Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
E-bilanca.net navodila ...  >  Metodolgija obrazcev in...  >  DDPO  >  Priloga 7a: Metodologij...

Priloga 7a

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ po prvem stavku prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2 v povezavi s 7. členom ZDDPO-2H

(zap. št. 15.6 obračuna)

Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2 v povezavi s 7. členom ZDDPO-2H (v nadaljevanju: Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj) se izpolni, če ima zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 15.6 obračuna ali če ima zavezanec neizkoriščen del davčne olajšave v davčnem obdobju, za katero predlaga obračun, ali iz preteklih davčnih obdobij. Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se izpolnjuje in predlaga tudi, kadar je v davčnem obdobju, za katero se predlaga obračun, na podlagi davčnega nadzora nastala sprememba višine davčne olajšave, ki se nanaša na davčna obdobja od n-7 do n-1, in če je v davčnem obdobju zavezanec upravičen do prenosa olajšav zaradi prenosa premoženja, združitve ali delitve ali zaradi vložitve sredstev zavezanca, ki preneha opravljati dejavnost, v pravno osebo. Podatki se v polje za davčno obdobje n-7 in n-6 vpisujejo le, če je katero koli obdobje od n do n-5 krajše od 12 mesecev.V obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se vpisujejo podatki, ki se nanašajo na vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2.Zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ne more uveljavljati olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2 v povezavi s 7. členom ZDDPO-2H, niti ne more v tem obdobju koristiti neizkoriščenih delov davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj iz preteklih davčnih obdobij.Zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, v obrazcu Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj izpolnjuje podatke, če je imel v zadnjem davčnem obdobju, ko je še ugotavljal davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, izkazan neizkoriščen del davčne olajšave oziroma če je na podlagi davčnega nadzora nastopila sprememba višine davčne olajšave, ki se nanaša na predhodna davčna obdobja, ko je ugotavljal davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma če je v davčnem obdobju zavezanec upravičen do prenosa olajšav zaradi prenosa premoženja, združitve ali delitve ali ob vložitvi sredstev samostojnega podjetnika posameznika, ki preneha opravljati dejavnost, v pravno osebo.Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj se izpolnjuje v eurih s centi.

Stolpec 1 – Davčno obdobje

Vpiše se ustrezno davčno obdobje v obliki LLLL ali v obliki DD. MM. LL–DD. MM. LL. Davčno obdobje n pomeni davčno obdobje, za katero se sestavlja davčni obračun.

Stolpec 2 – 100 odstotkov zneska vlaganj v raziskave in razvoj tekočega obdobja

Vpiše se 100 odstotkov zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v skladu s prvim stavkom prvega odstavka 55. člena ZDDPO-2 ter Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, pri čemer se olajšava ne more uveljavljati za tista vlaganja, ki so financirana v obliki nepovratnih sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU.Davčni zavezanec, ki uveljavlja navedeno olajšavo, poleg te priloge kot sestavni del davčnega obračuna predloži tudi Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ki je določen s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.Zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, zneskov v ta stolpec ne vpisuje, prav tako ne predlaga Obrazca za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ki je določen s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.

Stolpec 3 – Neizkoriščeni del davčne olajšave preteklega obdobja

Vpiše se znesek neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij (podatek iz stolpca 9 oziroma 10 iz obrazca Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (Priloga 7a) iz predhodnega davčnega obdobja). V ta stolpec se vključi tudi znesek neizkoriščenega dela dodatne davčne olajšave iz preteklih obdobij.

Stolpec 4 – Zmanjšanje neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklega obdobja zaradi odtujitve ali prenosa izven Slovenije pred potekom treh let

Podatki v stolpec 4 se ne vpisujejo.

Stolpec 5 – Sprememba neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklega obdobja zaradi spremembe po odločbi

Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino davčne olajšave, kakršno je uveljavljal zavezanec v obračunu davka, in višino davčne olajšave, ugotovljene v morebitnem davčnem nadzoru (znesek je lahko s pozitivnim ali negativnim predznakom). Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica nadzora v davčnem obdobju, za katero se sestavlja obračun, in se nanašajo na davčna obdobja od n-7 do n-1 ter še niso bile vključene v Prilogo 7 oziroma Prilogo 7a obračunov za pretekla obdobja.

Stolpec 6 – Prenos davčne olajšave zaradi prenosa premoženja, združitve ali delitve

Vpiše se znesek prenesene olajšave v skladu s 40. in 43. členom ZDDPO-2 zaradi prenosa premoženja oziroma v skladu z 49. in 53. členom ZDDPO-2 zaradi združitve ali delitve. Pri prevzemni družbi se v davčnem obdobju, ki sledi obračunskemu dnevu združitve (ali razdelitve ali oddelitve), vpišejo ostanki neizkoriščenega dela davčne olajšave prenosne družbe (prenosnih družb) iz Priloge 7a obračuna(-ov), sestavljenega na obračunski dan združitve (ali razdelitve ali oddelitve), ki se lahko prenašajo. Pri prenosni družbi se vpišejo podatki v ta stolpec le v primeru, ko prenosna družba po prenosu premoženja ali oddelitvi ne preneha. V tem primeru se vpišejo ostanki neizkoriščenega dela davčne olajšave, ki so se prenesli, z negativnim predznakom v prvem davčnem obračunu, ki sledi obračunskemu dnevu oddelitve oziroma dnevu prenosa premoženja.

Stolpec 7 – Povečanje davčne olajšave zaradi vložitve sredstev samostojnega podjetnika posameznika v pravno osebo

Ob vložitvi sredstev zavezanca, ki preneha opravljati dejavnost, v pravno osebo in ob izpolnjevanju pogojev iz 2. točke četrtega odstavka in devetega odstavka 51. člena ZDoh-2 velja v skladu s četrtim odstavkom 61. člena ZDoh-2, da je olajšavo prevzela nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba pod pogoji, kot bi veljali, če do prenehanja ne bi prišlo. V stolpec 7 se vpiše znesek prevzete davčne olajšave, vključno z neizkoriščenim delom davčne olajšave iz preteklih obdobij.

Stolpec 8 – Skupaj neizkoriščeni del davčne olajšave

Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3, 5, 6 in 7, zmanjšan za znesek iz stolpca 4. Če je seštevek negativen, se vpiše 0.

Stolpec 9 – Koriščenje davčne olajšave v davčnem obdobju n

Vpiše se znesek koriščenja davčne olajšave iz posameznega davčnega obdobja, pri tem pa se najprej koristi neizkoriščeni del davčne olajšave starejšega datuma. Znesek koriščenja davčne olajšave v posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 8. Skupni znesek koriščenja davčne olajšave mora biti enak znesku pod zap. št. 15.6 obračuna.Zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ne more koristiti davčne olajšave v obdobju, za katerega sestavlja obračun. Neizkoriščen del davčne olajšave iz stolpca 8 prenaša v naslednje davčno obdobje. Neizkoriščen del davčne olajšave iz davčnih obdobij, ko je ugotavljal davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, bo lahko koristil šele v davčnih obdobjih, ko bo ponovno ugotavljal davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ob pogoju, da še ne bo potekel zakonsko dopustni rok za prenos koriščenja neizkoriščenega dela davčne olajšave v naslednja davčna obdobja.

Stolpec 10 – Neizkoriščeni del davčne olajšave

Vpiše se razlika med stolpcema 8 in 9.

---
Zadnja sprememba 24.02.2020 14:24:20
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024