Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
E-bilanca.net navodila ...  >  Metodolgija obrazcev in...  >  DDPO  >  Priloga 9: Metodologija...

Priloga 9

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA DONACIJE

(zap. št. 15.13 in 15.14 obračuna DDPO)

Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za donacije se izpolnjuje, če ima zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 15.13 ali/in 15.14 obrazca Obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ali kadar ima zavezanec neizkoriščeni del davčne olajšave po petem odstavku 59. člena ZDDPO-2 ali kadar je zavezanec v davčnem obdobju, za katero predlaga davčni obračun, izplačal donacije v skladu s prvim ali/in drugim odstavkom 59. člena ZDDPO-2.

Zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ne more v tem obdobju uveljavljati in koristiti olajšave za donacije.

Zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ne izpolnjuje podatkov v preglednici A.

Zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, v obrazcu Podatki v zvezi z olajšavo za donacije izpolnjuje podatke v preglednici B, če je imel v zadnjem davčnem obdobju, ko je še ugotavljal davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, izkazan neizkoriščen del davčne olajšave oziroma če je na podlagi davčnega nadzora nastopila sprememba višine davčne olajšave, ki se nanaša na davčna obdobja, ko je ugotavljal davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma če je v davčnem obdobju zavezanec upravičen do prenosa neizkoriščenih delov olajšav iz preteklih let zaradi prenosa premoženja, združitve ali delitve ali ob vložitvi sredstev samostojnega podjetnika posameznika, ki preneha opravljati dejavnost, v pravno osebo.

Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za donacije se izpolnjuje v eurih s centi.


PREGLEDNICA A

Stolpec 1 – Olajšava za donacije

Pod točko A in B se vpisujejo izplačila v primeru, da so izplačana v denarju ali naravi rezidentom Slovenije in rezidentom države članice EU, ki ni Slovenija, razen poslovnim enotam rezidentov države članice EU, ki se nahaja izven države članice EU, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti. Vpisujejo se tudi izplačila v države članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki niso hkrati države članice EU. Ne glede na navedeno pa se ne vpisujejo izplačila v te države, če z njimi ni zagotovljena izmenjava informacij, ki bi omogočala spremljanje teh izplačil, in če so na seznamu držav, s katerimi ni zagotovljena izmenjava informacij, ki ga objavi minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pod točko A se vpisujejo podatki v zvezi z izplačili v skladu s prvim odstavkom 59. člena ZDDPO-2, to so izplačila za humanitarne, invalidske, socialnovarstvene, dobrodelne, znanstvene, vzgojnoizobraževalne, zdravstvene, športne, ekološke, religiozne in splošno koristne namene, razen izplačil za kulturne namene in izplačil prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene, ki se vpišejo pod točko B.

Pod točko B se vpisujejo podatki v zvezi z izplačili v skladu s prvim in drugim odstavkom 59. člena ZDDPO-2 za namene iz drugega odstavka tega člena (0,3 odstotka + 0,2 odstotka obdavčenega prihodka davčnega obdobja), to so izplačila za kulturne namene in izplačila prostovoljnim društvom, ustanovljenim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki delujejo v javnem interesu za te namene. Navedena izplačila ne smejo biti zajeta že pod točko A. Skupna izplačila, zajeta pod točkama A in B, ne smejo presegati 0,5 odstotka obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca.

Stolpec 2 – Znesek izplačil za donacije v davčnem obdobju

Vpiše se seštevek donacij, ki jih je zavezanec izplačal (v denarju in/ali v naravi) v davčnem obdobju, za določene skupine namenov.

Stolpec 3 – Kontrolni podatek

Pod točko A se kot kontrolni podatek vpiše znesek, ki pomeni 0,3 odstotka obdavčenega prihodkadavčnega obdobja zavezanca.

Stolpec 4 – Uveljavljanje olajšav

Pod točko A se vpiše znesek koriščenja olajšave, ki je enak znesku pod zap. št. 15.13 v obrazcuObračun davka od dohodkov pravnih oseb. Znesek ne sme biti večji od nižjega med zneskoma izstolpcev 2 in 3 pod točko A.


PREGLEDNICA B

Preglednica B se izpolnjuje v primeru, če ima zavezanec v stolpcu 2 pod točko B preglednice A izkazan znesek olajšave, ki se lahko v skladu s petim odstavkom 59. člena ZDDPO-2 koristi v tekočem davčnem obdobju (skupaj z zneskom iz stolpca 4 pod točko A preglednice A za največ 0,5 odstotka obdavčenega prihodka tekočega davčnega obdobja) oziroma se lahko prenaša v naslednja tri davčna obdobja, ali če ima neizkoriščeni del te davčne olajšave iz predhodnega davčnega obdobja.

Stolpec 1 – Davčno obdobje

Vpiše se ustrezno davčno obdobje v obliki LLLL ali v obliki DD.MM.LL – DD.MM.LL. Davčno obdobje n pomeni davčno obdobje, za katero se sestavlja davčni obračun.

Stolpec 2 – Znesek možne olajšave za donacije v davčnem obdobju n

Vpiše se znesek neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij, ki je zavezanec še ni izkoristil in jo ima možnost uveljaviti (podatki iz stolpca Neizkoriščeni del davčne olajšave iz preglednice B iz predhodnega davčnega obdobja). V vrstico n se vpiše znesek iz stolpca 2 pod točko B preglednice A.

Stolpec 3 – Sprememba višine olajšave zaradi odločbe v postopku nadzora

Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino olajšave, kakršno je uveljavljal zavezanec v obračunu davka, in višino olajšave, ugotovljene v morebitnem davčnem nadzoru (znesek je lahko s pozitivnim ali negativnim predznakom). Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica nadzora v davčnem obdobju, za katero se sestavlja obračun, in se nanašajo na davčna obdobja od n-4 do n-1 ter še niso bile vključene v obrazec DDPO – Priloga 9 preglednice B za pretekla obdobja.

Stolpec 4 – Prenos olajšave zaradi prenosa premoženja, združitve ali delitve

Vpiše se znesek prenesene olajšave v skladu s 40. in 43. členom ZDDPO-2 zaradi prenosa premoženja oziroma v skladu z 49. in 53. členom ZDDPO-2 zaradi združitve ali delitve. Pri prevzemni družbi se v davčnem obdobju, ki sledi obračunskemu dnevu združitve (ali razdelitve ali oddelitve), vpišejo ostanki neizkoriščenega dela davčne olajšave prenosne družbe (prenosnih družb) iz Priloge 9 preglednice B obračuna(-ov) DDPO, sestavljenega na obračunski dan združitve (ali razdelitve ali oddelitve), ki se lahko prenašajo. Pri prenosni družbi se vpišejo podatki v ta stolpec le v primeru, ko prenosna družba po prenosu premoženja ali oddelitvi ne preneha. V tem primeru se vpišejo ostanki neizkoriščenega dela davčne olajšave, ki so se prenesli, z negativnim predznakom v prvem davčnem obračunu, ki sledi obračunskemu dnevu oddelitve oziroma dnevu prenosa premoženja.

Stolpec 5 – Skupaj možna olajšava

Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3 in 4, pri tem pa je treba upoštevati morebitni negativni predznak pred zneskoma v stolpcih 3 in 4. Če je seštevek negativen, se vpiše 0.

Stolpec 6 – Koriščenje davčne olajšave v davčnem obdobju, za katero se sestavlja obračun (n)

Vpiše se znesek koriščenja davčne olajšave iz posameznega davčnega obdobja. Skupni znesek koriščenja davčne olajšave (tekoče in prenesene iz preteklih treh davčnih obdobij) v tekočem obdobju ne sme preseči višine 0,5 odstotka obdavčenega prihodka tekočega davčnega obdobja, če pa zavezanec izkoristi tudi olajšavo za namene iz prvega odstavka 59. člena ZDDPO-2 (zap. št. 15.13 obračuna DDPO), skupni znesek olajšav za donacije ne sme presegati 0,5 odstotka obdavčenega prihodka davčnega obdobja zavezanca.Znesek koriščenja davčne olajšave v posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 5. Skupni znesek koriščenja davčne olajšave mora biti enak znesku pod zap. št. 15.14 obrazca Obračun davka od dohodkov pravnih oseb.Zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ne more koristiti davčne olajšave v obdobju, za katerega sestavlja obračun. Možno olajšavo iz stolpca 5 prenaša v naslednje davčno obdobje. Neizkoriščen del davčne olajšave iz davčnih obdobij, ko je ugotavljal davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, bo lahko koristil šele v davčnih obdobjih, ko bo ponovno ugotavljal davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ob pogoju, da še ne bo potekel zakonsko dopustni rok za prenos koriščenja neizkoriščenega dela davčne olajšave v naslednja davčna obdobja.

Stolpec 7 – Neizkoriščeni del davčne olajšave

Vpiše se razlika med stolpcema 5 in 6.

---
Zadnja sprememba 24.02.2020 14:24:59
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024