Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
E-bilanca.net navodila ...  >  Metodolgija obrazcev in...  >  DDPO  >  Priloga 8: Metodologija...

Priloga 8

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2

(zap. št. 15.10, 15.11 in 15.18 obračuna)

Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 (v nadaljevanju: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje) se izpolnjuje, če ima zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 15.10, 15.11 ali 15.18 obračuna. Na obrazcu Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje se razkrivajo podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje invalidov v skladu s 56. členom ZDDPO-2, podatki v zvezi z olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju v skladu s 57. členom ZDDPO-2 in podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje brezposelnih oseb v skladu s 55.b členom ZDDPO-2.Zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ne more v tem obdobju uveljavljati in koristiti olajšav za zaposlovanje in ne izpolnjuje te priloge.Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje je sestavljen iz treh delov:PREGLEDNICA A – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje invalidov (56. člen ZDDPO-2)PREGLEDNICA B – Podatki v zvezi z olajšavo za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju (57. člen ZDDPO-2)PREGLEDNICA C – Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje brezposelnih oseb (55.b člen ZDDPO-2)Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje se izpolnjuje v eurih s centi.

Stolpec 1 – Zaporedna številka

V stolpcu 1 je predhodno natisnjena zaporedna številka zaposlenega.

Stolpec 2 – Ime in priimek

Vpišeta se ime in priimek osebe, za katero zavezanec za davek uveljavlja olajšavo.

Stolpec 3 – Davčna številka

Vpiše se davčna številka osebe, za katero zavezanec za davek uveljavlja olajšavo.

PREGLEDNICA A

Stolpec 4 – Vrsta olajšave za zaposlovanje

Vpiše se ustrezna oznaka:

Stolpec 5 – Datum sklenitve delovnega razmerja

Vpiše se datum sklenitve delovnega razmerja v obliki DD. MM. LL. Pri koriščenju olajšave za zaposlovanje v skladu s 40. in 43. členom ZDDPO-2 zaradi prenosa premoženja oziroma v skladu z 49. in 53. členom ZDDPO-2 zaradi združitve ali delitve se vpiše datum zaposlitve pri prenosni družbi.Pri koriščenju olajšave za zaposlovanje v skladu s četrtim odstavkom 147. člena ZDoh-2 in 48. členom ZDoh-1 ob vložitvi sredstev samostojnega podjetnika posameznika v pravno osebo in ob izpolnjevanju pogojev iz 2. točke četrtega odstavka in devetega odstavka 51. člena ZDoh-1 se vpiše datum zaposlitve pri samostojnem podjetniku posamezniku.

Stolpec 6 – Plača zaposlenega

Vpiše se znesek obračunane bruto plače zaposlenega v davčnem obdobju.

Stolpec 7 – 50 odstotkov plače

Vpiše se znesek 50 odstotkov plače pri tistih zaposlenih, ki imajo v stolpcu 4 vpisano oznako D.

Stolpec 8 – 70 odstotkov plače

Vpiše se znesek 70 odstotkov plače pri tistih zaposlenih, ki imajo v stolpcu 4 vpisano oznako E ali F.Seštevek skupnih zneskov iz stolpcev 7 in 8 je večji ali enak znesku pod zap. št. 15.10 v obračunu.

PREGLEDNICA B

Stolpec 4 – Število mesecev izvajanja praktičnega dela

Vpiše se število mesecev izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju.

Stolpec 5 – Višina plačila

Vpiše se višina plačila za praktično delo.

Stolpec 6 – 20 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji * število mesecev iz stolpca 4

Vpiše se znesek, ki se izračuna tako, da se 20 odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji množi s številom mesecev iz stolpca 4 te preglednice.

Stolpec 7 – Nižji znesek od zneskov iz stolpcev 5 in 6

Vpiše se nižji od zneskov iz stolpcev 5 in 6 v posamezni vrstici.Skupni znesek v stolpcu 7 je večji ali enak znesku pod zap. št. 15.11 v obračunu.

PREGLEDNICA C

Zavezanec lahko uveljavlja to olajšavo le v primeru, če v davčnem obdobju, v katerem na novo zaposli delavca, za katerega uveljavlja olajšavo, poveča skupno število zaposlenih delavcev, kakor to določa tretji odstavek 55.b člena ZDDPO-2. Olajšava po tem členu se izključuje z olajšavo za zaposlovanje invalidov po 56. členu ZDDPO-2 (zap. št. 15.10 obračuna in preglednica A Priloge 8 obračuna), z olajšavo za zaposlovanje po 5. členu ZRPPR1015 (zap. št. 15.19 obračuna in obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje – Pomurje) in z olajšavo za zaposlovanje po ZEC (zap. št. 15.17 obračuna).

Stolpec 4 – Vrsta olajšave za zaposlovanje

Vpiše se ustrezna oznaka:

Stolpec 5 – Datum sklenitve delovnega razmerja

Vpiše se datum sklenitve delovnega razmerja v obliki DD. MM. LL.Pri koriščenju olajšave za zaposlovanje v skladu s 40. in 43. členom ZDDPO-2 zaradi prenosa premoženja oziroma v skladu z 49. in 53. členom ZDDPO-2 zaradi združitve ali delitve, se vpiše datum zaposlitve pri prenosni družbi.Pri koriščenju olajšave za zaposlovanje v skladu s četrtim odstavkom 61. a člena ZDoh-2 ob vložitvi sredstev samostojnega podjetnika posameznika v pravno osebo in ob izpolnjevanju pogojev iz četrtega odstavka in devetega odstavka 51. člena ZDoh-2, se vpiše datum zaposlitve pri samostojnem podjetniku posamezniku.

Stolpec 6 – Plača zaposlenega

Vpiše se znesek obračunane bruto plače novo zaposlenega delavca v davčnem obdobju.

Stolpec 7 – 45 odstotkov plače

Vpiše se znesek 45 odstotkov plače. Skupni znesek v stolpcu 7 je večji ali enak znesku pod zap. št. 15.18 v obračunu.

---
Zadnja sprememba 24.02.2020 14:24:39
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023