnika in ta postopek ne rezultira z dokazano krivdo ponudnika, je ponudnik upravičen, da od naročnika terja povračilo vseh stroškov postopka, ki so mu v zvezi s tem nastali (uporabniška podpora, sistemska analiza, sistemska administracija, odvetniški stroški, stroški uprave ipd.). Tudi v primeru poizvedb v okviru davčnih in kriminalističnih preiskav, se stroški priprave odgovora zaračunajo naročniku. Ponudnik mora naročnika o prejemu vsakega takega dopisa / poizvedbe predhodno obvestiti, da ga je prejel in da mu bo zaračunal stroške priprave odgovora na dopis in morebitne druge stroške, ki mu bodo v zvezi s takšnim postopkom morebiti nastali.
___________________________________________________________________

6. Prekinitev pogodbe, prekinitev naročniškega razmerja in brisanje uporabniškega računa

(1) Uporabnik, ki se je registriral za brezplačno uporabo programa, lahko program uporablja 30 dni v polni izvedbi (glede na obseg funkcionalnosti naročniškega paketa) in po preteku testnega obdobja nima nobenih obveznosti do ponudnika. V testnem oz. brezplačnem obdobju ni možno uporabljati funkcij po variabilnem ceniku, ki zahtevajo dodatno plačilo (npr. obdelave OCR, pošiljanje SMS-ov, pošiljanje elektronskih računov preko plačljivih ponudnikov in druge podobne transakcije). Po preteku testnega obdobja ima naročnik možnost, da bodisi plača naročnino bodisi nadaljuje z uporabo programa v okrnjeni brezplačni verziji. Dostop do programa/ storitve se samodejno konča ob koncu zadevnega testnega obdobja in ponudnika ni potrebno posebej obvestiti o prekinitvi pogodbenega razmerja.

(2) V kolikor ni bilo ob sklenitvi naročniškega razmerja za izbrani naročniški paket dogovorjeno drugače, se plačljivo naročniško razmerje prekine avtomatično z iztekom časa izbranega paketa. Ob poteku naročnine lahko uporabnik podaljša naročnino za naslednje obdobje. V kolikor plačljivega naročniškega paketa ob izteku časa ne podaljša, se takšno plačljivo naročniško razmerje spremeni v brezplačno naročniško razmerje in se v takem primeru določeni pogoji in pravila (v obsegu, ki se nanaša na brezplačne storitve) še naprej uporabljajo.

(3) V kolikor ni bilo ob sklenitvi naročniškega razmerja dogovorjeno drugače, lahko naročnik naročniško razmerje prekine kadarkoli brez odpovednega roka tudi pred pretekom časa izbranega paketa.

(4) V primeru, da naročnik ukine uporabniški račun oz. da le-ta na kak drugačen način preneha, je ponudnik zavezan hraniti podatke v zvezi s poslovnim razmerjem z naročnikom tako dolgo, kot mu to nalaga veljavna zakonodaja.

(5) Če naročnik 1 leto ali več ne uporablja programa, se naročniško razmerje avtomatsko prekine in je ponudnik upravičen, da uporabniški račun izbriše, po tem, ko naročnika preko elektronskega sporočila ali kako drugače obvesti, da se bodo njegov uporabniški račun in vsi njegovi podatki izbrisali. V roku 60 dni po tem obvestilu se nato podatki izbrišejo, razen v kolikor ponudniku veljavna zakonodaja nalaga drugače.

(6) V kolikor je naročniška pogodba sklenjena za nedoločen čas in naročniški paket določa plačevanje naročnine mesečno za nazaj, se naročniško razmerje prekine s pisno izjavo pooblaščene osebe naročnika na vnaprej pripravljenem obrazcu za prekinitev naročniškega razmerja.

(7) Ponudnik si pridržuje pravico do brisanja naročnikovih podatkov ne glede na razlog prekinitve naročniškega razmerja. Ponudnik ni zavezan hraniti naročnikovih podatkov po preteku 30 dni od prekinitve naročniškega razmerja, razen v kolikor ponudnik veljavna zakonodaja nalaga drugače. Ponudnik bo po prekinitvi naročniškega razmerja hranil izključno tiste podatke o naročniku in uporabnikih, ki so potrebni za zakonito zavarovanje ponudnikovih zahtevkov do naročnika in/ali uporabnikov.
___________________________________________________________________

7. Obveznosti in omejitve odgovornosti ponudnika

(1) Produkt in storitve ponudnika se zagotavljajo “kot so” in ponudnik izrecno odklanja kakršnokoli jamstvo za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu. Naročnik uporablja podatke na ponudnikovih spletnih straneh na lastno odgovornost, kar pomeni, da ponudnik za napačno uporabo produkta in/ali storitve naročnika ne odgovarja, prav tako ne odgovarja, če naročnik program ponudnika napačno uporablja oz. ga uporablja na/za način, za katerega ni bil predviden. Ponudnik ni odgovoren za nobeno neposredno ali posredno škodo, ki bi jo uporabnik in/ali naročnik utrpela zaradi morebitnih napak produkta, programa, storitev ali napak oz. netočnih podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh ponudnika.
V primeru, ko produkt in/ali storitev omogočata uporabniku, da komentira ali dodaja vsebino na spletno mesto (npr. na mestu za skupno rabo vsebine), ponudnik ne sprejema nobene odgovornosti za objave, ki se lahko štejejo za žaljive, škodljive, netočne ali kako drugače neprimerne ali zavajajoče. Vsebina objav tretjih oseb na spletnem mestu kaže zgolj na njihovo mnenje in ne na mnenje ponudnika, zato ponudnik ne sprejema odgovornosti za takšno vsebino.

(2) Ponudnik zagotavlja delovanje produkta in storitev v svojem podatkovnem centru. Za uporabo produkta in storitev mora uporabnik izpolnjevati splošne tehnične pogoje za dostop do interneta in uporabo internetnih programov (internetni priključek, omrežna strojna oprema, računalniška strojna oprema, operacijski sistem, internetni brskalnik, pregledovalnik datotek PDF, ipd.). V primeru neizpolnjevanja tehničnih pogojev uporabnik nima pravice do reklamacije produkta ali storitve.

(3) Ponudnik zagotavlja delovanje produkta in internetnih storitev, razen v primerih:
• neizpolnjevanja tehničnih pogojev na strani uporabnika (druga točka tega člena),
• okvare opreme, nadgradenj programske ali strojne opreme in drugih vzdrževalnih posegov (predvidenih in nepredvidenih) na strojni ali programski opremi ponudnika,
• nedelovanja internetnih povezav,
• daljšega izpada električnega toka,
• višje sile.
V primeru izpada delovanja produkta in/ali storitev zaradi višje sile oz. drugega razloga iz te točke, ponudnik ni dolžan povrniti plačane naročnine za uporabo produkta ali storitve.

(4) Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za funkcionalnost povezave s svojimi strežniki v primeru izpadov električne energije in okvar strežnikov, na katere nima vpliva in ne odgovarja za škodo, ki bi jo zaradi izpada delovanja produkta in/ali storitev utrpel uporabnik oz. naročnik.

(5) Ponudnik je upravičen do operativnih sprememb sistema za izboljšave načeloma brez predhodnega obvestila naročnika. V okoliščinah, ko je treba začasno prekiniti dostop do sistema, se ponudnik zaveže, da bo naročnike obveščal o predvidenih daljših izpadih delovanja produkta oz. storitev in sicer najmanj 6 ur pred načrtovanim izpadom. Ponudnik bo predvidene posege izvajal v delovnih dneh med 23:00 uro CET in 4:00 uro CET, v nedeljo ali med prazniki pa po 16:00 uri CET. Okvirni čas in trajanje predvidenih posegov bo ponudnik vnaprej napovedal. Krajših izpadov delovanja v trajanju do 15 minut zaradi rednih nadgradenj programske opreme, ki se izvajajo med 23:30 in 03:00 uro CET ponudnik ni dolžan vnaprej napovedati. Ponudnik ne bo odgovoren za posledice take prekinitve.

(6) Uporabnik se obvezuje, da bo ponudnika vsakokrat čimprej obvestil o izpadu delovanja in/ali odkriti napaki v produktu in/ali podatkih na spletnih straneh ponudnika in s tem omogočil pravočasno izvedbo potrebnih vzdrževalnih oz. korektivnih del na strani ponudnika. Ponudnik se zavezuje, da bo vsak izpad delovanja oz. odkrito napako v produktu, v programski opremi, na strojni opremi in/ali v podatkih odpravil v najkrajšem glede na situacijo možnem času. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi zaradi napak v programski opremi ali podatkih nastala na strani uporabnika ali naročnika.

(7) Ponudnik se zavezuje, da bo prilagajal produkt in storitve v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in EU za namene in primere uporabe, ki jih predvideva obstoječi produkt. Ponudnik se zaveže, da bo v časovno dopustnih okvirjih spremljal spremembe zakonskih predpisov in nadgrajeval produkt v skladu s spremembami zakonodaje. Tako ima ponudnik možnost, da določene funkcije izloči iz naročniškega paketa ali jih vključi in dodatno zaračunava. V kolikor bi spremembe zakonodaje zahtevale prilagoditve produkta, ki presegajo ekonomsko dopustne finančne okvirje, mora ponudnik uporabnika oz. naročnika obvestiti o načrtovanih spremembah cenika in naročniških paketov.

(8) Ponudnik redno prilagaja produkt in storitve, ki jih nudi preko interneta, po svoji lastni presoji, tehnološkemu razvoju in potrebam trga, da bi izpolnil predvideno uporabo v skladu z opisom produkta oz. storitve in ustrezno kakovost uporabniške izkušnje. To lahko pomeni spremembo vsebine obstoječega produkta ali storitve (npr. novo ali spremenjeno funkcionalnost ali prilagoditev novim tehnologijam), ali pa uvedbo novih produktov ali storitev. Spremembe produkta in storitev se smatrajo kot sestavni del življenjskega cikla produkta. Ker so te spremembe po svoji naravi izboljšave, uporabnik ali naročnik ne moreta uveljavljati nobenih zahtevkov do ponudnika zaradi sprememb, ki jih ponudnik uvede na produktu ali storitvah ali zaradi novih produktov in storitev.

(9) Ponudnik ima pravico, da v ponudbo kadarkoli doda nove plačljive produkte in/ali preneha nuditi brezplačne storitve in/ali produkte. Ponudnik storitev je torej upravičen do tega, da novi produkt in ali storitve ponudi naročniku proti plačilu in preneha z zagotavljanjem brezplačnih storitev. Poleg tega lahko ponudnik k trenutnim plačljivim produktom ali storitvam doda še dodatne plačane produkte / storitve. Pri menjavi plačljive storitve bo ponudnik storitev posebno pozornost namenil legitimnim interesom uporabnikov in jih pravočasno najavil.

(10) V primeru spremembe cenika bo ponudnik naročnika obvestil na svojih spletnih straneh vsaj 30 dni pred pričetkom veljavnosti novega cenika.

(11) Za produkte in/ali storitve, ki jih ponudnik nudi brezplačno v uporabo, ni nobenega jamstva glede razpoložljivosti in/ali pravilnosti delovanja.

(12) Zahtevke za povračilo škode lahko uporabnik oz. naročnik uveljavlja samo v primeru, da ima dokaz, da je ponudnik ravnal s hudo malomarnostjo (culpa lata).

(13) Ponudnik ne jamči za točnost informacij, objavljenih na spletnih straneh ponudnika.

(14) Ponudnik ne odgovarja za izgubo in/ali razkritje podatkov. V kolikor uporabnik z uporabo produkta spremeni ali izbriše svoje podatke, mu jih ponudnik ni dolžan povrniti nazaj v prvotno stanje. Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da je povrnitev podatkov v prvotno stanje kompleksno tehnično opravilo, ki ga bo ponudnik poskušal izvesti s prenosom podatkov iz varnostne kopije samo v primeru predhodnega naročila uporabnika oz. naročnika. Naročnik se zaveže, da bo v celoti poravnal vse stroške restavriranja podatkov iz arhiva varnostnih kopij, ki so pri tem nastali.

(15) Ponudnik ne odgovarja za izgubo in/ali razkritje podatkov, ki je posledica uporabe nezaščitenih komunikacijskih kanalov s strani uporabnika.

(16) Kakršenkoli zahtevek za plačilo odškodnine s strani uporabnika oz. naročnika je omejen z zneskom naročnine, ki jo je uporabnik oz. naročnik plačal za obdobje 12 mesecev pred nastankom dogodka, za katerega uveljavlja odškodnino.

(17) Uporabnik oziroma naročnik ne more od ponudnika uveljavljati nobenega zahtevka za plačilo odškodnine, če so od nastanka dogodka minili več kot trije (3) meseci, razen če uporabnik oziroma naročnik ni mogel uveljavljati odškodninskega zahtevka v zgoraj navedenem roku brez svoje volje ali krivde.

(18) Nekatere povezave s spletnih strani ponudnika vodijo na druge spletne strani, ki jih ponudnik ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Ponudnik ponuja te povezave uporabniku le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani ponudnika in ne pomenijo nobenih povezav med ponudnikom in upravljalci teh povezanih spletnih strani.

(19) Ponudnik nudi podporo oz. pomoč uporabnikom preko elektronske pošte in telefona. Pomoč uporabnikom je na voljo samo zaposlenim oz. osebju, ki dela za naročnika. Ponudnik storitve pomoči uporabnikom zaračunava v skladu s cenikom za storitve uporabniške podpore. V kolikor ni s cenikom drugače dogovorjeno, ponudnik nima obveze, da odgovori na vsako prejeto elektronsko pošto ali vsak prejet telefonski klic in se naročnik ali uporabnik ne moreta sklicevati na to, da bi ponudnik moral odgovoriti na elektronsko sporočilo, ki je bilo poslano na uporabniško podporo.

(20) Uporabniška podpora preko telefona se smatra kot prioritetna podpora in se temu ustrezno zaračunava. Za dokazovanje opravljene storitve telefonske podpore in zagotavljanje kvalitete opravljene storitve lahko ponudnik snema pogovore z uporabniško podporo. Posnetki pogovorov se brišejo po preteku obračunskega obdobja oz. po preteku roka za reklamacijo obračunane storitve.

(21) Informacije, podane s strani uporabniške podpore so podane “kot so” in ne predstavljajo nujno stališča ponudnika. Ponudnik v zvezi s podanimi informacijami v okviru storitev uporabniške podpore ne jamči ničesar glede točnosti, pravočasnosti, dostopnosti, funkcionalnosti ali skladnosti z zakoni. Uporabnik prevzema tveganje, da so informacije lahko nepopolne, netočne ali v popolnosti ne ustrezajo njegovim potrebam in zahtevam. Informacije, podane s strani uporabniške podpore, niso mišljene kot davčni ali računovodski nasveti in niso nadomestilo za davčnega svetovalca. Če imate kakršen koli problem pravne ali računovodske narave, se posvetujte s svojim računovodjo ali pravnikom (odvetnikom) ali z drugo ustrezno kvalificirano osebo. Ponudnik ni odgovoren za nobeno škodo, ki bi lahko nastala pri zanašanju na kakršnokoli informacijo, ki je podana s strani uporabniške podpore. Ponudnik zanika kakršnokoli odgovornost za neposredno, posredno, slučajno, posledično ali drugo škodo, izgubljene možnosti, izgubljeni dobiček ali druge oblike izgube ali škode. Vsa vprašanja, komentarji, predlogi ali druge vrste komunikacije, vključno z vsemi idejami, izumi, koncepti, tehnikami ali znanjem, ki bi jih ponudniku posredovali na uporabniško podporo ali kakorkoli drugače po elektronski ali kakšni drugi poti, niso obravnavani zaupno, ker niso posredovani na zaupen način (kot na primer: npr. nezaščitena e-mail korespondenca, splošna uporabniška podpora, več prejemnikov emailov in podobno), in bodo postali last ponudnika.
___________________________________________________________________

8. Pravica do uporabe produkta

(1) V času trajanja naročniškega oz. pogodbenega razmerja ponudnik storitev uporabniku za čas trajanja te pogodbe podeli prostorsko neomejeno, neprenosljivo in nelicenčno osebno pravico do uporabe programske opreme ponudnika, ki jo ponudnik storitev uporablja za zagotavljanje svojih storitev v skladu z namenom produkta in splošnimi pogoji in pravili uporabe.
Pravice do uporabe produkta ni možno prenesti na tretjo osebo, razen če je v posameznem naročniškem paketu določeno drugače, v drugih primerih pa samo, če ponudnik s tem izrecno soglaša.
Naročnik, uporabnik ali administrator naročniškega razmerja lahko dodajajo nove uporabniške račune za svoje zaposlene, pa tudi za zunanje sodelavce. V okviru svojega naročniškega razmerja lahko dodajajo tudi nove podatkovne baze za druge poslovne subjekte, za katere delujejo kot pogodbeni sodelavec – obdelovalec (npr. računovodja). V okviru podatkovne baze drugega poslovnega subjekta lahko ponovno odpirajo nove uporabniške račune za zaposlene pri subjektu, za katerega vodijo računovodstvo. Stroške uporabe programa lahko naročnik v takem primeru poljubno prefakturira naprej na tretjo osebo kot kompletno storitev npr. “online računovodstva” v okviru zaračunavanja svojih računovodskih storitev.

(2) Uporabnik oz. osebe, zaposlene pri naročniku, lahko s produktom/storitvami ponudnika obdelujejo izključno podatke svoje organizacije. Obdelava podatkov drugih organizacij je možna samo v primeru sklenitve naročnine za naročniški paket, ki je namenjen vodenju več organizacij.

(3) Naročnik lahko produkt, storitve in programsko opremo uporablja samo za poslovne namene.

(4) Naročniku in uporabniku niso dodeljene pravice intelektualne lastnine. Vsebina, logotip in blagovna znamka so intelektualna lastnina lastnika spletnega mesta – ponudnika. Individualno prilagojena programska oprema ostaja last ponudnika, razen če ni izrecno pisno določeno drugače. Ponudnik je izključni lastnik vseh avtorskih in intelektualnih pravic v povezavi s produktom in storitvijo.

(5) S prenosom datotek in vnosom podatkov v ponudnikove programe in na ponudnikove strežnike, naročnik in uporabnik nepreklicno dajeta dovoljenje ponudniku, da te podatke prevzame v obdelavo in hrambo na strežnikih ponudnika. Naročnik in uporabnik jamčita, da podatki in datoteke, ki jih prenaša na ponudnikove strežnike, ne kršijo avtorskih pravic tretjih osebe in ne vsebujejo vsebin, ki bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo.

(6) Naročnik in uporabnik pooblaščata ponudnika, da po potrebi podatke preda v obdelavo pogodbenim obdelovalcem oz. povezanim osebam v okviru poslovne skupine ponudnika ali tretji osebi, pod pogojem, da pogodbeni obdelovalec spada pod jurisdikcijo EU in izpolnjuje pogoje predpisane z GDPR.

(7) Naročnik in uporabnik dajeta ponudniku izrecno dovoljenje, da v določenih primerih naroča storitve obdelave ali implementacije programske opreme pri podizvajalcih znotraj EU, s katerimi ima podpisane ustrezne pogodbe o varstvu osebnih podatkov.

(8) Ponudnik ni dolžan razkriti izvorne kode produkta. Produkt in vse informacije posredovane na spletne strani ponudnika z izjemo naročnikovih podatkov so intelektualna last ponudnika.
___________________________________________________________________

9. Zasebnost in varovanje podatkov

(1) Ponudnik bo zbiral, obdeloval in hranil samo tiste osebne podatke uporabnikov, ki so nujno potrebni za delovanje produkta in storitev in/ali so nujni za vodenje z zakonom predpisanih evidenc. Ponudnik bo osebne podatke obravnaval zaupno in v skladu z relevantno zakonodajo. Osebnih podatkov ne bo razkril tretjim osebam, razen če je to določeno s pogodbo ali z drugo zakonito odločbo za razkritje podatkov (npr. sodna odločba).

(2) Da se lahko zagotovi revizijska obdelava podatkov, ponudnik beleži dogodke vnosa, spremembe in brisanja podatkovnih zapisov ter druge poslovne dogodke za katere je potrebno voditi revizijsko sled. Revizijska sled vsebuje oznako dogodka, oznako dokumenta, uporabniško ime, identifikator uporabniške seje in datum ter čas nastanka dogodka.

(3) Uporaba produkta oz. storitev lahko zahteva, da ponudnik obdeluje osebne podatke v imenu naročnika oz. uporabnika. Za ta namen naročnik in ponudnik skleneta ločeno Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, ki je priloga teh splošnih pogojev. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik nastopa v vlogi upravljalca osebnih podatkov za vse podatke, ki jih posreduje ponudniku. Ponudnik v vseh primerih deluje izključno v vlogi pogodbenega obdelovalca in obdeluje podatke v skladu s pooblastilom uporabnika oz. naročnika.

(4) Uporabnik oz. naročnik zagotavlja, da ima pooblastilo za posredovanje podatkov pogodbenemu obdelovalcu, in da so vsa navodila naročnika v zvezi z obdelavo podatkov podana na zakoniti osnovi.

(5) Ponudnik produkta in storitev bo podatke obdeloval izključno v skladu z navodili uporabnika oz. naročnika.

(6) V pogodbenem razmerju med ponudnikom in naročnikom se naročnik smatra kot izključni lastnik podatkov, ki jih posreduje ponudniku produkta in storitev. Produkt omogoča naročniku, da samostojno izvede izvoz podatkov, ki se nahajajo na ponudnikovem strežniku, v digitalni obliki. Naročnik je obvezan, da pred prekinitvijo naročniškega oz. drugega pogodbenega razmerja izvozi svoje podatke iz ponudnikovih strežnikov.

(7) Informacije o obdelavi podatkov bo ponudnik podal samo v obsegu, ki je nujen za zakonito nudenje storitev in/ali so zahtevani s strani uradnih organov.

(8) Naročnik je seznanjen in soglaša, da ponudnik za pravilno delovanje določenih programskih funkcij na svojih strežnikih hrani kopije naročnikovih digitalnih certifikatov. Prav tako je naročnik seznanjen in soglaša s tem, da programska oprema ponudnika v določenih primerih v imenu naročnika izvede prijavo na spletne strani oz. spletne servise tretjih strank za namene avtomatskega prenosa naročnikovih podatkov na ponudnikove strežnike (npr. povezovanje z elektronskim bančništvom, AJPES, eDavki, ipd.).

(9) Ponudnik bo strogo varoval zaupnost vseh naročnikovih podatkov, ki jih uporabnik oz. naročnik posreduje ponudniku, razen v primeru, ko bi ti podatki prišli v javnost s strani tretje osebe. V primeru, da ponudnik dobi zahtevek za posredovanje naročnikovih podatkov s strani preiskovalnega organa ali sodišča bo ponudnik po predhodni preverbi pravne utemeljenosti zahtevka posredoval podatke v minimalnem obsegu, ki je nujen za izpolnitev zahtevka, in o tem obvestil naročnika.

(10) Ponudnik bo uporabil vse možne tehnične, organizacijske in ekonomično dopustne ukrepe, da bo zaščitil naročnikove podatke pred namernim oz. nenamernim izbrisom, izgubo, okvaro in/ali nedovoljenim razkritjem podatkov tretji osebi ter bo pri tem ravnal v skladu z GDPR. Ponudnik ne nosi nobene odgovornosti za razkritje podatkov, če bi tretji osebi uspelo priti do teh podatkov, na kakršenkoli način, legalen ali nelegalen (odločba sodišča, vlom, ipd.).

(11) Ponudnik zagotavlja, da so vsi njegovi zaposleni in zunanji sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov.
___________________________________________________________________

10. Sprememba splošnih pogojev in pravil uporabe

(1) Ponudnik si pridržuje pravico, da te pogoje in pravila uporabe vključno s ceniki kadarkoli, s poljubnim datumom, brez predhodne napovedi, spremeni z učinkovitostjo tudi v obstoječih pogodbenih razmerjih, brez soglasja naročnika, še posebej, v kolikor takšna sprememba nima bistvenega pravnega ali ekonomskega vpliva na naročnike.

(2) O spremembah, ki bistveno vplivajo na naročnike in še posebej o spremembah cenika oz. obsega ponudbe, bo ponudnik naročnike obvestil vsaj 30 koledarskih dni pred pričetkom veljavnosti sprememb. O spremembah bo ponudnik naročnike obvestil preko svojih spletnih strani in novic znotraj spletnega programa. Po preteku 30 koledarskih dni se naročniško razmerje nadaljuje v skladu z novimi pogoji in pravili uporabe.
___________________________________________________________________

11. Končne določbe

(1) Za vsa pravna razmerja v zvezi s temi pogoji in pravili uporabe se uporablja materialno in procesno pravo Republike Slovenije in v določenih primerih, če je neposredno uporabljivo, tudi pravo EU.

(2) Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse spore iz medsebojnega razmerja reševali sporazumno. V primeru nezmožnosti sklenitve sporazuma, je za reševanje vseh sporov izključno pristojno sodišče v Mariboru.

(3) V kolikor posamezen člen pogojev in pravil uporabe postane ničen (pravno neveljaven oz. neučinkovit), to ne vpliva na veljavnost ostalih določb.

Maribor, 3.5.2021 E-RAČUNI d.o.o.

__________________________________________________________

Priloga 1: POLITIKA ZASEBNOSTI

Uvod

Politika zasebnosti je namenjena seznanitvi uporabnikov in obiskovalcev spletnih strani družbe E-RAČUNI d.o.o. in povezanih družb z nameni in podlago za obdelavo osebnih podatkov s strani družbe E-RAČUNI d.o.o. in drugih povezanih kapitalskih družb (v nadaljevanju ponudnik).
Mi; E-RAČUNI, spletni poslovni programi, d.o.o., Titova cesta 8, SI-2000 Maribor, Slovenija, smo operater spletne strani e-racuni.si kot tudi ponudnik storitev, ki se zagotavljajo preko spletnih strani (e-racuni.com, e-bilanca.net in drugih programov za vodenje poslovanja podjetij). Odgovorni smo za zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov v skladu z vso zakonodajo o varstvu podatkov: – Splošno uredbo o varstvu podatkov – General Data Protection Regulation (GDPR, Uredba Evropskega parlamenta in sveta št. 2016/679 z dne 27.4.2016, UL L 119, 04.05.2016 in nasl.) in zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov – Personal Data Protection Act (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/2004 in nasl.,, ZVOP-1- UPB-1, Uradni list RS, št. 94/07).
Vi, stranka, ste upravljavec podatkov in E-RAČUNI d.o.o. ponudnik storitev, je obdelovalec podatkov v vašem imenu. Vaše podatke uporabljamo le ob upoštevanju ustrezne zakonodaje o varstvu podatkov.
S to izjavo o zasebnosti podatkov vas želimo obvestiti, kateri od vaših osebnih podatkov se zbirajo in shranijo, ko obiščete našo spletno stran ali uporabljate naše ponujene storitve, pa tudi, ko podatke ponudniku posredujete na drug način (preko telefona ali pošte). Poleg tega boste prejeli informacije o tem, kako uporabljamo vaše podatke in katere pravice imate glede uporabe vaših podatkov.

Varnost prenosa podatkov in povezav

Komunikacija med uporabnikom in strežniki ponudnika poteka preko varne SSL povezave, ki je zaščitena pred nepooblaščenih prisluškovanjem z 256 bitno kripcijo. Ponudnik redno posodablja omrežno in programsko opremo v skladu z ugotovljenimi varnostnimi luknjami.
Ponudnik podatke shranjuje v podatkovnem centru, ki se nahaja v stavbi s 24-urnim fizičnim varovanjem. Dostop do strežnikov je varovan s kontrolo dostopa in video nadzorom. Ponudnik zagotavlja ustrezne tehnične ukrepe, ki zagotavljajo varnost podatkov pred naključnim ali namernim spreminjanjem ter izgubo, brisanjem ali uničenjem podatkov. Za preprečitev izgube podatkov se vsak podatek vedno shrani oz. zrcali na dve ločeni lokaciji z dodatnim dnevnim varnostnim kopiranjem na oddaljeno lokacijo. Vsa uporabniška gesla so shranjena v šifrirani obliki. Ponudnik od uporabnika ne bo nikoli zahteval, da mu posreduje uporabniško geslo preko elektronske pošte ali telefona. V primeru, da uporabnik izgubi uporabniško geslo, mu ponudnik na noben način ne more razkriti starega gesla. V tem primeru bo ponudnik uporabniku resetiral geslo in zahteval, da si uporabnik nastavi novo geslo.
Ponudnik shranjuje podatke izključno znotraj EU in jih obravnava zaupno. Dostop do podatkov je omogočen samo ozkemu številu tehničnega osebja.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov ter namen uporabe

Ponudnik zbira in obdeluje osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:
• zakon in pogodbeni odnosi,
• privolitev posameznika in
• zakoniti interes.
Ponudnik zbira naslednje osebne podatke:
• osnovne podatke o uporabniku (ime in priimek, naslov elektronske pošte, telefonska številka, delodajalec oz. organizacija, ki jo posameznik zastopa),
• druge kontaktne podatke in podatke o vaši komunikaciji z upravljavcem (dodatni e-poštni naslovi, telefonske številke, datum, ura in vsebina komunikacije preko elektronske pošte, datum, ura in trajanje telefonskih klicev, posnetek telefonskih klicev),
• podatke o uporabnikovi uporabi produkta (datum in ura prijave v spletni program, čas odjave, IP številka, piškotek za identifikacijo brskalnika, oznaka brskalnika, ločljivost zaslona, drugi podatki o uporabi programa, ki jih zahteva računovodska in davčna zakonodaja),
• druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda ponudniku ob prijavi na določene storitve, ki te podatke zahtevajo.
Zagotovitev naštetih osebnih podatkov je pogodbena oz. zakonska obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom. V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more izvesti storitev oziroma ponuditi v uporabo spletnih produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

A/ V kolikor obiščete našo spletno stran:

Spletno mesto ponudnika lahko obiščete brez razkritja vaše identitete. Vaš brskalnik pošilja samo samodejno zbrane podatke strežnikom naše spletne strani. Te informacije so začasno shranjene v tako imenovani dnevni datoteki. To so podatki, ki se samodejno zbirajo in shranjujejo do samodejnega brisanja:
• IP-naslov računalnika
• datum in ura dostopa
• ime in URL dostopnih podatkov
• spletno mesto, s katerega je prišel dostop (Referrer-URL),

Ti podatki se zbirajo in obdelujejo za namen omogočanja uporabe naše spletne strani (vzpostavitve povezave), z namenom zagotavljanja varnosti in stabilnosti našega sistema, kot tudi za namene tehničnega upravljanja omrežne infrastrukture. Ne sprejemamo nobenih zaključkov o vas kot osebi.
Poleg tega uporabljamo piškotke, kot tudi spletna analitična in marketinška orodja.

B/ V kolikor se registrirate na naše online storitve:

Na naši spletni strani nudimo storitve za spletno fakturiranje in računovodstvo. Za uporabo teh storitev se morate najprej registrirati. Ko se registrirate, morate vnesti e-poštni naslov in ustvariti geslo, tako da lahko ustvarimo račun za vas in se lahko prijavite. Če želite uporabiti specifične funkcije države, morate izbrati državo, v kateri je vaše podjetje.
Za uporabo naših storitev v polni meri bo morda treba vnesti več osebnih podatkov. Za ustvarjanje računa je na primer potrebno vnesti ime podjetja, naslov, številko računa in podatke o plačilu itd.

Uporabljamo tudi vaše ime in vaše kontaktne podatke:
• da smo seznanjeni, kdo je naš pogodbeni partner in uporabnik storitve;
• za utemeljitev, strukturo, obdelavo ali spremembo pogodbenega razmerja z vami glede uporabe naših storitev;
• da lahko preverimo verodostojnost vnesenih podatkov;
• da vas lahko, če je potrebno, tudi kontaktiramo.

C/ V primeru, če ste se prijavili za prejemanje novic preko newsletter ali infomaila:

Če ste se dogovorili za prejemanje naših novic (newsletter / infomail), vam lahko z e-poštnim naslovom pošiljamo redne e-novice, pa tudi informacije o naših storitvah. Da bi prejeli e-novice, moramo najprej pridobiti soglasje od vas, da se strinjate s takšno komunikacijo. To soglasje je mogoče izbrati med prijavo. Soglasje za prejemanje takšnih sporočil lahko prekličete kadarkoli, bodisi v vašem računu, se odločite za preklic e-poštnih sporočil, ali pa nam pošljete e-pošto, da zahtevate, da ne želite več prejemati takšnih sporočil.
Če prekličete prejemanje novic, bomo vaš e-poštni naslov obdržali v evidenci samo zato, da ne boste več prejemali teh e-poštnih sporočil.

D/ Če ste računovodja:

Z našimi storitvami imate možnost vnesti podatke tretjih oseb, tretjim osebam dati dostop do vašega računa, povezati vaš račun s tretjimi osebami in tretjim osebami ponuditi svoje aplikacije ali uporabljati aplikacije tretjih oseb. Seveda spoštujemo zasebnost podatkov tudi v zvezi s podatki tretjih oseb, do katerih lahko dostopamo z uporabo naše storitve prek vas. Včasih lahko to zahteva ločeno pogodbo z vami. Če mislite, da je tako, nas kontaktirajte.
V skladu s splošnimi pogoji in pravili uporabe nimate pravice deliti svojih prijavnih podatkov s tretjimi osebami ter ste dolžni skrbno varovati svoje prijavne podatke (uporabniško ime in geslo) ter ju ne prenašati na tretje osebe. Poleg tega ste odgovorni za podatke tretjih oseb, ki jih vnesete v sistem ponudnika. Upoštevajte, da nimamo nobenega vpliva na varstvo podatkov in varnostne standarde izven naše spletne strani in izven naše aplikacije ali storitev, ki jih zagotavljamo. V takih primerih ste za varstvo podatkov odgovorni vi sami, ali tretja oseba, ki ste ji odobrili dostop do vaših podatkov.

Soglasje za prenos podatkov

Vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam le, če nam to nalagate, samo če ste dali izrecno soglasje ali če za to obstajajo zakonodajne obveznosti. Prenos osebnih podatkov tretjim osebam za druge namene ne poteka. Vaši podatki niso razkriti nobeni tretji osebi brez vašega dovoljenja, razen če zakonodajni organi zahtevajo, da se ti podatki dostavijo, in tudi takrat le v potrebnem obsegu.
Po koncu vašega pogodbenega odnosa s ponudnikom ohranjamo le minimalne podatke, ki jih moramo ohraniti za izpolnjevanje vseh zakonskih zahtev, in to samo za minimalno potrebno obdobje.

Piškotki (»cookies«)

Naša spletna stran uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih vaš brskalnik samodejno ustvari in so shranjeni v vaši napravi (prenosnik, tablični računalnik, pametni telefon itd.), ko obiščete stran. Piškotki ne škodijo vaši napravi in ne vsebujejo virusov, trojanov ali druge zlonamerne programske opreme.
Piškotki shranjujejo informacije v zvezi z vašo določeno napravo. Vendar to ne pomeni, da s tem pridobimo podrobno znanje o vaši identiteti.
Uporaba piškotkov služi namenu ustvarjanja prijetnejše uporabe naših storitev. Zato uporabljamo tako imenovane sejne piškotke, da prepoznamo, ali ste obiskali posamezne strani naše spletne strani in/ali ste se že kdaj registrirali kot uporabnik oz. naročnik naših storitev. Brskalnik jih bo po poteku veljavnosti samodejno izbrisal.
Za namene uporabnosti uporabljamo začasne piškotke, ki so shranjeni v vaši napravi za določeno časovno obdobje. Če ponovno obiščete našo spletno stran za uporabo naših storitev, bo priznano, da ste že obiskali našo spletno stran in katere nastavitve in dejanja ste izvedli, da vam jih ne bo treba več izvajati.
Piškotke uporabljamo tudi za statistično sledenje uporabi naše spletne strani in za optimizacijo naše ponudbe za vas. Ko ponovno obiščete našo spletno stran, nam ti piškotki omogočajo, da samodejno prepoznamo, da ste našo spletno stran že obiskali. Po določenem časovnem obdobju se piškotki samodejno izbrišejo.
Večina brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Brskalnik lahko konfigurirate tako, da se v računalniku ne shrani noben piškotek ali tako, da se bo opozorilo vedno pojavilo, preden ustvarite nov piškotek.
Vendar pa upoštevajte, da lahko popolna deaktivacija piškotkov vodi tudi v omejeno funkcionalnost naše spletne strani.

Hramba osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili le toliko časa, dokler bo to potrebno za izvajanje pogodbenega odnosa z naročnikom pod okriljem katerega delujete kot uporabnik. Osebne podatke hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med uporabnikom oz. naročnikom in ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo. V primeru spora hrani ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Kot ponudnik lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupamo drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:
• vzdrževalci IT in komunikacijskih sistemov,
• ponudniki pošiljanja elektronske pošte,
• tehnični sodelavci v drugih družbah v okviru skupine ponudnika.
Ponudnik ne bo posredoval osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov imate kot posameznik naslednje pravice:

• pravico do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov, imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete. Preklic privolitve pomeni, da vam ponudnik ne bo več mogel nuditi storitev uporabe spletnega računovodskega programa;
• pravico dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, pridobiti dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR).
• pravico do popravka osebnih podatkov: uporabnik ima pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke uporabnika. Uporabnik ima pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. Ta pravica je omejena izključno na osebne podatke, ki jih je vnesla pooblaščena oseba naročnika – prvotna registracija uporabnika. Če je uporabniški račun uporabnika ustvaril naročnik, potem je pravilni naslov za namene izvajanja te pravice kontaktna oseba naročnika, ki se šteje kot upravljalec osebnih podatkov o uporabniku;
• pravico do izbrisa osebnih podatkov (pravica do pozabe): uporabnik ima pravico, da ponudnik izbriše vse podatke, ki jih vodi o uporabniku. Uporabnik to pravico uveljavlja preko pooblaščene osebe naročnika, ki se šteje kot upravitelj osebnih podatkov;
• pravica do prenosljivosti podatkov: uporabnik ima pravico, da prejme svoje osebne podatke, ki jih je posredoval ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu. Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.
Ponudnik bo vse zahteve za uveljavljanje pravic predhodno posredoval v odobritev pooblaščeni osebi naročnika pod okriljem katere je ustvarjen uporabniški račun za posameznika. Ponudnik bo na zahtevek posameznika, s katerim ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoril v roku enega meseca od prejema zahteve oz. po prejemu odgovora s strani naročnika za katerega ponudnik izvaja pogodbeno obdelavo poslovnih podatkov organizacije pod okriljem katere deluje uporabnik.
Spremembe politike zasebnosti
Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Priloga 2: POGODBA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Uvod

Pogodba o obdelavi osebnih podatkov predstavlja osnovo za sklenitev ločene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov med pogodbenim obdelovalcem (ponudnikom) in upravljalcem osebnih podatkov (naročnikom).

Zaradi velikega števila uporabnikov oz. naročnikov spletnega produkta e-racuni.com in specifičnosti zahtev naročnikov, smo pripravili vzorec pogodbe, ki ga vsak naročnik dopolni tako, da navede vrsto in obdelavo osebnih podatkov, ki jih upravlja s pomočjo produktov in storitev ponudnika (pogodbeni obdelovalec). Po sklenitvi se ta šteje kot priloga naročniške pogodbe o sklenitvi naročniškega razmerja za uporabo produktov in storitev ponudnika.

Pogodba o obdelavi osebnih podatkov

Naročnik _______________ (naziv pravne osebe), s sedežem ___________________________________________________________________, davčna številka: _____________ , ki ga zastopa ____________________,(v nadaljevanju upravljavec)
in

ponudnik E-RAČUNI d.o.o., Titova cesta 8, 2000 Maribor, davčna številka SI95985352 (v nadaljevanju pogodbeni obdelovalec)
se dogovorita o pogojih obdelave in varstva osebnih podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ko naročnik deluje kot upravljavec podatkov, E-RAČUNI d.o.o. pa kot obdelovalec podatkov, da izpolni storitvene obveznosti iz pogodbe o uporabi spletnih produktov /storitev družbe E-RAČUNI
in v ta namen sklepata

POGODBO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

1. člen (namen pogodbe)

(1) Predmet te pogodbe je ureditev pogodbene obdelave osebnih podatkov in določitev pravic in obveznosti, kot jih določa 11. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1).

(2) Pogodbeni obdelovalec bo za upravljavca opravljal s to pogodbo dogovorjena opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

(3) Upravljavec zagotavlja, da za obdelavo vseh osebnih podatkov iz 2. člena te pogodbe, razpolaga z dopustno pravno podlago.

(4) Pogodbeni obdelovalec zagotavlja, da je registriran za opravljanje dejavnosti iz 3. člena te pogodbe.

(5) Upravljalec je pred sklenitvijo pogodbe o obdelavi osebnih podatkov dolžan skleniti naročniško razmerje za uporabo storitev in/ali produktov pogodbenega obdelovalca.

2. člen (predmet pogodbe)

(1) Upravljavec pogodbenemu obdelovalcu z namenom izvajanja pogodbene obdelave po določbi 11. člena ZVOP-1, izroča naslednje osebne podatke:
• seznam kupcev,
• seznam dobaviteljev,
• imena in priimke zaposlenih,
• podatke o številu ur,
• skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
• opravljene ure v času nadurnega dela,
• neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,
• neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,
• neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
• številke bančnih računov,
• znesek bruto plače,
• naziv delovnega mesta,
• ipd.

(2) Osebni podatki iz prejšnjega odstavka so del zbirke _______________ (npr. o izrabi delovnega časa (navedite naziv zbirke, kot je naveden v katalogu zbirk osebnih podatkov).

3. člen (namen pogodbene obdelave)

(1) Pogodbeni obdelovalec bo za upravljavca izvajal zgolj naslednja opravila (natančno navedite, katera opravila bo upravljavec zaupal pogodbenemu obdelovalcu – Primeri:
• razvoj in vzdrževanje računalniškega programa za obračun plač,
• razvoj in vzdrževanje računalniškega programa za obračun potnih stroškov,
• razvoj in vzdrževanje računalniškega programa za namene letnega poročanja za dohodnino,
• ipd.

4. člen (obveznosti pogodbenega obdelovalca)

(1) Pogodbeni obdelovalec se zavezuje, da bo s prejetimi osebnimi podatki ravnal v skladu z določili ZVOP-1, predvsem, da osebnih podatkov ne bo uporabil za drugačen namen, kot je določen v 3. členu te pogodbe.
Ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja ter obsega, konteksta in namena obdelave mora pogodbeni obdelovalec podatkov sprejeti vse razumne ukrepe, vključno s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, da zagotovi zadostno raven varnosti v zvezi s tveganjem in kategorijo osebnih podatkov, ki jih je treba zaščititi.
Pogodbeni obdelovalec, njegovi zaposleni zagotovijo zaupnost v zvezi z osebnimi podatki, obdelanimi v skladu s to pogodbo. Ta določba se še naprej uporablja po prenehanju sporazuma, ne glede na vzrok odpovedi.

5. člen (zavarovanje)

(1) Pogodbeni stranki se s podpisom te pogodbe zavezujeta, da zagotavljata ustrezne postopke in ukrepe iz 24. in 25. člena ZVOP-1.

(2) Pogodbeni obdelovalec se zavezuje, da bo osebne podatke varoval v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, določbami te pogodbe in v skladu z določbami ___________________________________________________________ (navedite natančen naslov internega akta o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejel upravljavec npr. Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov pri Upravljavcu), ki je sestavni del te pogodbe.

(3) Pogodbeni stranki se posebej dogovorita, da bo pogodbeni obdelovalec:
• osebne podatke hranil v zaklenjenih prostorih,
• osebne podatke hranil v prostoru, ki je varovan z: videonadzornim sistemom in z alarmnim sistemom,
• osebni podatki se bodo posredovali po elektronski pošti v šifriranih prilogah,
• prenos občutljivih osebnih podatkov preko telekomunikacijskih omrežij, bo zavarovan s kriptografijo in elektronskim podpisom,
• osebne podatke bodo pri pogodbenem obdelovalcu obdelovali le za to posebej pooblaščeni zaposleni.

(4) Upravljavec ima pravico, da enkrat letno na svoje stroške pri pogodbenem obdelovalcu izvede nadzor postopkov in ukrepov iz prejšnjega odstavka tega člena. V kolikor se nadzor izvaja v prostorih, na programski opremi ali na strojni opremi na kateri se hranijo podatki tretjih strank, mora upravljalec za nadzor pooblastiti neodvisnega revizorja, ki bo nadzor izvedel v njegovem imenu in na njegove stroške. Med izvedbo nadzora upravljalec oz. pooblaščeni revizor ne smeta ovirati normalnega poteka delovnega procesa pri pogodbenem obdelovalcu. V kolikor nastanejo zaradi nadzora stroški pri pogodbenem obdelovalcu (delovne ure strokovnih delavcev, ipd.), bo pogodbeni obdelovalec za nastale stroške izstavil račun, ki ga je upravljalec dolžan poravnati do roka zapadlosti.

6. člen (odgovornosti upravljavca podatkov)

Upravljavec podatkov s podpisom tega sporazuma potrjuje, da se lahko ob uporabi aplikacije ponudnika njegovi podatki prosto obdelujejo v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami o varstvu podatkov, vključno z GDPR, ter daje izrecno soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov.
Upravljavec podatkov lahko prekliče to soglasje v kateri koli fazi, vendar s tem preneha veljati sporazum in pogodbeni obdelovalec podatkov ne bo več mogel zagotavljati storitve. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je v pogodbeni uporabi produktov in storitev podjetja ponudnika.
Upravljavec podatkov je v celoti odgovoren za točnost, celovitost, vsebino in zanesljivost osebnih podatkov, ki jih obdeluje obdelovalec podatkov.

7. člen (reševanje sporov)

Stranki bosta spore reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.

8. člen (trajanje pogodbe)

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba je veljavna samo v primeru, da ima upravljalec sklenjeno in veljavno naročniško pogodbo za uporabo produktov in/ali storitev pogodbenega obdelovalca.

Upravljavec: Pogodbeni obdelovalec:

Datum: