Pogoji in pravila uporabe

(vključno s politiko zasebnosti in pogodbo o obdelavi podatkov)

Pogoji in pravila uporabe podani v nadaljevanju vključno s politiko zasebnosti veljajo za vse uporabnike, ki pridobijo uporabniški račun za uporabo spletnih storitev E-RAČUNI od dne 22.5.2018 in naprej. Nova pravila uporabe pričnejo veljati za vse obstoječe uporabnike z dnem 25.5.2018 zaradi uveljavitve nove evropske zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Če želite še naprej uporabljati storitve družbe E-RAČUNI d.o.o., morate izrecno soglašati s spremenjenimi pogoji in pravili.

Uporaba spletnih strani družbe E-RAČUNI d.o.o. in informacijskih sistemov e-racuni.com, e-računi, e-bilanca.net in ter produktov družbe E-RAČUNI d.o.o., Maribor in ostalih družb v skupini je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na področju e-poslovanja. S svojo registracijo, vplačilom dobroimetja ali sklenitvijo naročniškega razmerja izrecno soglašate z vsebino tega dokumenta in vstopate v pogodbeno razmerje z družbo E-RAČUNI d.o.o.

Opredelitev pojmov

 • PONUDNIK je družba E-RAČUNI d.o.o., ki na svojih spletnih straneh ponuja možnost uporabe informacijskih sistemov e-racuni.com http://www.e-racuni.com, e-bilanca.net http://www.e-bilanca.net in drugih programov za vodenje poslovanja podjetij.
 • NAROČNIK je pravna oseba ali samostojen podjetnik oz. drug poslovni subjekt, ki se ukvarja s poslovno dejavnostjo in za namene vodenja poslovnih knjig pri ponudniku naroči storitev najema informacijskega sistema za vodenje poslovanja,
 • UPORABNIK je pravna oseba (naročnik) in vse fizične osebe, ki v imenu ali po pooblastilu naročnika uporabljajo spletne strani in/ali informacijske sisteme družbe E-RAČUNI d.o.o.
 • PRODUKT so vse spletne strani družbe E-RAČUNI d.o.o., vključno z online informacijskimi sistemi, uporabniško dokumentacijo, video navodili ter namestitveno programsko opremo.
 • GDPR je splošna oznaka za veljavno evropsko in slovensko zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov (General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 - Splošna uredba o varstvu podatkov).

1. Vsebina in obseg pogojev uporabe

(1) Pogoji in pravila uporabe določajo pravice in obveznosti ponudnika in pravice in obveznosti uporabnika pri uporabi storitev in produktov ponudnika.

(2) Ponudnik nudi storitve obdelave podatkov na svojih strežnikih preko interneta. Uporabnik dobi možnost dostopa do storitev in uporabe produkta v obsegu, ki ga določajo njegovi uporabniški privilegiji.

(3) Predpogoj za nemoteno uporabo produkta je zanesljiva internetna povezava od uporabnika do ponudnikovih strežnikov. Povezavo iz naročnikovih elektronskih naprav do interneta zagotovi naročnik.

(4) Pri uporabi produkta veljajo izključno ti pogoji in pravila uporabe. Kakršnikoli drugi dogovori so neveljavni razen, če so izrecno dogovorjeni v pisni obliki med naročnikom in ponudnikom. V primeru, da določen člen teh splošnih pogojev preneha veljati ostane veljavnost ostalih členov nespremenjena.

(5) Produkt je na voljo izključno poslovnim strankam (B2B). Produkt ni na voljo potrošnikom. Pri uporabi produkta ne velja zakonodaja s področja varstva pravic potrošnikom.

2. Sprejem pogojev in pravil uporabe ter pričetek veljavnosti pogodbe

(1) V kolikor ni drugače pisno dogovorjeno, pričnejo pogoji in pravila uporabe veljati po prejemu potrditve o registraciji za uporabo produkta ali po kliku na sprejem pogojev uporabo po uporabniški prijavi v produkt.

(2) Uporabnik ima možnost, da si preden poda svoje soglasje natisne celotno pogodbeno besedilo iz spletne strani. To lahko stori pred zaključkom postopka registracije in pred potrditvijo splošnih pogojev in pravil uporabe.

(3) Ponudnik lahko zavrne sklenitev pogodbe brez navedbe razloga.

(4) Z registracijo za uporabo produkta in pridobitvijo uporabniškega računa uporabnik podaja izrecno soglasje, da lahko ponudnik obdeluje osebne podatke uporabnika za namene izvajanja storitev v skladu s pogoji GDPR.

(5) Soglasje za prejem elektronske pošte ali SMS sporočil ponudnika ni pogoj za sklenitev naročniškega razmerja ali uporabo produkta. Ponudnik za namene izboljšanja uporabniške izkušnje priporoča, da uporabnik poda soglasje za prejem obvestil s strani ponudnika. Obvestila so izključno poslovne in tehnične narave.

(6) Pogoj za uporabo produkta je popolno soglasje s Politiko o zasebnosti in soglasje z Pogoji in pravili uporabe. Uporabnik s svojim soglasjem izrecno izjavlja, da je prebral in razumel besedilo zapisano v tem dokumentu.

(7) Uporabnik izjavlja, da je poslovno opravilna oseba in, da je sposoben biti nosilec pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja s ponudnikom. Uporabnik je polnoletna oseba in uporablja produkt samostojno ali po pooblastilu naročnika izključno v poslovne namene. Registracijo za uporabo produkta lahko opravi samo polnoletna fizična oseba, ki ima neomejena pooblastila za zastopanje poslovnega subjekta (naročnika) v imenu katerega sklene naročniško pogodbo in/ali opravi registracijo za uporabo produkta.

(8) V primeru, ko naročnik opravlja storitve knjigovodstva in/ali računovodstva za tretje osebe ima naročnik obveznost, da predhodno obvesti tretjo osebo o pogojih pravilih uporabe produkta in pridobi ustrezno soglasje za uporabo produkta za vodenje knjigovodstva in/ali računovodstva za tretjo osebo. V primeru, da naročnik ne pridobi potrebnega soglasja lahko ponudnik naročniku odpove uporabo produkta za obdelavo podatkov tretje stranke zaradi nastopa izrednih okoliščin nezakonite obdelave podatkov.

3. Vsebina produkta in obseg storitev ponudnika

(1) Ponudnik nudi uporabniku produkt, ki predstavlja spletno programsko opremo in storitve v povezavi z obdelavo podatkov za namene vodenja poslovanja podjetja (izstavljanje računov, knjigovodstvo, računovodstvo, vodenje zaloge, obračun DDV, obračuni osebnih prejemkov, ipd.).

(2) Točen obseg produkta in vsebina storitev sta določena z naročniškim paketom za katerega je sklenjeno naročniško razmerje med naročnikom in ponudnikom. Podrobna specifikacija naročniških paketov vključno s cenikom je objavljena na spletnih straneh ponudnika.

(3) Ponudnik lahko uporabniku ponudi brezplačen testni dostop do produkta za vnaprej določeno časovno obdobje. Znotraj obdobja testne uporabe produkta je uporaba produkta brezplačna. Če naročnik želi nadaljevati z uporabo produkta po preteku testnega obdobja uporabe, mora skleniti naročniško razmerje za izbrani naročniški paket.

(4) Ponudnik nudi produkt in storitve v obliki naročniškega razmerja, ki se sklene med naročnikom in ponudnikom.

(5) Pravico do uporabe produkta po preteku testnega obdobja imajo izključno uporabniki, katerih uporabniški računi so povezani z naročnikom, ki ima sklenjeno veljavno naročniško razmerje s ponudnikom produkta.

4. Obveznosti uporabnika

(1) Ob prvi registraciji uporabniškega računa mora uporabnik navesti resnične podatke o sebi in o poslovnem subjektu, ki ga zastopa in bo nosilec naročniškega razmerja. V primeru, da se uporabnik predstavi z lažnimi podatki mu lahko ponudnik blokira uporabo produkta brez predhodnega opozorila.

(2) Za namene lastnega testiranja ali poučevanja internih uporabnikov lahko uporabnik oz. naročnik v okviru naročniškega razmerja ustvari dodatne testne uporabniške račune in organizacije ter pri tem uporabi izmišljene podatke. V primeru vnosa testnih uporabnikov in/ali organizacij bo ponudnik uporabo programa zaračunaval v skladu s cenikom ne glede na naročnikov namen uporabe programa. Naročnik oz. odgovorna oseba naročnika polno odgovarja za uporabo programa s strani testnih/fiktivnih uporabnikov.

(3) Za namene uporabe spletnih storitev (API vmesnik) lahko naročnik ustvari poseben uporabniški račun za računalniške avtomatske obdelave. Tak uporabniški račun ni vezan na fizično osebo. Uporabnik API je dolžan strogo upoštevati tehnične pogoje, ki jih poda ponudnik za uporabo spletnih storitev.

(4) Uporabnik sme uporabljati produkt samo za namene za katere je le-ta namenjen.

(5) Uporabnik se obveže, da bo pri uporabi produkta spoštoval veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Evropske unije.

(6) Uporabnik se obveže, da bo skrbel za tajnost svojega uporabniškega imena in gesla ter jih ne bo posredoval tretji osebi. V primeru, da pride do izgube ali kraje gesel, je uporabnik dolžan o tem takoj obvestiti ponudnika, ki lahko pomaga pri dodelitvi novih gesel in pri izsleditvi morebitnega vdora v naročnikove podatke. V primeru neupoštevanja pravil varovanja dostopnih gesel uporabnik sam nosi odgovornost za vso škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi uničenja ali zaradi razkritja podatkov.

(7) Uporabnik se obvezuje, da bo ponudniku predal v obdelavo oz. produkt uporabljal za obdelavo izključno tistih osebnih in/ali poslovnih podatkov s katerimi upravlja na podlagi ustrezne zakonske podlage in/ali na podlagi zakonito pridobljenega soglasja za obdelavo osebnih podatkov.

(8) Uporabnik se obveže, da produkta, omrežja in storitev interneta ne bo uporabljal zlonamerno. Uporabnik ne sme izvajati omrežnih aktivnosti, ki bi lahko zasičile omrežno povezavo in/ali preobremenile internetno omrežje in/ali produkt in/ali bi ogrožale varnost in/ali delovanje računalnikov oz. opreme ponudnika ali računalnikov tretjih oseb. V primeru kršitve bo ponudnik nemudoma in brez predhodnega opozorila prekinil povezavo in uporabniku onemogočil dostop do produkta, dokler kršitev ni odpravljena.

(9) Z uporabo produkta je prepovedano objavljati, prenašati, razpošiljati kakršnekoli informacije ali gradiva, ki so nezakonita, lažna, nespodobna, žaljiva ali širijo rasno, spolno ali kakršnokoli drugo nestrpnost. Prav tako je prepovedano širjenje karkšnikoli drugih sporočil, ki niso v skladu z duhom in običajnim namenom uporabe produkta.

(10) Uporabnik se zavezuje, da na strežnike ponudnika ne bo prenašal datotek okuženih z virusi ali drugo zlonamerno programsko opremo, ki bi lahko škodovala opremi ponudnika in/ali drugih uporabnikov.

(11) Uporabnik je dolžan spoštovati intelektualno lastnino ponudnika. Vsebine, ki so v lasti ponudnika lahko uporablja samo za namene vodenja poslovanja organizacij, ki jih vodi uporabnik. Uporaba vsebin na način, ki krši avtorske pravice ponudnika je prepovedana. Še posebej je prepovedano zbiranje informacij o delovanju produkta z namenom uporabe vsebin v drugih podobnih komercialnih ali nekomercialnih storitvah in/ali programskih produktih. V primeru kršitve tega člena uporabnik odškodninsko odgovarja.

(12) Uporabnik je izključno odgovoren za izpolnjevanje njegovih obveznosti glede rokov hranjenja podatkov. Uporabnik zagotavlja, da dokumente in podatke obdeluje na zakoniti podlagi. V primeru inšpekcijskih ali preiskovalnih postopkov je uporabnik dolžan sam omogočiti dostop do lastnih podatkov oz. posredovati lastne podatke uradnim osebam.

(13) V primeru prenehanja naročniškega razmerja ali prenehanja naročnika (uvedba stečajnega postopka, ipd.) je pooblaščeni uporabnik dolžan poskrbeti za prenos podatkov za namene arhiviranja ali izročitve podatkov zakonitemu nasledniku (oz. stečajnemu upravitelju v primeru stečaja poslovnega subjekta).

5. Naročniško razmerje, cene in pogoji plačila, blokiranje uporabniškega računa

(1) Ponudnik nudi storitve in produkt v različnih brezplačnih in plačljivih naročniških paketih. Cene in plačilni pogoji so določeni z veljavnim cenikom.

(2) Če ni drugače določeno z naročniškim paketom, se plačilo naročnine izvede mesečno, tromesečno, polletno ali letno vnaprej. Plačilo se izvede z nakazilom na bančni račun ponudnika ali z drugim vnaprej dogovorjenim plačilnim sredstvom. Naročnina se plačuje od dne sklenitve naročnine za izbrani naročniški paket.

(3) Račun za naročnino zapade v plačilo z dnem zapadlosti, ki je naveden na izdanem računu. V primeru, da naročnik zamuja s plačilom naročnine za več kot 2 dni bo ponudnik uporabniku, ki zastopa nosilca naročniškega razmerja ob prijavi v produkt prikazoval opomin za plačilo računa. Po preteku 10 dni od prvega prikaza opomina bo ponudnik blokiral dostop za vse uporabniške račune v okviru sklenjenega naročniškega razmerja.

(4) Naročnika oz. zastopnik naročnika izrecno soglaša, da mu ponudnik v primeru nepravočasnega plačila avtomatsko pošlje obvestilo o zapadlosti računa in naknadne plačilne opomine na njegov elektronski naslov in/ali preko SMS na številko mobilnega telefona ter s tem prepreči nenapovedano blokado vseh uporabniških računov, ki pripadajo organizaciji(-jam) v okviru naročniškega paketa.

(5) V primeru blokade uporabniških računov se blokada sprosti takoj, ko naročnik poravna vse zapadle obveznosti, ki jih ima do ponudnika.

(6) V primeru odpovedi naročniškega razmerja bo ponudnik naročniku povrnil znesek vnaprej plačane naročnine za obdobje od datuma prekinitve naročniškega razmerja do konca vnaprej zaračunanega obdobja.

(7) Naročnik lahko zahteva oz. soglaša, da mu ponudnik račune za naročnino pošilja izključno v elektronski obliki na vnaprej dogovorjen način.

(8) Ponudnik ima pravico, da največ enkrat letno spremeni cene obstoječih naročniških paketov in storitev. Ponudnik bo spremembo cen napovedal vsaj 30 dni pred pričetkom veljavnosti novega cenika. V primeru vnaprejšnjega plačila naročnine se novi cenik uporablja šele ob izstavitvi računa za naslednje obračunsko obdobje. Nove naročniške pakete in nove plačljive storitve, ki nimajo vpliva na obstoječe naročnike lahko ponudnik doda v cenik kadarkoli brez omejitev.

(9) Ponudnik ima pravico, da kadarkoli prenese zaračunavanje naročnine za uporabo produkta na drugo pravno osebo ali povezani poslovni subjekt v okviru poslovne skupine E-RAČUNI / Eurofaktura.

(10) V kolikor za določen naročniški paket ponudnik nudi garancijo najugodnejše cene, bo ponudnik naročniku priznal nižjo ceno produkta v primeru, ko mu naročnik predloži konkurenčno ponudbo za nakup ali najem enakovrednega poslovnega programa iz katere so razvidni celotni stroški za naročnika za obdobje 36 mesecev od nakupa oz. najema programske opreme.

(11) Naročnik lahko uveljavlja reklamacijo obračunanih storitev v roku 15 koledarskih dni od dneva izstavitve računa. Po preteku tega roka ponudnik ni več dolžan upoštevati reklamacije računa.

6. Prekinitev pogodbenega razmerja, prekinitev naročniškega razmerja in brisanje uporabniškega računa

(1) Uporabnik, ki se je registriral za brezplačno uporabo programa po preteku testnega obdobja nima nobenih obveznosti do ponudnika. Po preteku testnega obdobja bo uporabniški račun avtomatično blokiran. Ponudnika ni potrebno posebej obvestiti o prekinitvi pogodbenega razmerja.

(2) V kolikor ni bilo ob sklenitvi naročniškega razmerja za izbrani naročniški paket dogovorjeno drugače, se naročniško razmerje prekine avtomatično z iztekom zaračunanega obdobja. Ob poteku naročnine lahko uporabnik podaljša naročnino za naslednje obdobje.

(3) V kolikor ni bilo ob sklenitvi naročniškega razmerja dogovorjeno drugače, lahko naročnik naročniško razmerje odpove kadarkoli brez odpovednega roka tudi pred pretekom vnaprej zaračunanega obdobja.

(4) V kolikor je naročniška pogodba sklenjena za nedoločen čas in/ali naročniški paket določa plačevanje naročnine mesečno za nazaj se naročniško razmerje prekine s pisno izjavo pooblaščene osebe naročnika na vnaprej pripravljenem obrazcu za prekinitev naročniškega razmerja.

(5) Ponudnik si pridržuje pravico do brisanja naročnikovih podatkov ne glede na razlog prekinitve naročniškega razmerja. Ponudnik ni obvezan hraniti naročnikovih podatkov po preteku 30 dni od prekinitve naročniškega razmerja. Ponudnik bo po prekinitvi naročniškega razmerja hranil izključno tiste podatke o naročniku in uporabnikih, ki so potrebni za zakonito zavarovanje ponudnikovih zahtevkov do naročnika in/ali uporabnikov.

(6) Ponudnik zagotavlja, da bo vedno ravnal v skladu z GDPR in drugo relevantno zakonodajo.

7. Omejitev odgovornosti in razpoložljivost produkta

(1) Ponudnik izjavlja, da so vsi produkti, podatki in storitve, ki jih ponuja, na voljo takšni kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Naročnik uporablja podatke na ponudnikovih spletnih straneh na lastno odgovornost. Ponudnik ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo, ki bi jo uporabnik in/ali naročnik utrpel zaradi uporabe produkta in/ali storitev ponudnika oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki so objavljeni na spletnih straneh ponudnika.

(2) Ponudnik zagotavlja pravilno delovanje produkta in storitev v svojem podatkovnem centru. Za uporabo produkta in storitev mora uporabnik izpolnjevati splošne tehnične pogoje za dostop do interneta in uporabo internetnih programov (internetni priključek, omrežna strojna oprema, računalniška strojna oprema, operacijski sistem, internetni brskalnik, pregledovalnik datotek PDF, ipd.). V primeru neizpolnjevanja tehničnih pogojev uporabnik nima pravice do reklamacije produkta ali storitve.

(3) Ponudnik zagotavlja nemoteno delovanja produkta in internetnih storitev razen v primerih:

 • neizpolnjevanja tehničnih pogojev na strani uporabnika (točka 2),
 • okvare opreme, nadgradenj programske ali strojne opreme in drugih vzdrževalnih posegov (predvidenih in nepredvidenih) na strojni ali programski opremi ponudnika,
 • nedelovanja internetnih povezav,
 • daljšega izpada električnega toka,
 • druge višje sile.

(4) Ponudnik se zaveže, da bo uporabnike obveščal o predvidenih daljših izpadih delovanja produkta in/ali storitev in sicer najmanj 6 ur pred načrtovanim izpadom. Ponudnik bo predvidene posege izvajal v delovnih dneh med 23:00 uro in 4:00 uro in v nedeljo ali med prazniki po 16:00 uri. Okvirni čas in trajanje predvidenih posegov bo ponudnik vnaprej napovedal. Krajših izpadov delovanja v trajanju do 15 minut zaradi rednih nadgradenj programske opreme, ki se izvajajo med 23:30 in 03:00 uro ponudnik ni dolžan vnaprej napovedati.

(5) Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi jo zaradi izpada delovanja produkta in/ali storitev utrpel uporabnik oz. naročnik.

(6) Uporabnik se obvezuje, da bo ponudnika vsakokrat čimprej obvestil o izpadu delovanja in/ali odkriti napaki v produktu in/ali podatkih na spletnih straneh ponudnika in s tem omogočil pravočasno izvedbo potrebnih vzdrževalnih oz. korektivnih del na strani ponudnika. Ponudnik se zavezuje, da bo vsak izpad delovanja oz. odkrito napako v produktu, v programski opremi, na strojni opremi in/ali v podatkih odpravil v najkrajšem ekonomično dopustnem času. Ponudnik ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi zaradi napak v programski opremi ali podatkih nastala na strani uporabnika oz. naročnika.

(7) Ponudnik se zavezuje, da bo prilagajal produkt in storitve v skladu z veljavno zakonodajo za namene in primere uporabe, ki jih predvideva obstoječi produkt. Ponudnik se zaveže, da bo v ekonomsko dopustnih okvirjih spremljal spremembe zakonskih predpisov in nadgrajeval produkt v skladu s spremembami zakonodaje. V kolikor bi spremembe zakonodaje zahtevale prilagoditve produkta, ki presegajo ekonomsko dopustne finančne okvirje bo uporabnika oz. naročnika obvestil o načrtovanih spremembah cenika in naročniških paketov.

(8) Punudnik lahko po svoji presoji prilagaja produkt in/ali storitve, ki jih nudi preko interneta v skladu s tehnološkim razvojem in tržnimi potrebami z namenom zagotoviti ustrezno kakovost uporabniške izkušnje produkta in storitev s skladu z namenom in funkcionalnostjo produkta. To lahko pomeni spremembo obstoječih produktov in storitev in/ali uvedbo novih produktov ali storitev. Spremembe produkta in storitev se smatrajo kot sestavni del življenjeskega cikla produkta. Uporabnik oz. naročnik ne more uveljavljati nobenih zahtevkov do ponudnika zaradi sprememb, ki jih ponudnik uvede na produktu ali storitvah.

(9) Ponudnik ima pravico, da v ponudbo kadarkoli doda nove plačljive produkta in/ali preneha nuditi brezplačne storitev in/ali produkte. V primeru spremembe cenika bo ponudnik naročnika obvestil na svojih spletnih straneh vsaj 30 dni pred pričetkom veljavnosti novega cenika.

(10) Za produkte oz. storitve, ki jih ponudnik nudi brezplačno v uporabo ni nobenega jamstva glede razpoložljivosti in/ali pravilnosti delovanja.

(11) Zahtevke za povračilo škode lahko uporabnik oz. naročnik uveljavlja samo v primeru, da ima dokaz, da je ponudnik ravnal malomarno.

(12) V primeru izpada delovanja produkta in/ali storitev zaradi višje sile oz. drugega razloga iz točke (3), ponudnik ni dolžan povrniti plačane naročnine za uporabo produkta.

(13) Ponudnik ne jamči za točnost informacij objavljenih na spletnih straneh ponudnika.

(14) Ponudnik ne odgovarja za izgubo in/ali razkritje podatkov. V kolikor uporabnik z uporabo produkta spremeni ali izbriše svoje podatke mu jih ponudnik ni dolžan povrniti nazaj v prvotno stanje. Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da je povrnitev podatkov v prvotno stanje kompleksno tehnično opravilo, ki ga bo ponudnik poizkušal izvesti s prenosom podatkov iz varnostne kopije samo v primeru predhodnega naročila uporabnika oz. naročnika. Naročnik se zaveže, da bo v celoti poravnal stroške restavriranja podatkov iz arhiva varnostnih kopij.

(15) Ponudnik ne odgovarja za izgubo in/ali razkritje podatkov, ki je posledica uporabe nezaščitenih komunikacijskih kanalov s strani uporabnika.

(16) Karkšenkoli zahtevek za odškodnino s strani uporabnika oz. naročnika je omejen z zneskom naročnine, ki jo je uporabnik oz. naročnik plačal za obdobje 12 mesecev pred nastankom dogodka za katerega uveljavlja odškodnino.

(17) Uporabnik oz. naročnik ne more do ponudnika uveljavljati nobenega zahtevka za odškodnino, če so od nastanka dogodka minili več kot 3 meseci.

(18) Nekatere povezave s spletnih strani ponudnika vodijo na druge spletne strani, ki jih ponudnik ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. Ponudnik ponuja te povezave uporabniku le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani ponudnika in ne pomenijo nobenih povezav med ponudnikom in upravljalci teh povezanih spletnih strani.

(19) Ponudnik nudi podporo oz. pomoč uporabnikom preko elektronske pošte in telefona. Pomoč uporabnikom je na voljo samo zaposlenim oz. osebju, ki dela za naročnika. Ponudnik storitve pomoči uporabnikom zaračunava v skladu s cenikom za storitve uporabniške podpore.

(20) Uporabniška podpora preko telefona se smatra kot prioritetna podpora in se temu ustrezno zaračunava. Za dokazovanje opravljene storitve telefonske podpore in zagotavljanje kvalitete opravljene storitve lahko ponudnik snema pogovore z uporabniško podporo. Posnetki pogovorov se brišejo po preteku obračunskega obdobja oz. po preteku roka za reklamacijo obračunane storitve.

8. Pravica do uporabe produkta

(1) V času trajanja naročniškega oz. pogodbenega razmerja ponudnik dovoli uporabniku pravico do časovno in krajevno neomejene uporabe produkta v skladu z namenom produkta in splošnimi pogoji uporabe. Pravice do uporabe produkta ni možno prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja ponudnika.

(2) Uporabnik ima pravico, da za namene obdelave poslovnih podatkov dostopa do programske opreme, ki teče na strojni in omrežni opremi ponudnika.

(3) Uporabnik oz. osebje naročnika lahko s produktom obdeluje izključno podatke svoje organizacije. Obdelava podatkov drugih organizacij je možna samo v primeru sklenitve naročnine na naročniški paket, ki je namenjen vodenju več organizacij.

(4) Ponudnik je izključni lastnik vseh avtorskih in intelektualnih pravic v povezavi s produktom in storitvijo. Specifične dodelave programske opreme oz. produkta po naročilu uporabnika oz. naročnika ostanejo v izključni lasti ponudnika produkta.

(5) S prenosom datotek in vnosom podatkov v ponudnikove programe in na ponudnikove strežnike, uporabnik nepreklicno daje dovoljenje ponudniku, da te podatke prevzame v obdelavo in hrambo na strežnikih ponudnika. Uporabnik jamči, da podatki in datoteke, ki jih prenaša na ponudnikove strežnike ne kršijo avtorskih pravic tretje osebe in ne vsebujejo vsebin, ki bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo.

(6) Uporabnik pooblašča ponudnika, da lahko po potrebi podatke preda v obdelavo pogodbenim obdelovalcem oz. povezanim osebam v okviru poslovne skupine ponudnika ali tretji osebi pod pogojem, da se pogodbeni obdelovalec nahaja znotraj EU in izpolnjuje pogoje predpisane z GDPR.

(7) Naročnik oz. uporabnik daje ponudniku izrecno dovoljenje, da v določenih primerih naroča storitve obdelave in/ali implementacije programske opreme pri podizvajalcih znotraj EU s katerimi ima podpisane ustrezne pogodbe o varstvu osebnih podatkov.

(8) Ponudnik ni dolžan razkriti izvorne kode produkta. Produkt in vse informacije posredovane na spletne strani ponudnika z izjemo naročnikovih podatkov so intelektualna last ponudnika.

9. Zasebnost in varovanje podatkov

(1) Ponudnik bo zbiral, obdeloval in hranil samo tiste osebne podatke uporabnikov, ki so nujno potrebni za delovanje produkta in storitev in/ali so nujni za vodenje z zakonom predpisanih evidenc. Ponudnik bo osebne podatke obravnaval zaupno in v skladu z relevantno zakonodajo. Osebnih podatkov ne bo razkril tretji osebi razen, če je to določeno s pogodbo ali z drugo zakonito odločbo za razkritje podatkov (npr. sodna odločba).

(2) Za zagotovitev revizijske sledi ponudnik beleži dogodke vnosa, spremembe in brisanja podatkovnih zapisov, ter druge poslovne dogodke za katere je potrebno voditi revizijsko sled. Revizijska sled vsebuje oznako dogodka, oznako dokumenta, uporabniško ime, identifikator uporabniške seje in datum ter čas nastanka dogodka.

(3) Uporaba produkta in storitev lahko zahteva, da ponudnik obdeluje osebne podatke v imenu naročnika oz. uporabnika. Za ta namen naročnik in ponudnik skleneta ločeno Pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Pogodbeni soglašata, da naročnik nastopa v vlogi Upravljalca osebnih podatkov za vse podatke, ki jih posreduje ponudniku. Ponudnik produkta in storitev v vseh primerih deluje izključno v vlogi pogodbenega obdelovalca in obdeluje podatke v skladu s pooblastilom uporabnika oz. naročnika.

(4) Uporabnik oz. naročnik zagotavlja, da ima pooblastilo za posredovanje podatkov pogodbenemu obdelovalcu in, da so vsa navodila naročnika v zvezi z obdelavo podatkov podana na zakoniti osnovi.

(5) Ponudnik produkta in storitev bo podatke obdeloval izključno v skladu z navodili uporabnika oz. naročnika.

(6) V pogodbenem razmerju med ponudnikom in naročnikom se naročnik smatra kot izključni lastnik vseh podatkov, ki jih posreduje ponudniku produkta in storitev. Produkt omogoča naročniku, da samostojno izvede izvoz vseh podatkov, ki se nahajajo na ponudnikovem strežniku v digitalni obliki. Naročnik je obvezan, da pred prekinitvijo naročniškega oz. drugega pogodbenega razmerja izvozi vse svoje podatke iz ponudnikovih strežnikov.

(7) Informacije o obdelavi podatkov bo ponudnik podal samo v obsegu, ki je nujen za zakonito nudenje storitev in/ali so zahtevani s strani uradnih organov.

(8) Naročnik je seznanjen in soglaša, da za pravilno delovanje določenih programskih funkcij ponudnik na svojih strežnikih hrani kopije naročnikih digitalnih certifikatov. Prav tako je naročnik seznanjen in soglaša s tem, da programska oprema ponudnika v določenih primerih v imenu naročnika izvede prijavo na spletne strani oz. spletne servise tretjih strank za namene avtomatskega prenosa naročnikov podatkov na ponudnikove strežnike (npr. povezovanje z elektronskim bančništvom, AJPES, eDavki, ipd.).

(9) Ponudnik bo strogo varoval zaupnost vseh naročnikovih podatkov, ki jih uporabnik oz. naročnik posreduje ponudniku razen v primeru, ko bi ti podatki prišli v javnost s strani tretje osebe. V primeru, da ponudnik dobi zahtevek za posredovanje naročnikovih podatkov s strani preiskovalnega organa ali sodišča bo ponudnik po predhodni preverbi pravne utemeljenosti zahtevka posredoval podatke v minimalnem obsegu, ki je nujen za izpolnitev zahtevka in o tem obvestil naročnika.

(10) Ponudnik bo uporabil vse možne tehnične, organizacijske in ekonomično dopustne ukrepe, da bo zaščitil naročnikove podatke pred namernim oz. nenamernim izbrisom, izgubo, okvaro in/ali nedovoljenim razkritjem podatkov tretji osebi ter bo pri tem ravnal v skladu z GDPR. Ponudnik ne nosi nobene odgovornosti za razkritje podatkov, če bi tretji osebi uspelo priti do teh podatkov, na kakršenkoli način, legalen ali nelegalen (odločba sodišča, vlom, ipd.).

(11) Ponudnik zagotavlja, da so vsi njegovi zaposleni in zunanji sodelavci seznanjeni s postopki in pravili varovanja podatkov.

10. Sprememba splošnih pogojev in pravil uporabe

(1) Ponudnik lahko spreminja pogoje in pravila uporabe vključno s ceniki brez predhodnega soglasja uporabnika. Ponudnik lahko spreminja pogoje in pravila uporabe tudi ne glede na to, da tem spremeni obstoječa pogodbena razmerja. V kolikor sprememba pravil in pogojev uporabe nima vpliva na uporabnike oz. naročnike, se lahko spremembe uveljavijo s poljubnim datumom brez predhodne napovedi (na primer sprememba kontaktnih podatkov, ipd.). V primeru sprememb, ki vplivajo na naročnike oz. uporabnike bo ponudnik upošteval razumne interese izražene s strani večinskega deleža uporabnikov oz. naročnikov.

(2) O spremembah, ki vplivajo na naročnike in še posebej o spremembah cenika oz. obsega ponudbe bo ponudnik naročnike obvestil vsaj 30 koledarskih dni pred pričetkom veljavnosti sprememb. O spremembah bo ponudnik naročnike obvestil preko svojih spletnih strani in novic znotraj spletnega programa. Po preteku 30 koledarskih dni se naročniško razmerje nadaljuje v skladu z novimi pogoji in pravili uporabe.


11. Končne določbe

(1) Za vsa pravna razmerja v zvezi s temi pogoji in pravili uporabe se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.

(2) Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse spore iz medsebojnega razmerja reševali sporazumno z medsebojno komunikacijo. V primeru nezmožnosti sklenitve sporazuma, je za reševanje vseh sporov izključno pristojno sodišče v Mariboru.

(3) V kolikor posamezen člen pogojev in pravil uporabe postane pravno neveljaven to ne vpliva na veljavnost ostalih členov.


Maribor, 25.5.2018

E-RAČUNI d.o.o.

Priloga 1: Politika zasebnosti

Uvod

Politike zasebnosti je namenjena seznanitvi uporabnikov in obiskovalcev spletnih strani družbe E-RAČUNI d.o.o. in povezani družb z nameni in podlago za obdelavo osebnih podatkov s strani družbe E-RAČUNI d.o.o., Titova cesta 8, Maribor in drugih povezanih kapitalski družb (v nadaljevanju ponudnik).

Vse naše aktivnosti so v skladu z evropsko zakonodajo (Uredba (EU) 2016/697 Splošna uredba o varstvu podatkov ali GDPR) in zakonodajo Republike Slovenije (Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/07).

Politika zasebnosti določa ravnanje s podatki, ki jih ponudnik dobi od vas, kadar obiščete ponudnikove spletne strani in/ali uporabite ponudnikove produkte, pa tudi ko podatke ponudniku posredujete na drug način (preko telefona ali pošte).

Varnost prenosa podatkov in povezav

Komunikacija med uporabnikom in strežniki ponudnika poteka preko varne SSL povezave, ki je zaščitena pred nepooblaščenih prisluškovanjem z 256 bitno kripcijo. Ponudnik redno posodablja omrežno in programsko opremo v skladu z ugotovljenimi varnostnimi luknjami.

Ponudnik podatke shranjuje v podatkovnem centru, ki se nahaja v stavbi s 24-urnim fizičnim varovanjem. Dostop do strežnikov je varovan s kontrolo dostopa in video nadzorom. Ponudnik zagotavlja ustrezne tehnične ukrepe, ki zagotavljajo varnost podatkov pred naključnim ali namernim spreminjanjem ter izgubo, brisanjem ali uničenjem podatkov. Za preprečitev izgube podatkov se vsak podatek vedno shrani oz. zrcali na dve ločeni lokaciji z dodatnim dnevnim varnostnim kopiranjem na oddaljeno lokacijo. Vsa uporabniška gesla so shranjena v šifrirani obliki. Ponudnik od uporabnika ne bo nikoli zahteval, da mu posreduje uporabniško geslo preko elektronske pošte ali telefona. V primeru, da uporabnik izgubi uporabniško geslo mu ponudnik na noben način ne more razkriti starega gesla. V tem primeru bo ponudnik uporabniku resetiral geslo in zahteval, da si uporabnik nastavi novo geslo.

Ponudnik shranjuje podatke izključno znotraj EU in jih obravnava zaupno. Dostop do podatkov je omogočen samo ozkemu številu tehničnega osebja.

Zbiranje osebnih podatkov in namen uporabe

Ponudnik zbira in obdeluje vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • zakon in pogodbeni odnosi,
 • privolitev posameznika in
 • zakoniti interes.

Ponudnik zbira naslednje osebne podatke:

 • osnovni podatki o uporabniku (ime in priimek, naslov elektronske pošte, telefonska številka, delodajalec oz. organizacija, ki jo posameznik zastopa),
 • drugi kontaktni podatki in podatki o vaši komunikaciji z upravljavcem (dodatni e-poštni naslovi, telefonske številke, datum, ura in vsebina komunikacije preko elektronske pošte, datum, ura in trajanje telefonskih klicev, posnetek telefonskih klicev),
 • podatke o uporabnikovi uporabi produkta ponudnika (datum in ura prijave v spletni program, čas odjave, IP številka, piškotek za identifikacijo brskalnika, oznaka brskalnika, ločljivost zaslona, drugi podatki o uporabi programa, ki jih zahteva računovodska in davčna zakonodaja),
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda ponudniku ob prijavi na določene storitve, ki te podatke zahtevajo.

Zagotovitev naštetih osebnih podatkov je pogodbena oz. zakonska obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe s ponudnikom. V primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, s ponudnikom ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam ponudnik ne more izvesti storitev oziroma ponuditi v uporabo spletnih produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

Hramba osebnih podatkov

Ponudnik bo hranil osebne podatke uporabnika le toliko časa, dokler bo to potrebno za izvajanje pogodbenega odnosa z naročnikom pod okriljem katerega deluje uporabnik. Ponudnik hrani osebne podatke za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med uporabnikom oz. naročnikom in ponudnikom do spora v zvezi s pogodbo. V primeru spora hrani ponudnik podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Ponudnik lahko posamezna opravila v zvezi z uporabnikovimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu ponudnika, v mejah ponudnikovega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje ponudnik so:

 • vzdrževalci IT in komunikacijskih sistemov,
 • ponudniki pošiljanja elektronske pošte,
 • tehnični sodelavci v drugih družbah v okviru kapitalske skupine ponudnika.

Ponudnik ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam. Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru upravljavčevih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakršnihkoli lastnih interesov.

Pravice posameznika glede obdelave podatkov

Za zagotovitev poštene in pregledne obdelave imate kot posameznik, na podlagi predpisov, naslednje pravice:

 • Pravica do preklica privolitve: če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov, imate pravico, da to svojo privolitev kadarkoli prekličete. Preklic privolitve pomeni, da vam ponudnik ne bo več mogel nuditi storitev uporabe spletnega računvodskega programa.
 • Pravica dostopa do osebnih podatkov: kot posameznik imate pravico od ponudnika (upravljavca osebnih podatkov) dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, in, kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in določene informacije (o namenih obdelave, o vrstah osebnih podatkov, o uporabnikih, o obdobjih hrambe oz. merilih za določitev obdobij, o obstoju pravice do popravka ali izbrisa podatkov, pravice do omejitev in ugovora obdelavi in pravice do pritožbe pri nadzornem organu, o viru podatkov, če podatki niso bili zbrani pri vas, o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, razlogih zanj ter pomenu in posledicah take obdelave za vas, ter druge informacije v skladu s členom 15 GDPR).
 • Pravica do popravka osebnih podatkov: uporabnik ima pravico doseči, da ponudnik brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z uporabnikom. Uporabnik ima pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. Ta pravica je omejena izključno na osebne podatke, ki jih je vnesla pooblaščena oseba naročnika - prvotna registracija uporabnika. Če je uporabniški račun uporabnika ustvaril naročnik, potem je pravilni naslov za namene izvajanja te pravice kontaktna oseba naročnika, ki se šteje kot upravljalec osebnih podatkov o uporabniku.
 • Pravica do izbrisa osebnih podatkov ( pravica do pozabe ): uporabnik ima pravico, da ponudnik izbriše vse podatke, ki jih vodi o uporabniku. Uporabnik to pravico uveljavlja preko pooblaščene osebe naročnika, ki se šteje kot upravitelj osebnih podatkov.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: kot uporabnik imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki ste jih posredovali ponudniku, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in imate pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu. Kot posameznik imate pri uresničevanju navedene pravice do prenosljivosti pravico, da se osebni podatki neposredno prenesejo od enega upravljavca (ponudnika) k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko ponudnik od uporabnika zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da uporabnika ne more zanesljivo identificirati. Ponudnik bo vse zahteve za uveljavljanje pravic predhodno posredoval v odobritev pooblaščeni osebi naročnika pod okriljem katere je ustvarjen uporabniški račun za posameznika. Ponudnik bo na zahtevek posameznika, s katerim ta uveljavlja svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoril v roku enega meseca od prejema zahteve oz. po prejemu odgovora s strani naročnika za katerega ponudnik izvaja pogodbeno obdelavo poslovnih podatkov organizacije pod okriljem katere deluje uporabnik.

Spremembe politike zasebnosti

Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnih strani ponudnika po spremembi ali dopolnitvi posameznik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.


Priloga 2: Pogodba o obdelavi osebnih podatkov

Uvod

Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov predstavlja osnova za sklenitev ločene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov med pogodbenim obdelovalcem (ponudnik) in upravljalcem osebnih podatkov (naročnik).

Zaradi velikega števila uporabnikov oz. naročnikov spletnega produkta e-racuni.com in specifičnosti zahtev naročnikov smo pripravili vzorec pogodbe, ki ga vsak naročnik dopolni tako, da navede vrste in obdelave osebnih podatkov, ki jih upravlja s pomočjo produktov in storitev družbe E-RAČUNI d.o.o. (pogodbeni obdelovalec).

V primeru pisne sklenitve pogodbe o obdelavi osebnih podatkov se ta šteje kot priloga naročniške pogodbe o sklenitvi naročniškega razmerja za uporabo produktov in storitev družbe E-RAČUNI d.o.o.

Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov

Naročnik _______________ (naziv pravne osebe),_______________ (sedež),_______________ (davčna številka),(v nadaljevanju upravljavec)

in

ponudnik E-RAČUNI d.o.o.,Titova cesta 8, 2000 Maribordavčna številka 95985352,(v nadaljevanju pogodbeni obdelovalec)

sklepata

POGODBO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

1. člen(namen pogodbe)

(1) Predmet te pogodbe je ureditev pogodbene obdelave osebnih podatkov in določitev pravic in obveznosti, kot jih določa 11. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 - UBP1, v nadaljevanju ZVOP-1).

(2) Pogodbeni obdelovalec bo za upravljavca opravljal s to pogodbo dogovorjena opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

(3) Upravljavec zagotavlja, da za obdelavo vseh osebnih podatkov iz 2. člena te pogodbe, razpolaga z dopustno pravno podlago.

(4) Pogodbeni obdelovalec zagotavlja, da je registriran za opravljanje dejavnosti iz 3. člena te pogodbe.

(5) Upravljalec je pred sklenitvijo pogodbe o obdelavi osebnih podatkov dolžan skleniti naročniško razmerje za uporabo storitev in/ali produktov pogodbenega obdelovalca.

2. člen(predmet pogodbe)

(1) Upravljavec pogodbenemu obdelovalcu z namenom izvajanja pogodbene obdelave po določbi 11. člena ZVOP-1, izroča naslednje osebne podatke:

 • Seznam kupcev,
 • Seznam dobaviteljev,
 • Imena in priimke zaposlenih,
 • podatke o številu ur,
 • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
 • opravljene ure v času nadurnega dela,
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila,
 • neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila,
 • neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
 • številke bančnih računov,
 • znesek bruto plače,
 • naziv delovnega mesta,
 • ipd.

(2) Osebni podatki iz prejšnjega odstavka so del zbirke _______________ (npr. o izrabi delovnega časa (navedite naziv zbirke, kot je naveden v katalogu zbirk osebnih podatkov).


3. člen(namen pogodbene obdelave)

(1) Pogodbeni obdelovalec bo za upravljavca izvajal zgolj naslednja opravila (natančno navedite, katera opravila bo upravljavec zaupal pogodbenemu obdelovalcu - Primeri:

 • razvoj in vzdrževanje računalniškega programa za obračun plač,
 • razvoj in vzdrževanje računalniškega programa za obračun potnih stroškov,
 • razvoj in vzdrževanje računalniškega programa za namene letnega poročanja za dohodnino,
 • ipd.

4. člen(obveznosti pogodbenega obdelovalca)

(1) Pogodbeni obdelovalec se zavezuje, da bo s prejetimi osebnimi podatki ravnal v skladu z določili ZVOP-1, predvsem, da osebnih podatkov ne bo uporabil za drugačen namen, kot je določen v 3. členu te pogodbe.

5. člen(zavarovanje)

(1) Pogodbeni stranki se s podpisom te pogodbe zavezujeta, da zagotavljata ustrezne postopke in ukrepe iz 24. in 25. člena ZVOP-1.

(2) Pogodbeni obdelovalec se zavezuje, da bo osebne podatke varoval v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov, določbami te pogodbe in v skladu z določbami ___________________________ (navedite natančen naslov internega akta o varstvu osebnih podatkov, ki ga je sprejel upravljavec npr. Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov pri Upravljavcu ), ki je sestavni del te pogodbe.

ALI / IN

(3) Pogodbeni stranki se posebej dogovorita, da bo pogodbeni obdelovalec

 • osebne podatke hranil v zaklenjenih prostorih,
 • osebne podatke hranil v prostoru, ki je varovan z: videonadzornim sistemom in z alarmnim sistemom,
 • osebni podatki se bodo posredovali po elektronski pošti v šifriranih prilogah,
 • prenos občutljivih osebnih podatkov preko telekomunikacijskih omrežij, bo zavarovan s kriptografijo in elektronskim podpisom,
 • osebne podatke bodo pri pogodbenem obdelovalcu obdelovali le za to posebej pooblaščeni zaposleni.

(4) Upravljavec ima pravico, da enkrat letno na svoje stroške pri pogodbenem obdelovalcu izvede nadzor postopkov in ukrepov iz prejšnjega odstavka tega člena. V kolikor se nadzor izvaja v prostorih, na programski opremi ali na strojni opremi na kateri se hranijo podatki tretjih strank, mora upravljalec za nadzor pooblastiti neodvisnega revizorja, ki bo nadzor izvedel v njegovem imenu in na njegove stroške. Med izvedbo nadzora upravljalec oz. pooblaščeni revizor ne smeta ovirati normalnega poteka delovnega procesa pri pogodbenem obdelovalcu. V kolikor nastanejo zaradi nadzora stroški pri pogodbenem obdelovalcu (delovne ure strokovnih delavcev, ipd.), bo pogodbeni obdelovalec za nastale stroške izstavil račun, ki ga je upravljalec dolžan poravnati do roka zapadlosti.


6. člen(reševanje sporov)

Stranki bosta spore reševali sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.

7. člen (trajanje pogodbe)


Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Pogodba je veljavna samo v primeru, da ima upravljalec sklenjeno in veljavno naročniško pogodbo za uporabo produktov in/ali storitev pogodbenega obdelovalca.


Upravljavec: Pogodbeni obdelovalec:Datum: Datum: