Isprobajte sada!

Osnovna sredstva
Detaljan pregled nad osnovnim sredstvima

Pregled nad osnovnim sredstvima nikad nije bio jednostavniji. Program nudi razne kriterijume pretraživanja osnovnih sredstava u registru, automatsku izradu izveštaja, slanje izveštaja putem elektronske pošte i još mnogo više.

U okviru modula osnovnih sredstava program e-računi nudi:

  • vođenje registra osnovnih sredstava,
  • izveštaje registra osnovnih sredstava prema zadatim parametrima,
  • mogućnost unosa osnovnih sredstava u registar direktno iz unosa primljenih računa,
  • šifarnik amortizacijskih grupa,
  • obračun amortizacije,
  • različite mogućnosti pretraživanja registra osnovnih sredstava upotrebom posebnih parametara (po inventurnom broju, nazivu, količini, mestu troška, nabavnoj vrednosti, datumu nabavke i statusu: otpisano, aktivno, u potpunosti amortizirano itd.),
  • mogućnost uvoza registra osnovnih sredstava iz datoteke (u slučaju da ste pre e-računa koristili drugi program),
  • automatska izrada naloga za knjiženje obračuna amortizacije i prenos u glavnu knjigu,
  • drugi izveštaji, kao što su npr. registar osnovnih sredstava, inventurna lista popisanih sredstava, obračun amortizacije osnovnih sredstava po inventurnom broju, obračun amortizacije po kontima osnovnih sredstava , obračun amortizacije po kontima osnovnih sredstava i mestu troška, ...
  • dodatno, program omogućava slanje svih ispisa putem elektronske pošte, što za rezultat ima efikasniju komunikaciju i uporedan pregled svih osnovnih sredstava između računovodstvenog servisa i stranke u slučaju kada stranka nije i sama korisnik programa e-računi.