Proizvodnja, servis in delovni nalogi

Modul delovni nalogi je namenjen proizvodnim in servisnim podjetjem. Omogoča obračun stroškov dela in materiala pri proizvodnji izdelkov ali izvajanju inštalacijskih, servisnih in drugih del.

Funkcionalnost, ki jo pokriva programski modul vključuje:

 

1. Pred pričetkom uporabe delovnih nalogov

V modulu |Zaloge |Skladišča po potrebi odpremo ločena skladišča materiala, polproizvodov in končnih izdelkov oz. proizvodov. Na delovnem nalogu namreč lahko izberemo skladišče iz katerega bomo razknjižili porabo materiala in skladišče na katerega bomo prenesli količino dokončanih izdelkov oz. proizvodov.

  
Odpiranje skladišča
  
  Slika 1: Odpiranje skladišča

Šifrant artiklov uredimo preko modula |Zaloge |Šifranti in nastavitve |Artikli. Na dokumentih kosovnica in delovni nalogi, lahko uporabimo samo artikle, kateri so označeni kot material, polproizvod ali izdelek. V osnovi to pomeni, da lahko npr. pripravimo kosovnico za vrsto artikla izdelek ali polizdelek, na katero pa lahko dodamo samo artikle označene, kot polizdelek ali material:

  
Določitev vrste artikla na maski za vnos podatkov o artiklu
  
  Slika 2: Določitev vrste artikla na maski za vnos podatkov o artiklu

Za dodajanje porabljenega časa na delovni nalog, je potrebno predhodno urediti šifrant '''vrste del/tarife''', ki je na voljo v meniju |Prodaja |Šifranti in nastavitve |Vrste del/tarife

Ko smo uredili šifrant vrste del pa je za pravilno razknjiževanje zaloge porabljenega materiala po delovnem nalogu potrebno material prevzeti v skladišče, ki ga bomo na delovnem nalogu uporabili, kot vhodno skladišče materiala. Stanje zalog in kalkulacije cen materiala tako pred izdelavo delovnega naloga uredimo z vnosom prevzemnice

  
Izbira skladišča pri vnosu nove prevzemnice
  
  Slika 3: Izbira skladišča pri vnosu nove prevzemnice

Določen material lahko prevzamemo tudi neposredno na delovni nalog z namenom, da ga bomo vgradili v končni izdelek in ga ne bomo uporabili v proizvodnji.

V kolikor smo prevzeli določen material, ki ga bomo za stranko vgradili v končni izdelek in zalogo zanj razknjižili preko dobavnice, lahko tak material že pri vnosu prevzema vežemo na obstoječi delovni nalog ali neposredno iz prevzema odpremo novi delovni nalog s klikom na gumb Vnos novega:

  
Neposredni prenos artikla iz prevzemnice na delovni nalog
  
  Slika 4: Neposredni prenos artikla iz prevzemnice na delovni nalog


Na artiklih, ki smo jih označili, kot material je za pravilen izračun nabavne cene končnega izdelka potrebno vnesti tudi nabavno ceno. Nabavno ceno materiala lahko vnesemo neposredno pri vnosu kalkulacije ob prevzemu blaga na skladišče.

Pri vnosu artiklov, ki smo jih označili, kot izdelek vnos nabavne cene ni obvezen. Nabavno ceno izdelka lahko namreč program prenese v artikel ob dokončanju delovnega naloga.

Nabavno ceno končnega izdelka program izračuna na podlagi seštevka nabavne cene porabljenega materiala in porabljenih delovnih ur v proizvodnji oz. na delovnem nalogu

 

2. Vnos kosovnic (normativov)

Kosovnice (normative) lahko vnašamo in pregledujemo v meniju |Prodaja |Kosovnice oz. |Zaloge |Kosovnice

V primeru, da se normativi za proizvodnjo istega proizvoda ne spreminjajo, lahko z urejanjem šifranta kosovnic prihranimo čas in se izognemo ročnim vnosom podatkov o porabi materiala in porabljenih ur na delovni nalog. V primeru odstopanj od zadanih normativov so mogoče naknadne spremembe oziroma dopolnitve delovnega naloga.

Za vnos nove kosovnice kliknemo na gumb Vnos nove kosovnice, izberemo proizvod iz šifranta in vpišemo količino proizvoda, za katerega pripravljamo normativ.

  
Dodajanje proizvoda na kosovnico
  
  Slika 5: Dodajanje proizvoda na kosovnico

V primeru, da še nismo vnesli podatke o proizvodu v šifrant, kliknemo na gumb Vnos novega artikla na kosovnici. Vnos potrdimo s klikom na gumb V redu.

Kosovnico lahko pripravimo le za artikel, ki smo ga v šifrantu označili z vrsto artikla izdelek ali polizdelek [1].

S klikom na gumb Dodaj material dodamo potrebno vrsto in količino materiala za proizvodnjo. Vnos potrdimo in v orodni vrstici kliknemo na gumb Shrani.

  
Dodajanje materiala na kosovnico
  
  Slika 6: Dodajanje materiala na kosovnico

Za obračun porabljenega časa po normativu kliknemo na gumb Dodaj delovne ure. Po kliku na ta gumb se nam odpre forma za vnos delovnega čas predvidenega za pripravo končnega izdelka.

  
Dodajanje delovnih ur na kosovnico
  
  Slika 7: Dodajanje delovnih ur na kosovnico

Šifrant vrste dela/tarife si lahko predhodno nastavimo v meniju |Prodaja |Vrste del/tarife sicer to storimo kar ob dodajanju vrste dela v kosovnico s klikom na gumb Dodaj novo tarifo.

Strošek dela se izračuna na podlagi izbrane urne postavke oz. vrste dela ter vpisanega porabljenega časa.

Ko smo na kosovnico dodali ves predviden material in potreben čas za pripravo izdelka kliknemo na gumb Zaključi kosovnico.

Za en izdelek lahko pripravimo več različnih kosovnic za različne variacije izdelka. Ko želimo zaključiti kosovnico za izdelek za katerega že imamo pripravljeno vsaj eno kosovnico nas bo program o tem tudi opozoril:

  
Izstavitev kosovnice za izdelek za katerega že imamo shranjeno kosovnico
  
  Slika 8: Izstavitev kosovnice za izdelek za katerega že imamo shranjeno kosovnico

Po kliku na gumb Zaključi kosovnico se kosovnici dodeli zaporedna številka, hkrati pa se na dokumentu pojavi tudi orodna vrstica v kateri najdemo možnost izpisa kosovnice:

  
Kosovnico lahko tudi izpišemo
  
  Slika 9: Kosovnico lahko tudi izpišemo

  
Kosovnico lahko tudi izpišemo
  
  Slika 10: Kosovnico lahko tudi izpišemo

Iz zaključene kosovnice je mogoče kreirati tudi novi delovni nalog, je to mogoče urediti na način, da v kosovnici kliknemo na gumb Prenesi na delovni nalog.

  
Prenos na delovni nalog
  
  Slika 11: Prenos na delovni nalog

Ob tem se nam odpre vnosna maska v kateri vnesemo količino končnega izdelka, ki jo bomo proizvedli in vnos potrdimo s klikom na gumb V redu

Kosovnico lahko preneseno tudi na obstoječi, še ne zaključeni delovni nalog tako, da ga izberemo v padajočem meniju, kot kaže slika:

  
Prenos na delovni nalog
  
  Slika 12: Prenos na delovni nalog

 

3. Vnos, urejanje in obračun delovnih nalogov

V modulu |Prodaja |Delovni nalogi lahko vnašamo in pregledujemo delovne naloge.

  
Pregled in iskanje delovnih nalogov
  
  Slika 13: Pregled in iskanje delovnih nalogov

Za vnos novega delovnega naloga na seznamu prikazanih delovnih nalogov kliknemo na gumb Novi delovni nalog, kot kaže slika:

  
Vnos novega delovnega naloga
  
  Slika 14: Vnos novega delovnega naloga

Po kliku na gumb za vnos novega delovnega naloga, se nam odpre osnutek dokumenta, ki ga bomo izstavili oz. pripravili za proizvodnjo. Na osnutku dokumenta izberemo obstoječega naročnika ali dodano novega, vnesemo datum pričetka dela, predviden rok izvedbe, delovni nalog pa lahko tudi dodelimo določenemu delavcu. Ob tem izberemo skladišče iz katerega bomo vzeli oz. razknjižili material in skladišče na katerega bomo prenesli dokončani proizvod.

  
Vnos podatkov za novi delovni nalog
  
  Slika 15: Vnos podatkov za novi delovni nalog

Zaloge materiala, polizdelkov in izdelkov lahko vodimo tudi na istem skladišču

S klikom na gumb Dodaj naročeni izdelek, kot kaže slika spodaj lahko izberemo izdelek oz. polizdelek iz šifranta artiklov.

  
Dodamo naročeni izdelek na delovni nalog
  
  Slika 16: Dodamo naročeni izdelek na delovni nalog

V primeru izdelave povsem novega izdelka, ki ga še nimamo v šifrantu artiklov pa ga lahko tudi vnesemo neposredno v šifrant artikliv kar iz delovnega naloga s klikom na gumb Vnos novega artikla.

  
Dodajanje naročenega izdelka na delovni nalog
  
  Slika 17: Dodajanje naročenega izdelka na delovni nalog

Po vnosu novega artikla, se ta avtomatsko doda v šifrant artiklov in hkrati na delovni nalog. Ob tem vpišemo le še količino naročenega izdelka in potrdimo vnos.

Po vnosu naročenega proizvoda kliknemo na gumb Knjiženje porabe materiala.

  
Dodajanje materiala na delovni nalog
  
  Slika 18: Dodajanje materiala na delovni nalog

Z dodajanjem materiala na delovni nalog, se prenesejo nabavne cene materiala, ki so vpisane preko prevzemnic. Skupna nabavna vrednost porabljenega materiala pa se prikazuje kot nabavna cena pri naročenem proizvodu. Izberemo, ali želimo da se strošek materiala knjiži na novo dobavnico, ali na naročeni proizvod, pri čemu se bo skupni strošek materiala prenesel v šifrant artiklov kot nabavna cena naročenega proizvoda. V primeru, da na delovni nalog želimo dodati porabljene delovne ure za proizvodnjo, kliknemo na gumb Dodaj delovne ure. Lahko izbiramo med tistimi vrsti poslov/tarif, katere smo predhodno dodali v šifrant Vrste del/tarife preko modula |Prodaja |Šifranti in nastavitve |Vrste del/tarife.

  
Dodajanje delovnih ur na delovni nalog
  
  Slika 19: Dodajanje delovnih ur na delovni nalog


Po zaključku vnosa podatkov na delovni nalog, dobimo podroben prikaz porabljenega materiala v proizvodnji oz. vgrajenega v končni izdelek ter porabe delovnih ur za izdelavo naročenega izdelka:

  
Prikaz obračuna delovnega naloga
  
  Slika 20: Prikaz obračuna delovnega naloga


Delovni nalog lahko izpišemo po kliku na gumb Izstavitev dokumenta, takrat delovni nalog dobi tudi svojo številko.

  
Prikaz izpisa delovnega naloga
  
  Slika 21: Prikaz izpisa delovnega naloga

 

4. Status delovnega naloga


Po zaključku vnosa vseh potrebnih podatkov za delovni nalog, lahko delovnemu nalogu spreminjamo status za boljši pregled in lažjo kontrolo procesa izvedbe.

  
Pregled delovnih nalogov
  
  Slika 22: Pregled delovnih nalogov


Znotraj delovnega naloga ja na razpolago gumb Postavi status na ...:

  
Izbira statusa delovnega naloga
  
  Slika 23: Izbira statusa delovnega naloga


V primeru, da na delovnemu nalogu določimo status v izvedbi, se bo zmanjšala zaloga materiala na skladišču, katerega smo izbrali za skladišče materiala, na datum, katerega smo vpisali v polje Pričetek dela.

  
Izbira statusa delovnega naloga 'v izvedbi'
  
  Slika 24: Izbira statusa delovnega naloga 'v izvedbi'


V trenutku, ko status delovnega naloga spremenimo na dokončano, se bo povečala količina proizvoda na skladišču, ki smo ga izbrali za skladišče dokončanih proizvodov, na datum, katerega smo vpisali v polje datum izvedbe dela.

  
Izbira statusa delovnega naloga   dokončano
  
  Slika 25: Izbira statusa delovnega naloga   dokončano

S spremembo statusa delovnega naloga na dokončano, vas bo program opozoril o spremembi nabavne cene naročenega proizvoda, če je sprememba nastala ali v primeru, da v šifrantu artiklov niste vpisali nabavne cene proizvoda.

Potrdite prenos nabavne cene proizvoda v šifrant artiklov, da se boste kasneje lahko poslužili avtomatskega knjiženja dobavnic in/ali izpisom poročila o zaslužku po artiklih za željeno obdobje (RVC - razlika v ceni).

Po zamenjavi statusa delovnega naloga na dokončano, izberemo, ali želimo shraniti izračunano nabavno ceno proizvoda po delovnem nalogu v šifrant.

  
Shranjevanje nabavne cene proizvoda v šifrant
  
  Slika 26: Shranjevanje nabavne cene proizvoda v šifrant


Za dodajanje proizvoda na izdani račun, kliknemo v modulu |Prodaja |Računi na gumb Vnos računa in nato Dodajanje artiklov. Proizvod izberemo iz šifranta, vpišemo količino in kliknemo na gumb Izdaj račun.

V trenutku izstavitve računa, se automatsko kreira dobavnica za prodani proizvod in se zmanjša zaloga proizvoda na skladišču.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2022