Kompenzacije

Dokument za pripravo medsebojne kompenzacije je na voljo v meniju |Finance |Kompenzacije. Dokument omogoča pripravo predloga medsebojne kompenzacije in hkrati tudi knjiženje v glavno knjigo.

Novi predlog medsebojne kompenzacije lahko pripravimo na dva načina:

Dodatno pa lahko vsak predlog medsebojne kompenzacije tudi:

Dokument kompenzacije lahko pripravimo tudi neposredno iz |Finance |Saldakonto kartice, kot je to opisano na strani Izpis predloga medsebonje kompenzacije s klikom na gumb, kot kaže slika:

  
Izdelava novega predloga medsebojne kompenzacije
  
  Slika 1: Izdelava novega predloga medsebojne kompenzacije

Dokument predloga kompenzacije je v programu mogoče tudi potrdimo [4], zavrnemo [5] in poknjižiti v glavno knjigo [6].

 

1. Ročni vnos predloga medsebojne kompenzacije

V meniju |Finance |Kompenzacije kreiramo novi predlog medsebojne kompenzacije s klikom na gumb Novi predlog medsebojne kompenzacije, kot kaže slika:

  
Ročni vnos novega predloga medsebojne kompenzacije
  
  Slika 2: Ročni vnos novega predloga medsebojne kompenzacije

Ročni vnos predloga medsebojne kompenzacije omogoča, da sami dodamo v predlog znesek terjatev in obveznosti, ki ga bomo kompenzirali. Tako lahko pripravimo predlog medsebojne kompenzacije tudi v kolikor v programu še nimamo poknjiženih vseh terjatev in obveznosti oz. plačil.

Po kliku na vnos novega predloga kompenzacije se nam odrpe vnosna maska v kateri izberemo poslovno leto ter datum in partnerja za katerega bomo predlog medsebojne kompenzacije tudi pripravili:

  
Priprava osnovnih podatkov za izdelavo predloga medsebojne kompenzacije
  
  Slika 3: Priprava osnovnih podatkov za izdelavo predloga medsebojne kompenzacije

Kot je na zgornji sliki razvidno lahko pri pripravi predloga kompenzacije vnesemo poljubno uvodno besedilo, ki bo izpisano nad postavkami z zneski kompenzacije in zaključno besedilo, ki se bo izpisalo pod tabelo postavk. Vnesene podatke potrdimo s klikom na gumb V redu in program bo pripravil osnutek dokumenta, kot prikazuje slika:

  
Pripravljen osnutek predloga medsebojne kompenzacije
  
  Slika 4: Pripravljen osnutek predloga medsebojne kompenzacije

Na osnutek predloge medsebojne kompenzacije dodamo knjižbo terjatev s klikom na ikono v obliki + in odpre se nam maska za vnos podatkov knjižbe dokumenta, ki jo bomo kompenzirali, kot kaže slika:

  
Vnos knjižbe izdanega dokumenta za pripravo kompenzacije zneska terjatev
  
  Slika 5: Vnos knjižbe izdanega dokumenta za pripravo kompenzacije zneska terjatev

Ko smo dodali vse odprte knjižbe terjatev, ki jih želimo kompenzirati bomo dodali še knjižbe dokumentov obveznosti:

  
Vnos knjižbe prejetega dokumenta za pripravo kompenzacije zneska obveznosti
  
  Slika 6: Vnos knjižbe prejetega dokumenta za pripravo kompenzacije zneska obveznosti

Dokler se vsota zneskov za pobot terjatev in pobot obveznosti ne ujemata program na to uporabnika tudi opozarja:

  
Program uporabnika opozori, da se vsota terjatev in obveznosti za pobot ne ujemata
  
  Slika 7: Program uporabnika opozori, da se vsota terjatev in obveznosti za pobot ne ujemata

 

2. Kreiranje predloga medsebojne kompenzacije na osnovi odprtih postavk

V meniju |Finance |Kompenzacije lahko novi predlog medsebojne kompenzacije kreiramo tudi na osnovi knjiženih odprtih postavk tako, da kliknemo na gumb Novi predlog za medsebojno kompenzacijo in v padajočem meniju izberemo možnost Priprava predloga medsebojne kompenzacije na osnovi odprtih postavk, kot kaže slika:

  
Novi predlog medsebojne kompenzacije na osnovi odprtih postavk
  
  Slika 8: Novi predlog medsebojne kompenzacije na osnovi odprtih postavk

Po kliku nato opcijo se nam odpre "čarovnik" s pomočjo katerega bomo pripravili predlog za medsebojno kompenzacijo.

  
Vnos podatkov za pripravo predloga medsebojne kompenzacije
  
  Slika 9: Vnos podatkov za pripravo predloga medsebojne kompenzacije

V padajočem izbirnem meniju izberemo partnerja do katerega imamo odprte tejatve in odprte obveznosti (izberemo lahko le partnera, ki ustrezajo pogojem za izdelavo predloga medsebojne kompenzacije), nato vpišemo datum dokumenta in datum zapadlosti odprtih postavk.

Po izbiri partnerja se nam prikaže saldo odprtih terjatev in obveznosti. Ob tem lahko dodatno označimo katere od teh kontov terjatev in obveznosti bomo dejansko preneseli v predlog za medsebojno kompenzacijo (to je predvsem koristno v kolikor na istem partnerju vodimo terjatve in obveznosti na več različnih kotnih).

Po izbiri saldakontov z odprtimi postavkami, ki jih želimo vključiti v predlog za medsebojno kompenzacijo se nam prikaže predlagani znesek za kompenziranje:

  
Izberemo konte terjatev in obveznosti iz katerih želimo kompenzirati določen znesek
  
  Slika 10: Izberemo konte terjatev in obveznosti iz katerih želimo kompenzirati določen znesek

Vnos podatkov za pripravo predloga medsebojne kompenzacije potrdimo s klikom na gumb Naprej->, kot prikazano na sliki zgoraj.

V naslednjem koraku se prikaže seznam odprtih knjižb na izbranih kontih terjatev in obveznosti izbranega partnerja:

  
Povzetek izbranih knjižb terjatev in obveznosti, ki jih lahko kompenziramo
  
  Slika 11: Povzetek izbranih knjižb terjatev in obveznosti, ki jih lahko kompenziramo

Nato izberemo in potrdimo odprte postavke terjatev, ki jih želimo kompenzirati z izbranimi odprtimi postavkami obveznosti (ali obratno), na podlagi česar se nato izračuna možen znesek kompenzacije.

V kolikor se skupen znesek odprtih postavk terjatev ne ujema s skupnim zneskom izbranih odprtih postavk obveznosti, lahko znesek kompenzacije tudi prilagodimo po posameznih knjižbah, kot prikazuje slika. Na sliki je razvidno, da bomo za namesto odprtega zneska terjatev v višini 610 eur kompenzirali le 100 eur, kolikor imamo dejansko poknjiženih odprtih terjatev:

  
Znesek odprtih terjatev, ki jih bomo kompenzirali ročno popravimo na znesek v višini odprtih obveznosti
  
  Slika 12: Znesek odprtih terjatev, ki jih bomo kompenzirali ročno popravimo na znesek v višini odprtih obveznosti

Izbrano oz. vpisano vrednost kompenzacije potrdimo s klikom na gumb Dokončaj in kreiral se bo osnutek predloga medsebojne kompenzacije, ki ga shranimo. Osnutek dokumenta lahko še dodatno uredimo, se pravi lahko dodamo zaključno ali uvodno besedilo in po želji še dodatno spremenimo vrednost postavk na kompenzaciji tako, da kliknemo na konto postavke odprtih terjatev ali obveznosti in spremenimo znesek:

  
Spreminjanje vrednosti odprtih terjatev, ki jih bomo kompenzirali
  
  Slika 13: Spreminjanje vrednosti odprtih terjatev, ki jih bomo kompenzirali

Ko smo osnutek predloga kompenzacije ustrezno dopolnili oz. popravili ga izstavimo s klikom na gumb Izstavitev dokumenta:

  
Program po končanem postopku izdelave predloga pripravi osnutek medsebojne kompenzacije
  
  Slika 14: Program po končanem postopku izdelave predloga pripravi osnutek medsebojne kompenzacije

 

3. Masovno kreiranje predloga medsebojne kompenzacije na osnovi odprtih postavk

V meniju |Finance |Kompenzacije lahko pripravimo novi predlog medsebojne kompenzacije na osnovi knjiženih odprtih postavk tudi za več partnerjev hkrati tako, da kliknemo na meni z dodatnimi možnostmi Več... in v padajočem meniju izberemo možnost Masovna priprava predlogov za medsebojno kompenzacijo iz odprtih postavk, kot kaže slika:

  
Masovna izdelava predlogov medsebojne kompenzacije na osnovi odprtih postavk
  
  Slika 15: Masovna izdelava predlogov medsebojne kompenzacije na osnovi odprtih postavk

Po kliku na to možnost se nam odpre vnosna maska za vnos datumov dokumenta in za izbiro kontov terjatev in obveznosti za pripravo predloga kompenzacije:

  
Vnos datuma dokumenta in izbira kontov terjatev in obveznosti za pripravo predloga kompenzacije
  
  Slika 16: Vnos datuma dokumenta in izbira kontov terjatev in obveznosti za pripravo predloga kompenzacije

Po potrditvi izbranih kontov nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej> in odpre se nam seznam partnerjev za katere je mogoče pripraviti pobot na osnovi predhodno izbranih kontov terjatev in obveznosti:

  
Izberemo partnerje za katere želimo pripraviti predlog medsebojne kompenzacije
  
  Slika 17: Izberemo partnerje za katere želimo pripraviti predlog medsebojne kompenzacije

Izberemo lahko več partnerjev in program bo pripravil za vsakega posebej ločen osnutek predloga medsebojne kompenzacije.

Izbiro potrdimo in dokončamo pripravo osnutkov predlogo medsebojne kompenzacije s klikom na gumb Dokončaj

Program bo po končani obdelavi pripravil povzetek v katerem bo tudi navedeno koliko osnutkov dokumentov je bilo pripravljenih in tudi za katere partnerje program ni uspel pripraviti predloga medsebojne kompenzacije in pojasnilo zakaj ne:

  
Povzetek končane obdelave za pripravo osnutkov medsebojne kompenzacije
  
  Slika 18: Povzetek končane obdelave za pripravo osnutkov medsebojne kompenzacije

Okno zapremo s klikom na gumb Zapri in prikaže se nam seznam pripravljenih osnutkov medsebojnih kompenzacij, ki jih bomo nato še pregledali, po potrebi popravili, prilagodili in izstavili:

  
Seznam pripravljenih osnutkov predlogov medsebojne kompenzacije, ki jih bomo še preverili in izstavili
  
  Slika 19: Seznam pripravljenih osnutkov predlogov medsebojne kompenzacije, ki jih bomo še preverili in izstavili

Kako potem te osnutke dopolnimo, spremenimo ali izstavimo pa je opisano v poglavju Ročni vnos predloga medsebojne kompenzacije [1]

 

4. Potrditev kompenzacije

Ko smo prejeli potrditev kompenzacije, na izstavljeni kompenzaciji kliknemo na Potrditev:

  
Potrditev kompenzacije.
  
  Slika 20: Potrditev kompenzacije.

Vnesemo datum potrditve:

  
Vnos datuma potrditve kompenzacije.
  
  Slika 21: Vnos datuma potrditve kompenzacije.

Status potrjene kompenzacije:

  
Status potrjene kompenzacije.
  
  Slika 22: Status potrjene kompenzacije.

Kompenzacijo knjižimo s klikom na gumb Knjiženje:

  
Knjiženje kompenzacije.
  
  Slika 23: Knjiženje kompenzacije.

 

5. Zavrnitev kompenzacije

 

6. Knjiženje kompenzacije

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023