Kako naredimo obračun plač za detaširane delavce?

Koraki za izdelavo obračuna plač za detaširane delavce so opisani v naslednjih korakih:Posamezni koraki obračuna plač so opisani v nadaljevanju.

 

1. Uvoz formul za detaširane delavce

Pred začetkom obračuna plače za detaširane je potrebno pripraviti formule za obračun plače, ki jih uvozimo pod |Plače |Šifranti in nastavitve |Postavke obračuna.

placilnaListaDetasirani.xml
Velikost: 29,69 kB

Datoteko uvozimo na strani Postavke obračuna, kjer izberemo gumb  Uvoz formul iz datoteke XML ali drugega podjetja:

  
Postavke obračuna
  
  Slika 1: Postavke obračuna

Po izbiri guba se nam odpre naslednje okno:

  
Uvoz formul iz datoteke XML ali drugega podjetja
  
  Slika 2: Uvoz formul iz datoteke XML ali drugega podjetja

Na temu mestu izberemo vir podatkov: "Datoteka XML s formulami za plačilno listo." in uvozimo datoteko.

Powstavke obračuna si po potrebi uredimo.

 

2. Vnos zaposlitve za detaširanega delavca

Na zaposlenemu v meniju |Partnerji |Zaposleni ali v |Partnerji |Kadrovska evidenca izberemo zaposlenega, ki je napoten na delo v tujino in ob aktualni zaposlitvi kliknemo na povezavo [+] Dodaj zaposlitev ali pa aktualno zaposlitev enostavno kopiramo s klikom na ikono zakopiranje skrajno desno ob podatkih o zaposlitvi.

  
Vnos nove zaposlitve
  
  Slika 3: Vnos nove zaposlitve

Odpre se nam vnosna maska za vnos podatkov o zaposlitvi, kjer je potrebno izbrati državo v katero je zaposleni napoten na delo. Izpolnimo še ostale podatke o zaposlitvi in shranimo zaposlitev.

  
Vnos podatkov o detaširanemu delavcu
  
  Slika 4: Vnos podatkov o detaširanemu delavcu

 

3. Vnos osnovnih podatkov za obračun plač (detaširani) do 01.01.2023

Pripravimo obračun plače tako, da ustvarimo nov obračun plač t.j. paket znotraj katerega bomo obračunali plače za več zaposlenih. V meniju |Plače |Obračuni plač izberemu gumb Novi obračun plač.

  
Kreiranje novega obračuna plač
  
  Slika 5: Kreiranje novega obračuna plač

Po izbiri gumba Novi obračun plač se nam prikaže spodnja vnosna maska. Na njej izberemo Vrsto dohodka: 1091 - Plače in nadomestila detaširani delavci.

  
Vnosna maska za obračun plač
  
  Slika 6: Vnosna maska za obračun plač

Od 01.01.2023 je prišel v veljano nov obrazec REK-O in z njim spremembe. Vrsta dohodka 1091 ne obstaja in se naredi obračun detaširanih pod vrsto dohodka 1001. Več opisano na naslednji strani navodil [4].

 

4. Obračun plač za zaposlene napotene na delo v tujino (detaširani) po 1.1.2023 oz. po uvedbi REK-O

Ker se za izplačila obračuna plače po 1.1.2023 vrsti dohodka 1001 in 1091 (detaširani) poročata na enotnem obrazcu REK-O je obračun plače za ti dve vrsti dohodka mogoče narediti kar na obračunu plače pod vrsto dohodka 1001, kot opisano na strani vnos osnovnih podatkov za obračun plač.

V kolikor ima zaposleni sredi obračunskega meseca spremembo zaposlitve in gre za prijavo zaposlitve po 13. členu ter uveljavlja ugodnosti iz mednarodnih pogodb, bo program na osnovi vnesenih podatkov o zaposlitvi temu ustrezno tudi pripravil analitični del obrazca REK-O le v primeru, če obračun pripravite pod vrsto dohodka 9000, po potrebi ločeno za delo doma in delo v tujini!

V kolikor pripravljamo obračun plače za večje število zaposlenih za katere želimo za boljši in lažji pregled ločen obračun za delo doma in delo v tujini pa lahko obračun plače pripravimo tudi pod vrsto dohodka 9000 - Vse zaposlitve (domače + detaširani). Obračun kreiramo v meniju |Plače |Obračuni plač tako, da kliknemo na gumb Novi obračun plač pri čemer na vnosni maski za kreiranje novega obračuna izberemo vrsto dohodka, kot kaže slika.

  
Vnosna maska za obračun plač za vrsto dohodka 9000 za delo v Sloveniji
  
  Slika 7: Vnosna maska za obračun plač za vrsto dohodka 9000 za delo v Sloveniji

Program bo pri tem ponudil samo tiste zaposlene, ki imajo v mesecu obračuna aktivno zaposlitev za delo v Sloveniji. Obračun pripravimo, kot običajen obračun pod vrsto dohodka 1001 za delo doma.

V tem obračunu bo program tako obračunal vse olajšave, ki zaposlenemu pripadajo, morebitno razliko pa bo nato dodatno obračunal v drugem obračunu za isto vrsto dohodka za isti obračunski mesec.

Ko smo obračun plače za delo doma oz. v Sloveniji zaključili, se lotimo novega obračuna plače pod isto vrsto dohodk,a pri čemer dodatno označimo, da pripravljamo obračun za delo v tujini oz. detaširano delo:

  
Vnosna maska za obračun plač za vrsto dohodka 9000
  
  Slika 8: Vnosna maska za obračun plač za vrsto dohodka 9000

Program bo pri tem ponudil samo tiste zaposlene, ki imajo v mesecu obračuna aktivno zaposlitev za delo v tujini oz. za detaširano delo. Obračun pripravimo, kot prej za vrsto dohodka 1091 za delo v tujini oz. detaširano delo [3]

Ko smo oba obračuna zaključili, lahko obrazce natisnemo ali jih pošljemo po e-pošti odgovorni osebi. Iz obračuna lahko nato pripravimo tudi paket plačilnih nalogov za izplačilo ter oddamo enotni obrazec REK-O na eDavke oz. prenesemo na AJPES. V nadaljevanju je prav tako mogoče tak obračun poknjižiti na temeljnico, kot vse ostale obračune.

V kolikor smo v istem obračunskem mesecu pripravili ločen obračun za delo doma in delo v tujini pod vrsto dohodka 9000, bo program pri oddaji REK-O ponudil možnost, da oddamo skupni REK-O za oba obračuna. To storimo tako, da označimo opcijo, kot kaže slika:

  
Oddaja skupnega obrazca REK-O
  
  Slika 9: Oddaja skupnega obrazca REK-O

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024