Isprobajte sada!

Obračun kamata
Program, s uvijek pozitivnim donosom

S programom e-računi možete vrlo brzo i jednostavno napraviti obračun kamata i voditi evidenciju obračunatih kamata te iz njih izdanih računa.

S programom e-računi izbjegavate provjeru i izmijenu propisane visine kamatnih stopa (npr. za zatezne kamate i priznatu kamatnu stopu za pozajmice među povezanim osobama). Korištenjem našeg programa, obračun kamata postaje jednostavan zadatak, a omogućuje i uspoređivanje obračuna kamata, kada vam kamate pošalje dobavljač.

Modul za obračun kamata omogućava slijedeće:

  • izrada i evidencija obavljenih obračuna kamata,
  • obračun kamata po konto kartici na određeni datum,
  • ručni obračun kamata za pozajmice,
  • izbor načina ukamaćivanja (komforno ili linearno),
  • mogućnost izbora vrste zakonski propisanih kamata (zatezne, porezno priznate, ...) ili unos vlastitih kamatnih stopa u %,
  • izdavanje računa za kamate s mogućnošću dodavanja popusta,
  • detaljan ispis obračuna kamata sa stavkama ili samo kao svota,
  • postavke oblika ispisa obračuna kamata (logotip, tekstovi....)uključujući i mogućnost uporabe tekstovnih predložaka u Word,
  • automatski obračun PDV-a na temelju izdanih računa za kamate koji podliježu oporezivanju i knjiženje obračuna kamata u glavnu knjigu.