Uvjeti i pravila uporabe

Uvjeti i pravila uporabe navedeni u nastavku uključujući politiku privatnosti vrijede za sve korisnike, koji zaprime korisnički račun za uporabu internetskih usluga E-RAČUNI od dana 22.5.2018. na dalje. Nova pravila uporabe počinju važiti za sve postojeće korisnike sa danom 25.5.2018 zbog stupanja na snagu nove europske regulative s područja zaštite osobnih podataka. Ukoliko želite nastaviti koristiti usluge društva E-RAČUNI d.o.o., morate biti izričito suglasni s promijenjenim uvjetima i pravilima.

Uporaba internet stranica društva E-RAČUNI d.o.o. i informacijskih sustava e-racuni.com, e-racuni.hr, e-računi i produkata društva E-RAČUNI d.o.o., Varaždin i ostalih društava u skupini uvjetovana je ovim uvjetima i pravilima uporabe kao i s važećim propisima Republike Hrvatske na području e-poslovanja. Svojom registracijom, uplatom kredita ili sklapanjem pretplatničkog odnosa izričito ste suglasni sa sadržajem ovog dokumenta i ulazite u ugovorni odnos s društvom E-RAČUNI d.o.o.

Kazalo pojmova

 • DAVATELJ USLUGE je društvo E-RAČUNI d.o.o., koje na svojim internetskim stranicama nudi mogućnost korištenja informacijskog sustava e-racuni.com http://www.e-racuni.com, e-racuni.hr http://www.e-racuni.hr i drugih programa za vođenje poslovanja tvrtki.
 • PRETPLATNIK je pravna osoba ili obrtnik tj. drugi poslovni subjekt, koji se bavi poslovnom djelatnošću te za potrebe vođenja poslovnih knjiga kod davatelja usluge naruči uslugu najma informacijskog sustava za vođenje poslovanja,
 • KORISNIK je pravna osoba (pretplatnik) i sve fizičke osobe koje u ime ili po ovlaštenju pretplatnika koriste internet stranice i/ili informacijske sustave društva E-RAČUNI d.o.o.,
 • PRODUKT su sve internet stranice društva E-RAČUNI d.o.o., uključujući online informacijske sustave, korisničku dokumentaciju, video upute i instalacijsku programsku opremu,
 • GDPR je opća oznaka za važeće europsko i hrvatsko zakonodavstvo na području zaštite osobnih podataka (General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 - Opća uredba o zaštiti podataka).

1. Sadržaj i opseg uvjeta uporabe

(1) Uvjeti i pravila uporabe utvrđuju prava i obveze davatelja usluge te prava i obveze korisnika pri uporabi usluga i produkata davatelja usluge.

(2) Davatelj usluge nudi uslugu obrade podataka na svojim poslužiteljima putem interneta. Korisnik dobiva mogućnost pristupa uslugama i uporabe produkta u opsegu kojeg određuju njegove korisničke ovlasti.

(3) Preduvjet za nesmetanu uporabu produkta je pouzdana internetska veza od korisnika do poslužitelja davatelja usluge. Vezu od elektronskih uređaja pretplatnika do interneta osigurava pretplatnik.

(4) Pri uporabi produkta vrijede isključivo navedeni uvjeti i pravila uporabe. Bilo kakvi dodatni dogovori su nevažeći osim ako su izričito dogovoreni u pisanom obliku između pretplatnika i davatelja usluge. Ukoliko određeni članak ovih općih uvjeta prestane važiti, važenje ostalih članaka ostaje nepromijenjeno.

(5) Produkt je na raspolaganju isključivo poslovnim strankama (B2B). Produkt nije na raspolaganju potrošačima. Pri uporabi produkta ne primjenjuje se zakonodavstvo s područja zaštite prava potrošača.

2. Prihvaćanje uvjeta i pravila uporabe te početak važenja ugovora

(1) Ukoliko nije drugačije dogovoreno pisanim putem, uvjeti i pravila uporabe počinju važiti odmah po primitku potvrde o registraciji za uporabu produkta ili pritiskom na prihvaćanje uvjeta uporabe prilikom korisničke prijave u produkt.

(2) Korisnik ima mogućnost, da prije davanja svoje suglasnosti ispiše cijeli ugovorni tekst s internet stranice. To može učiniti prije nego što zaključi postupak registracije ili prije potvrde općih uvjeta i pravila uporabe.

(3) Davatelj usluge može odbiti sklapanje ugovora bez navođenja razloga.

(4) Registracijom za uporabu produkta i pridobivanjem korisničkog računa korisnik daje izričitu suglasnost da davatelj usluge može obrađivati osobne podatke korisnika u svrhu pružanja usluga, u skladu s uvjetima GDPR.

(5) Suglasnost za primanje e-pošte ili SMS poruka davatelja usluge nije uvjet za sklapanje pretplatničkog odnosa ili za uporabu produkta. Davatelj usluge u svrhu poboljšanja korisničkog iskustva preporučuje, da korisnik da pristanak za primanje obavijesti od strane davatelja usluge. Obavjesti su isključivo poslovne i tehničke prirode.

(6) Uvjet za uporabu produkta jest potpuna suglasnost sa Uvjetima i pravilima uporabe. Korisnik svojom suglasnošću izričito izjavljuje, da je pročitao i razumio tekst zapisan u ovom dokumentu.

(7) Korisnik izjavljuje, da je poslovno prisebna osoba te da je sposoban biti nositelj prava i obveza iz ugovornog odnosa s davateljem usluge. Korisnik je punoljetna osoba i koristi produkt samostalno ili po ovlaštenju pretplatnika isključivo u poslovne svrhe. Registraciju za uporabu produkta može izvršiti samo punoljetna fizička osoba, koja ima neograničene ovlasti za zastupanje poslovnog subjekta (pretplatnika) u ime kojeg sklopi pretplatnički ugovor/ili izvrši registraciju za uporabu produkta.

(8) U slučaju kada pretplatnik obavlja usluge knjigovodstva i/ili računovodstva za treće osobe, pretplatnik ima obavezu prethodno obavijestiti treću osobu o uvjetima uporabe produkta i zaprimiti odgovarajuću suglasnost za uporabu produkta za vođenje knjigovodstva i/ili računovodstva za treću osobu. U slučaju ako pretplatnik ne dobije potrebnu suglasnost, davatelj usluge može pretplatniku otkazati uporabu produkta za obradu podataka treće stranke zbog nastanka izvanrednih okolnosti nezakonite obrade podataka.

3. Sadržaj produkta i opseg usluga davatelja usluge

(1) Davatelj usluge korisniku nudi produkt, koji predstavlja internetsku programsku opremu i usluge povezane s obradom podataka u svrhu vođenja poslovanja tvrtke (izdavanje računa, knjigovodstvo, računovodstvo, vođenje zaliha, obračun PDV-a, obračuni osobnih primitaka, itd.).

(2) Točan opseg produkta i sadržaj usluga određeni su pretplatničkim paketom za kojeg je sklopljen pretplatnički odnos između pretplatnika i davatelja usluge. Detaljna specifikacija pretplatničkih paketa zajedno sa cjenikom objavljena je na internet stranicama davatelja usluge.

(3) Davatelj usluge može korisniku ponuditi besplatan testni pristup do produkta za unaprijed određeno vremensko razdoblje. U razdoblju testne uporabe produkta, uporaba produkta je besplatna. Ako pretplatnik želi nastaviti s uporabom produkta po isteku testnog razdoblja uporabe, mora sklopiti pretplatnički odnos za izabrani pretplatnički paket.

(4) Davatelj usluge nudi produkt i usluge u obliku pretplatničkog odnosa, sklopljenog između pretplatnika i davatelja usluge.

(5) Pravo uporabe produkta po isteku testnog razdoblja imaju isključivo oni korisnici, korisnički računi koji su povezani sa pretplatnikom, koji ima sklopljen važeći pretplatnički odnos s davateljem produkta.

4. Obveze korisnika

(1) Pri prvoj registraciji korisničkog računa korisnik mora navesti istinite podatke o sebi i o poslovnom subjektu kojeg zastupa i koji će biti nositelj pretplatničkog odnosa. Ukoliko se korisnik predstavi s lažnim podacima, davatelj usluge mu može blokirati uporabu produkta bez prethodnog upozorenja.

(2) U svrhu vlastitog testiranja ili obuke internih korisnika, korisnik tj. pretplatnik može u okviru pretplatničkog odnosa stvoriti dodatne testne korisničke račune i organizacije, te pritom koristiti izmišljene podatke. U slučaju unosa testnih korisnika i/ili organizacija, davatelj usluge će uporabu programa obračunati u skladu s cjenikom, bez obzira na pretplatnikovu namjeru uporabe programa. Pretplatnik tj. odgovorna osoba pretplatnika nosi punu odgovornost za uporabu programa od strane testnih/fiktivnih korisnika.

(3) U svrhu uporabe internet usluga (API sučelje) korisnik može kreirati poseban korisnički račun za računalne automatske obrade. Takav korisnički račun nije vezan za fizičku osobu. Korisnik API dužan je strogo se držati tehničkih uvjeta, koje daje davatelj usluge za uporabu internet usluga.

(4) Korisnik smije koristiti produkt samo u svrhe za koje je produkt namijenjen.

(5) Korisnik se obvezuje da će pri uporabi programa poštivati važeće zakonodavstvo Republike Hrvatske i Europske unije.

(6) Korisnik se obvezuje da će brinuti o tajnosti svojeg korisničkog imena i zaporke te da ih neće proslijediti trećoj osobi. U slučaju gubitka ili krađe zaporke korisnik je dužan o tome odmah obavijestiti davatelja usluge, koji može pomoći pri dodjeljivanju novih zaporki i u detektiranju upada u podatke pretplatnika. U slučaju nepoštivanja pravila o sigurnosnom postupanju s pristupnim zaporkama, korisnik sam snosi odgovornost za svu štetu koju bi mogao pretrpjeti radi uništavanja ili raskrivanja njegovih podataka.

(7) Korisnik se obvezuje, da će davatelju usluge predati u obradu odnosno koristiti produkt za obradu isključivo onih osobnih i/ili poslovnih podataka kojima upravlja temeljem odgovarajuće zakonske osnove i/ili na temelju zakonito pridobljene suglasnosti za obradu osobnih podataka.

(8) Korisnik se obvezuje, da produkt, mrežu i usluge interneta neće koristiti zlonamjerno. Korisnik ne smije izvoditi mrežne aktivnosti, koje bi mogle zasičiti mrežnu vezu i/ili opteretiti internetsku mrežu i/ili produkt i/ili bi ugrožavale sigurnost i/ili rad računala tj. opreme davatelja usluge ili računala trećih osoba. U slučaju povrede ovog pravila, davatelj usluge će odmah i bez prethodnog upozorenja prekinuti vezu i korisniku onemogućiti pristup produktu, sve dok prekršaj ne bude uklonjen.

(9) Uporabom produkta zabranjeno je objavljivati, prenositi, slati bilo kakve informacije ili gradivo koje je nezakonito, lažno, neprimjereno, žaljivo ili širi rasnu, spolnu ili bilo kakvu drugu netolerantnost. Isto tako zabranjeno je širenje bilo kakvih drugih poruka koje nisu u skladu s duhom ili uobičajenom namjenom uporabe produkta.

(10) Korisnik se obvezuje, da na poslužitelje davatelja usluge neće prenositi datoteke zaražene virusima ili drugu zlonamjernu programsku opremu, koja bi mogla štetiti opremi davatelja usluge i/ili drugih korisnika.

(11) Korisnik je dužan poštivati intelektualno vlasništvo davatelja usluge. Sadržaje, koji su u vlasništvu davatelja usluge može koristiti samo u svrhu vođenja poslovanja organizacija, koje vodi korisnik. Uporaba sadržaja na način koji krši autorska prava davatelja usluge je zabranjena. Posebno je zabranjeno skupljanje informacija o radu produkta s namjerom uporabe sadržaja u drugim sličnim komercijalnim ili nekomercijalnim uslugama i/ili programskim produktima. U slučaju kršenja ovog članka korisnik snosi odgovornost za nadoknadu štete.

(12) Korisnik je isključivo odgovaran za ispunjavanje njegovih obveza vezanih za rokove pohrane podataka. Korisnik jamči da obrađuje dokumente i podatke temeljene na zakonskoj osnovi. U slučaju inspekcijskih ili istražnih postupaka korisnik je sam dužan omogućiti pristup do vlastitih podataka tj. proslijediti vlastite podatke službenim osobama.

(13) U slučaju prekida pretplatničkog odnosa ili prestanka pretplatnika (uvođenje stečajnog postupka, itd.), ovlašteni korisnik dužan je pobrinuti se za prijenos podataka s namjerom arhiviranja ili izručenja podataka zakonitom nasljedniku (tj. stečajnom upravitelju u slučaju stečaja poslovnog subjekta).

5. Pretplatnički odnos, cijene i uvjeti plaćanja, blokiranje korisničkog računa

(1) Davatelj usluge nudi usluge i produkt u različitim besplatnim i naplativim pretplatničkim paketima. Cijene i uvjeti plaćanja određeni su važećim cjenikom.

(2) Ako pretplatničkim paketom nije drugačije određeno, pretplata se plaća mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili godišnje unaprijed. Plaćanje se vrši uplatom na bankovni račun davatelja usluge ili drugim, unaprijed dogovorenim sredstvom plaćanja. Pretplata se plaća od datuma sklapanja pretplate za izabrani pretplatnički paket.

(3) Račun za pretplatu dospijeva na naplatu sa danom dospijeća navedenom na izdanom računu. U slučaju ako pretplatnik kasni s plaćanjem pretplate duže od 2 dana, davatelj usluge će korisniku, koji zastupa nositelja pretplatničkog odnosa, u trenutku prijave u produkt prikazivati opomenu za plaćanje računa. Po isteku 10 dana od prvog prikazivanja opomene, davatelj usluge će blokirati pristup za sve korisničke račune u okviru sklopljenog pretplatničkog odnosa.

(4) Pretplatnik tj. predstavnik pretplatnika izričito je suglasan da davatelj usluge u slučaju nepravovremene uplate automatski šalje obavijest o dospijeću računa i naknadne podsjetnike (opomene) za plaćanje na njegovu elektroničku adresu i/ili putem SMS poruka na broj mobilnog telefona i time spriječi nenajavljenu blokadu svih korisničkih računa, koji pripadaju organizaciji (-jama) u okviru pretplatničkog paketa.

(5) U slučaju blokade korisničkih računa, blokada se ukida odmah nakon što pretplatnik podmiri sve otvorene obveze, koje ima prema davatelju usluge.

(6) U slučaju prekida pretplatničkog odnosa davatelj usluge će pretplatniku vratiti iznos unaprijed plaćene pretplate za razdoblje od datuma prekida pretplatničkog odnosa do kraja unaprijed obračunatog razdoblja.

(7) Pretplatnik može zahtjevati odnosno pristati da mu davatelj usluge šalje račune za pretplatu isključivo u elektroničkom obliku, na unaprijed dogovoren način.

(8) Davatelj usluge ima pravo da najviše jednom godišnje promjeni cijene postojećih pretplatničkih paketa i usluga. Davatelj usluge će promjenu cijene najaviti barem 30 dana prije početka važenja novog cjenika. U slučaju unaprijed plaćene pretplate, novi cjenik će se koristiti tek prilikom izdavanja računa za naredno obračunsko razdoblje. Nove pretplatničke pakete i nove naplative usluge koje nemaju utjecaj na postojeće pretplatnike, davatelj usluge može dodati u cjenik bilo kada, bez ograničenja.

(9) Davatelj usluge ima pravo bilo kada prenijeti obračunavanje pretplate za uporabu produkta na drugu pravnu osobu ili povezani poslovni subjekt u okviru poslovne skupine E-RAČUNI / Eurofaktura.

(10) Ukoliko za određeni pretplatnički paket davatelj usluge nudi jamstvo najpovoljnije cijene, davatelj usluge će pretplatniku priznati nižu cijenu produkta u slučaju kada mu pretplatnik predloži konkurencijsku ponudu za kupnju ili najam jednakovrijednog poslovnog programa, iz koje su vidljivi cijelokupni troškovi za pretplatnika za razdoblje 36 mjeseci od kupnje, odnosno najma programske opreme.

(11) Pretplatnik može uvažiti reklamaciju obračunatih usluga u roku 15 kalendarskih dana od dana izdavanja računa. Po isteku tog roka davatelj usluge više nije dužan uvažiti reklamaciju računa.

6. Prekid ugovornog odnosa, prekid pretplatničkog odnosa i brisanje korisničkog računa

(1) Korisnik, koji se registrirao za besplatnu uporabu programa po isteku testnog razdbolja nema nikakvih obveza prema davatelju usluge. Po isteku testnog razdoblja, korisnički račun će automatski biti blokiran. Davatelja usluge nije potrebno posebno obavijestiti o prekidu ugovornog odnosa.

(2) Ukoliko pri sklapanju pretplatničkog odnosa za izabrani pretplatnički paket nije bilo dogovoreno drugačije, pretplatnički odnos se automatski prekida istekom obračunatog razdoblja. Po isteku pretplate korisnik možete produžiti pretplatu za naredno razdoblje.

(3) Ukoliko pri sklapanju pretplatničkog odnosa nije bilo dogovoreno drugačije, pretplatnik može prekinuti pretplatnički odnos bilo kada bez otkaznog roka, pa i prije isteka unaprijed obračunatog razdoblja.

(4) Ukoliko je pretplatnički ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme i/ili pretplatnički paket određuje plaćanje pretplate mjesečno za unazad, pretplatnički odnos se raskida pisanom izjavom ovlaštene osobe pretplatnika na unaprijed pripremljenom obrascu za prekid pretplatničkog odnosa.

(5) Davatelj usluge zadržava pravo do brisanja podataka pretplatnika bez obzira na razlog prekida pretplatničkog odnosa. Davatelj usluge nije obavezan pohranjivati podatke pretplatnika 30 dana nakon isteka pretplatničkog odnosa. Davatelj usluge će po prekidu pretplatničkog odnosa pohranjivati isključivo one podatke o pretplatniku i korisnicima, koji su potrebni za pravno osiguranje zahtjeva davatelja usluge do pretplatnika i/ili korisnika.

(6) Davatelj usluge jamči da će uvijek djelovati u skladu s GDPR i drugim relevantnim zakonodavstvom.

7. Limitirana odgovornost i raspoloživost produkta

(1) Davatelj usluge izjavljuje, da su svi produkti, podaci i usluge koje nudi na raspolaganju kakvi jesu, bez ikakvog jamstva o njihovoj upotrebljivosti i ispravnosti pri radu korisnika odnosno za njegovu namjeru. Pretplatnik koristi podatke na internet stranicama davatelja usluge na vlastitu odgovornost. Davatelj usluge nije odgovoran za nikakvu posrednu ili neposrednu štetu koja bi korisniku ili pretplatniku mogla nastati zbog uporabe podataka i/ili usluga na internet stranicama davatelja usluga odnosno zbog mogućih grešaka ili netočnih podataka, koji bi se našli na internet stranicama davatelja usluga.

(2) Davatelj usluge jamči ispravan rad produkta i usluga u svojem podatkovnom centru. Za uporabu produkta i usluga korisnik mora ispuniti tehničke uvjete za pristup internetu i uporabu internetskih programa (internetski priključak, mrežna strojna oprema, računalna strojna oprema, operacijski sustav, internetski preglednik, preglednik datoteka PDF, itd.). U slučaju neispunjavanja tehničkih uvjeta korisnik nema pravo do reklamacije produkta ili usluge.

(3) Davatelj usluge jamči nesmetan rad produkta i internetskih usluga, osim u slučaju:

 • neispunjavanja tehničkih uvjeta od strane korisnika (točka 2),
 • kvara opreme, nadogradnje programske ili strojne opreme i drugih radnji održavanja (predviđenih i nepredviđenih) na strojnoj ili programskoj opremi davatelja usluge,
 • prekid internetskih veza,
 • duži prekid električnog toka,
 • druge više sile.

(4) Davatelj usluge se obvezuje, da će korisnika obavještavati o predviđenim dužim prekidima rada produkta i/ili usluga i to najmanje 6 sati prije planiranog prekida. Davatelj usluge će previđene radnje vršiti radnim danima između 23:00 sati i 4:00 sata te u nedjelju ili za vrijeme blagdana poslije 16:00 sati. Okvirno vrijeme i trajanje predviđenih radnji davatelj usluge će unaprijed najaviti. Kraće prekide u radu, u trajanju do 15 minuta, zbog redovnih nadogradnji programske opreme koje se izvode između 23:00 i 03:00 sati davatelj usluge nije dužan unaprijed najaviti.

(5) Davatelj usluge ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu, koja bi korisniku tj. pretplatniku nastala zbog prekida rada produkta i/ili usluga.

(6) Korisnik se obvezuje, da će davatelja usluge svaki puta obavijestiti o prekidu rada i/ili otkrivenoj grešci u produktu i/ili podacima na internet stranicama davatelja usluge i time omogućiti pravovremeno izvršenje potrebnih radova održavanja, odnosno korektivnih radova od strane davatelja usluge. Davatelj usluge se obvezuje da će svaki prekid rada, odnosno otkrivenu grešku u produktu, u programskoj opremi, na strojni opremi i/ili u podacima ukloniti u najkraćem ekonomski dopuštenom vremenu. Davatelj usluge ne odgovara za eventualnu štetu koja bi zbog grešaka u programskoj opremi ili podacima, nastala na strani korisnika tj. pretplatnika.

(7) Davatelj usluge se obvezuje, da će prilagoditi produkt i usluge u skladu s važećim zakonodavstvom za namjenu i primjere uporabe, koje previđa postojeći produkt. Davatelj usluge se obvezuje, da će u ekonomski dopuštenim okvirima pratiti izmjene zakonskih propisa i nadograđivati produkt u skladu s promjenama zakonodavstva. Ukoliko bi promjene zakonodavstva zahtjevale prilagodbe produkta koje prekoračuju ekonomski dopuštene financijske okvire, tada će korisnika tj. pretplatnika obavijestiti o planiranim promjenama cjenika i pretplatničkih paketa.

(8) Davatelj usluge može po vlastitom nahođenju prilagođavati produkt i/ili usluge, koje nudi putem interneta u skladu s tehnološkim razvojem i tržišnim potrebama, s namjerom pružanja primjerene kvalitete korisničkog iskustva produkta i usluga u skladu s namjenom i funkcionalnošću produkta. To može značiti promjenu postojećih produkata i usluga i/ili uvođenje novih produkata ili usluga. Promjene produkta i usluga smatraju se sastavnim dijelom životnog ciklusa produkta. Korisnik tj. pretplatnik ne može primjenjivati nikakve zahtjeve do davatelja usluge zbog promjena, koje davatelj usluge uvede na produktu ili uslugama.

(9) Davatelj usluge ima pravo da u ponudu bilo kada nadoda nove naplative produkte i/ili prestane nuditi besplatne usluge i/ili produkte. U slučaju promjene cjenika, davatelj usluge će obavijestiti pretplatnika na svojim internet stranicama barem 30 dana prije početka važenja novog cjenika.

(10) Za produkte tj. usluge koje davatelj usluge nudi besplatno u uporabu, nema nikakvog jamstva po pitanju raspoloživosti i/ili pravilnog rada.

(11) Zahtjeve za povrat štete korisnik tj. pretplatnik može uvažiti samo u slučaju da ima dokaz, da je davatelj usluge postupao nemarno.

(12) U slučaju prekida rada produkta i/ili usluga zbog više sile tj. drugog razloga iz točke (3), davatelj usluge nije dužan vratiti plaćenu pretplatu za uporabu produkta.

(13) Davatelj usluge ne jamči za točnost informacija objavljenih na internet stranicama davatelja usluge.

(14) Davatelj usluge ne odgovara za gubitak i/ili raskrivanje podataka. Ukoliko korisnik uporabom produkta izmijeni ili obriše svoje podatke, davatelj usluge nije mu dužan povratiti u prvobitno stanje. Korisnik je upoznat s činjenicom da je povrat podataka u prvobitno stanje zahtjevan tehnički zadatak, kojeg će davatelj usluge pokušati izvršiti prijenosom podataka iz sigurnosne kopije samo u slučaju prethodne narudžbe korisnika tj. pretplatnika. Pretplatnik se obvezuje, da će u potpunosti pokriti troškove obnove podataka iz arhive sigurnosnih kopija.

(15) Davatelj usluge nije odgovoran za gubitak i/ili raskrivanje podataka, koje su posljedica uporabe nezaštićenih komunikacijskih kanala od strane korisnika.

(16) Bilo kakav zahtjev za odštetu od strane korisnika tj. pretplatnika je ograničen iznosom pretplate, koju je korisnik tj. pretplatnik platio za razdoblje 12 mjeseci prije nastanka događaja za kojeg se uvažava odšteta.

(17) Korisnik tj. pretplatnik ne može do davatelja usluge uvažiti ni jedan zahtjev za odštetu, ako su od nastanka događaja prošla više od 3 mjeseca.

(18) Neke poveznice sa internet stranice davatelja usluge vode na druge internet stranice, koje davatelj usluga ne upravlja, ne kontrolira niti ne provjerava njihov sadržaj. Davatelj usluge nudi te poveznice korisniku samo kao koristan dodatak. Navedene poveznice na druge internet stranice ne predstavljalju odobravanje proizvoda, usluga ili informacija od strane davatelja usluge i ne predstavljaju nikakvu povezanost između davatelja usluge i upravitelja tih internet stranica.

(19) Davatelj usluge nudi podršku tj. pomoć korisnicima putem e-pošte i telefona. Pomoć korisnika je na raspolaganju samo zaposlenicima tj. osoblju koje radi za pretplatnika. Davatelj usluge obračunava uslugu pomoći korisnicima u skladu s cjenikom za usluge korisničke podrške.

(20) Korisnička podrška putem telefona smatra se prioritetnom podrškom te se shodno tome odgovarajuće obračunava. Za dokazivanje obavljene usluge telefonske podrške i osiguranje kvalitete obavljene usluge, davatelj usluge može snimati razgovore s telefonskom podrškom. Snimke razgovora brišu se po isteku obračunskog razdoblja tj. po isteku roka za reklamaciju obračunate usluge.

8. Pravo uporabe produkta

(1) Za vrijeme trajanja pretplatničkog tj. ugovornog odnosa davatelj usluge korisniku daje pravo do vremenski i lokacijsko neograničene uporabe produkta u skladu s namjenom produkta i općim uvjetima uporabe. Pravo na uporabu produkta nije moguće prenijeti na treću osobu bez prethodne pisane suglasnosti davatelja usluge.

(2) Korisnik ima pravo da u svrhu obrade poslovnih podataka pristupa programskoj opremi koja radi na strojnoj i mrežnoj opremi davatelja usluge.

(3) Korisnik tj. osoblje naručitelja s produktom može obrađivati isključivo podatke svoje organizacije. Obrada podataka drugih organizacija moguća je samo u slučaju sklapanja pretplate za pretplatnički paket, koji je namijenjen vođenju više organizacija.

(4) Davatelj usluge je isključivi vlasnik svih autorskih i intelektualnih prava u povezanosti s produktom i uslugom. Specifične dorade programske opreme tj. produkta po narudžbi korisnika tj. pretplatnika ostaju isključivo u vlasništvu davatelja produkta.

(5) Prijenosom datoteka i unosom podataka u programe davatelja usluge i na poslužitelje davatelja usluge, korisnik neopozivo daje dopuštenje davatelju usluge, da te podatke preuzme u obradu i pohranu na poslužitelje davatelja usluge. Korisnik jamči, da podaci iz datoteka koje prenosi na poslužitelje davatelja usluge ne krše autorska prava treće osobe i ne sadrže sadržaj u suprotnosti s važećim zakonodavstvom.

(6) Korisnik ovlašćuje davatelja usluge da po potrebi preda podatke u obradu ugovornim izvršiteljima obrade tj. povezanim osobama u okviru poslovne skupine davatelja usluge ili trećoj osobi, pod uvjetom da se ugovorni izvršitelj obrade nalazi unutar EU i ispunjava uvjete propisane GDPR-om.

(7) Pretplatnik tj. korisnik daje davatelju usluge izričito dopuštenje da u određenim slučajevima naručuje usluge obrade i/ili implementacije programske opreme pri podizvođačima unutar EU s kojima ima potpisane odgovarajuće ugovore o zaštiti osobnih podataka.

(8) Davatelj usluge nije dužan otkriti izvorni kod produkta. Produkt i sve informacije proslijeđene na internet stranice davatelja usluga s iznimkom podataka pretplatnika, intelektualno su vlasništvo davatelja usluge.

9. Privatnost i zaštita podataka

(1) Davatelj usluge će prikupljati, obrađivati i pohranjivati samo one osobne podatke korisnika, koji su neophodni za rad produkta i usluga i/ili su nužni za vođenje zakonom propisanih evidencija. Davatelj usluge će tretirati osobne podatke povjerljivo i u skladu s važećim zakonima. Osobne podatke neće otkrivati trećoj osobi, osim ako je to određeno ugovorom ili drugom zakonskom odlukom o raskrivanju podataka (npr. sudska presuda).

(2) Za osiguranje revizijskog traga, davatelj usluge bilježi događaje unosa, izmjene i brisanja podatkovnih zapisa i druge poslovne događaje za koje je potrebno voditi revizijski trag. Revizijski trag sadrži oznaku događaja, oznaku dokumenta, korisničko ime, identifikator korisničke sesije te datum i vrijeme nastanka događaja.

(3) Uporaba produkta i usluga može od davatelja usluge zahtjevati obradu osobnih podataka u ime pretplatnika tj. korisnika. U tu svrhu pretplatnik i davatelj usluge sklapaju zaseban Ugovor o obradi osobnih podataka. Ugovorne strane su suglasne da pretplatnik nastupa u ulozi Voditelja osobnih podataka za sve podatke, koje proslijedi davatelju usluge. Davatelj produkta i usluga u svim primjerima djeluje isključivo u ulozi ugovornog izvršitelja obrade i obrađuje podatke u skladu s ovlaštenjem korisnika tj. pretplatnika.

(4) Korisnik tj. pretplatnik jamči da ima ovlaštenje za proslijeđivanje podataka ugovornom izvršitelju te da su sva uputstva pretplatnika u vezi s obradom podataka temeljena na pravnoj osnovi.

(5) Davatelj produkta i usluga će obrađivati podatke isključivo u skladu s uputama korisnika tj. pretplatnika.

(6) U ugovornom odnosu između davatelja usluge i pretplatnika, pretplatnik se smatra isključivim vlasnikom svih podataka koje proslijeđuje davatelju produkta i usluga. Produkt pretplatniku omogućuje da samostalno izvrši izvoz svih podataka, koji se nalaze na poslužitelju davatelja usluge, u digitalnom obliku. Pretplatnik je dužan prije prekida pretplatničkog tj. drugog ugovornog odnosa izvoziti sve svoje podatke sa poslužitelja davatelja usluge.

(7) Davatelj usluge će informacije o obradi podataka dati samo u mjeri koja je nužna za zakonito pružanje usluga i/ili su zahtjevani od strane službenih organa.

(8) Pretplatnik je upoznat i suglasan da za ispravan rad određenih programskih funkcija davatelj usluge na svojim poslužiteljima čuva kopije pretplatnikovih digitalnih certifikata. Također, pretplatnik je upoznat i suglasan sa time da programska oprema davatelja usluge u određenim primjerima u ime pretplatnika vrši prijavu na internet stranice tj. internet servise treći stranaka u svrhe automatskog prijenosa podataka naručitelja na poslužitelje davatelja usluge (npr. povezivanje s ePorezna, FINA itd.).

(9) Davatelj usluge će strogo štititi povjerljivost svih podataka pretplatnika, koje korisnik tj. pretplatnik proslijeđuje davatelju usluge, osim u slučaju kada bi ti podaci izašli u javnost od strane treće osobe. U slučaju da davatelj usluge zaprimi zahtjev za proslijeđivanje podataka pretplatnika od strane istražnog tijela ili suda, davatelj usluge će po prethodnoj provjeri pravne utemeljenosti zahtjeva proslijediti podatke u minimalnom opsegu nužnom za ispunjavanje zahtjeva i o tome obavjestiti pretplatnika.

(10) Davatelj usluge će koristiti sve moguće tehničke, organizacijske i ekonomski dopustive mjere kako bi zaštitio podatke pretplatnika od namjernog tj. nenamjernog brisanja, gubitka, kvara i/ili nedopuštenog raskrivanja podataka trećoj osobi i pritom će djelovati u skladu s GDPR. Davatelj usluge ne snosi nikakvu odgovornost za raskrivanje podataka, ako bi trećoj osobi uspijelo doći do tih podataka na bilo koji način, bilo pravno ili nezakonito (sudska odluka, provala, itd.).

(11) Davatelj usluge jamči da su svi njegovi zaposlenici i vanjski suradnici upoznati s postupcima i pravilima zaštite podataka.

10. Izmjena općih uvjeta i pravila uporabe

(1) Davatelj usluge može mijenjati uvjete i pravila uporabe uključujući cjenike bez prethodne suglasnosti korisnika. Davatelj usluge može mijenjati uvjete i pravila uporabe bez obzira na to ako time mijenja postojeće ugovorne odnose. Ukoliko promjena pravila i uvjeta uporabe nema utjecaja na korisnike tj. pretplatnike, promjene mogu početi važiti s bilo kojim datumom bez prethodne najave (na primjer promjena kontaktnih podataka, itd.). U slučaju promjena koje utječu na pretplatnike tj. korisnike, davatelj usluge će uvažiti razumne interese izražene od strane većinskog udjela korisnika tj. pretplatnika.

(2) O promjenama koje utječu na pretplatnike i posebno o promjenama cjenika tj. opsega ponude davatelj usluge će obavijestiti pretplatnike barem 30 kalendarskih dana prije početka važenja promjena. O promjenama će davatelj usluge obavijestiti pretplatnike putem svojih internet stranica i obavijesti unutar internetskog programa. Po isteku 30 kalendarskih dana pretplatnički odnos nastavlja se u skladu s novim uvjetima i pravilima uporabe.

11. Završne odredbe

(1) Za sve pravne odnose vezane za ove uvjete i pravila uporabe isključivo se primjenjuje pravo Republike Hrvatske.

(2) Ugovorne strane postižu dogovor da će sve sporove iz međusobnog odnosa rješavati sporazumno, međusobnom komunikacijom. U slučaju nemogućnosti sklapanja sporazuma, za rješavanje svih sporova isključivo je nadležan sud u Varaždinu.

(3) Ako pojedinačni članak uvjeta i pravila uporabe postane pravno nevažeći, to ne utječe na važenje ostalih članaka.


Varaždin, 25.5.2018.

E-RAČUNI d.o.o.

Prilog 1: Politika privatnosti

Uvod

Politika privatnosti namijenjena je upoznavanju korisnika i posjetitelja internet stranica društva E-RAČUNI d.o.o. i povezanih društava o namjerama i osnovi za obradu osobnih podataka od strane društva E-RAČUNI d.o.o., Varaždinska ulica I odvojak 11, Jalkovec, Varaždin i drugih povezanih društava (u nastavku davatelj usluge).

Sve naše aktivnosti u skladu su s europskim zakonodavstvom (Uredba (EU) 2016/697 Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i zakonodavstvom Republike Hrvatske.

Politika privatnosti određuje postupanje s podacima koje davatelj usluge zaprimi od vas, kada posjetite internet stranice davatelja usluge i/ili koristite produkte davatelja usluge, te kada proslijedite podatke davatelju usluge na drugi način (putem telefona ili pošte).

Zaštita prijenosa podataka i veza

Komunikacija između korisnika i poslužitelja davatelja usluge zaštićena je sigurnom SSL vezom, koja je zaštićena od neovlaštenog prisluškivanja 256-bitnom enkripcijom. Davatelj usluge redovno nadograđuje mrežnu i programsku opremu u skladu s uočenim sigurnosnim manjkavostima.

Davatelj usluge pohranjuje podatke u podatkovnom centru, koji se nalazi u zgradi sa 24-satnim fizičkim osiguranjem. Pristup poslužiteljima osiguran je kontrolom pristupa i video nadzorom. Davatelj usluge osigurava odgovarajuće tehničke mjere, koje osiguravaju zaštitu podataka pred slučajnim ili namjernim izmjenama te gubitkom, brisanjem ili uništenjem podataka. Za sprječavanje gubitka podataka, svaki se podatak uvijek pohranjuje tj. replicira na dvije odvojene lokacije uz dodatnu dnevnu izradu sigurnosnih kopija na udaljenu lokaciju. Sve korisničke zaporke pohranjene su u šifriranom obliku. Davatelj usluge od korisnika nikad neće zahtijevati da mu proslijedi korisničku zaporku putem elektroničke pošte ili telefona. U slučaju da korisnik izgubi korisničku zaporku, davatelj usluge mu ni na koji način ne može otkriti staru zaporku. U tom slučaju će davatelj usluge korisniku resetirati zaporku i zahtijevati da si korisnik odredi novu zaporku.

Davatelj usluge pohranjuje podatke isključivo unutar EU i tretira ih povjerljivo. Pristup podacima omogućen je samo uskom broju tehničkog osoblja.

Prikupljanje osobnih podataka i svrha uporabe

Davatelj usluge prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na sljedećim pravnim osnovama:

 • zakon i ugovorni odnosi,
 • privole pojedinca i
 • legitiman interes.

Davatelj usluge prikuplja sljedeće osobne podatke:

 • osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa elektroničke pošte, telefonski broj, poslodavac tj. organizacija koju pojedinac zastupa),
 • drugi kontaktni podaci i podaci o vašoj komunikaciji s izvršiteljem (dodatne adrese e-pošte, telefonski brojevi, datum, sat i i sadržaj komunikacije putem elektroničke pošte, datum, sat i trajanje telefonskih poziva, snimka telefonskih poziva),
 • podatke o korisnikovom korištenju produkta davatelja usluge (datum i sat prijave u internetski program, vrijeme odjave, IP broj, kolačić za identifikaciju preglednika, oznaka preglednika, rezolucija ekrana, drugi podaci o uporabi programa, koje zahtjeva računovodstveno i porezno zakonodavstvo),
 • druge podatke, koje korisnik dobrovoljno preda davatelju usluge prijavom na određene usluge, koje zahtjevaju te podatke.

Davanje nabrojenih osobnih podataka je ugovorna tj. zakonska obaveza, potrebna za sklapanje i izvršenje ugovora s davateljem usluge. U slučaju ako ne želite dati osobne podatke, ne možete sklopiti ugovor s davateljem usluge, te vam isto tako davatelj usluge ne može pružiti usluge odnosno ponuditi vam u uporabu internetske usluge po ugovoru iz razloga što nema potrebne podatke za izvršenje ugovora.

Pohrana osobnih podataka

Davatelj usluge će osobne podatke korisnika imati pohranjene samo toliko vremena, koliko će to biti potrebno za izvršenje ugovornog odnosa s pretplatnikom, pod čijim okriljem djeluje korisnik. Davatelj usluge pohranjuje osobne podatke za razdoblje koje je potrebno za izvršenje ugovora i još 5 godina po njegovom raskidu, osim u slučajevima ako između korisnika tj. pretplatnika i davatelja usluga nastane spor u svezi ugovora. U slučaju spora, davatelj usluge će imati pohranjene podatke još 5 godina po pravomoćnosti sudske ili arbitražne presude, nagodbe ili ukoliko nije bilo sudskog spora, 5 godina od dana mirnog rješavanja spora.

Ugovorna obrada osobnih podataka

Davatelj usluge može pojedinačne zadaće u vezi s korisničkim podacima povjeriti drugim osobama (ugovornim izvršiteljima). Ugovorni izvršitelji mogu obrađivati povjerljive podatke isključivo u ime davatelja usluge, u granicama ovlaštenja davatelja usluge (u pisanom ugovoru odnosno drugom pravnom aktu) i sukladno namjerama opredijeljenima u ovoj politici privatnosti.

Ugovorni izvršitelji s kojima surađuje davatelj usluge su:

 • održavatelji IT i komunikacijskih sustava,
 • davatelji usluge slanja elektroničke pošte,
 • tehnički suradnici u drugim državama u okviru kapitalne skupine davatelja usluge.

Davatelj usluge neće proslijediti vaše osobne podatke trećim neovlaštenim osobama. Ugovorni izvršitelji smiju obrađivati osobne podatke samo u okviru uputa upravitelja i osobne podatke ne smiju koristiti za praćenje bilo kakvih vlastitih interesa.

Prava pojedinca po pitanju obrade podataka

Za pružanje poštene i pregledne obrade, kao pojedinac imate na temelju propisa sljedeća prava:

 • Pravo do opoziva privole: ako ste kao pojedinac dali privolu za obradu vaših osobnih podataka, imate pravo svoju privolu bilo kada obustaviti. Obustava privole znači da vam davatelj usluge više neće moći nuditi usluge uporabe internetskog računovodstvenog programa.
 • Pravo pristupa osobnim podacima: kao pojedinac imate pravo od davatelja usluge (voditelja osobnih podataka), dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na vas, te ukoliko je tome tako, pristup osobnim podacima i određene informacije (o svrsi obrade, o vrstama osobnih podataka, o korisnicima, o razdobljima pohrane tj. mjerama za određivanje razdoblja, o postojanju prava do ispravka ili brisanja podataka, pravo do ograničenja i prigovora obradi, te pravo do pritužbe pri nadzornom tijelu, o izvoru podataka ukoliko podaci nisu bili pridobijeni od vas, o postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući oblikovanje profila, razlozima za to te namjeri i posljedicama takve obrade za vas, te druge informacije u skladu s člankom 15 GDPR).
 • Pravo na ispravak osobnih podataka: korisnik ima pravo postići da davatelj usluge bez nepotrebnog odgađanja ispravi netočne osobne podatke u vezi korisnika. Korisnik ima pravo na dopunu nepotpunih podataka, zajedno s prilaganjem izjave o dopunama. To pravo ograničeno je isključivo na osobne podatke koje je upisala ovlaštena osoba naručitelja - prva registracija korisnika. Ukoliko je korisnički račun korisnika stvorio pretplatnik, tada je prava adresa u svrhu izvršenja tog prava kontaktna osoba naručitelja, koja se smatra voditeljem obrade osobnih podataka o korisniku.
 • Pravo do brisanja osobnih podataka ( pravo na zaborav ): korisnik ima pravo da davatelj usluge obriše sve podatke koje vodi o korisniku. Korisnik to pravo uvažava putem ovlaštene osobe pretplatnika, koji se smatra voditeljem osobnih podataka.
 • Pravo na prenosivost podataka: kao korisnik imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke, koje ste proslijedili davatelju usluge u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom, strojno čitljivom i interoperabilnom formatu i imate pravo proslijediti te podatke drugom izvršitelju. Kao pojedinac imate pri izvršenju navedenog prava do prenosivosti pravo da se osobni podaci izravno prenesu od jednog izvršitelja (davatelja usluge) k drugom, kada je to tehnički izvedivo.

U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju uvažavanja prava u svezi osobnih podataka, davatelj usluge može od korisnika zahtjevati dodatne podatke i može odbiti izvršenje samo u slučaju ako dokaže da ne može sa sigurnošću identificirati korisnika. Davatelj usluge će sve zahtjeve za uvažavanje prava prethodno proslijediti u odobrenje ovlaštenoj osobi pretplatnika pod okriljem kojeg je kreiran korisnički račun za pojedinca. Davatelj usluge će na zahtjev pojedinca, kojim pojedinac uvažava svoja prava u vezi osobnih podataka, odgovoriti u roku jednog mjeseca od primitka zahtjeva, odnosno po primitku odgovora od strane pretplatnika za kojeg davatelj usluge izvršava ugovornu obradu poslovnih podataka organizacije pod okriljem koje djeluje korisnik.

Promjene politike privatnosti

Ova politika privatnosti može se bilo kada promijeniti ili dopuniti, bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Uporabom internet stranica davatelja usluge po promjeni ili dopuni, pojedinac potvrđuje da je suglasan sa promjenama i dopunama.