Uporabniški dostop

S klikom na uporabniški dostop v kadrovski evidenci lahko zaposlenemu bodisi:

  
Pregled uporabniškega dostopa
  
  Slika 1: Pregled uporabniškega dostopa

V kolikor izberemo prvo možnost - ustvarjanje novega uporabniškega dostopa, vnesemo vse potrebne podatke o uporabniku, ki je vezan na zaposlenega.

  
Vnos novega uporabnika
  
  Slika 2: Vnos novega uporabnika

Lahko pa že imamo uporabnika, katerega želimo, da je vezan na zaposlitev in izberemo drugo možnost.

Končni rezultat je uporabnik, ki je zaposleni in lahko na temu mestu pregledamo njegove privilegije v programu:

  
Pregled uporabnika, ki je zaposleni v kadrovski evidenci
  
  Slika 3: Pregled uporabnika, ki je zaposleni v kadrovski evidenci

Uporabnik, ki je zaposleni lahko za razliko uporabnika, ki nima veze na zaposlenega pregleduje, ureja in izpisuje lastne potne naloge. Več o pravicah s klikom tukaj.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023