Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
E-bilanca.net navodila ...  >  Metodolgija obrazcev in...  >  DDPO  >  Priloga 18: Metodologij...

Priloga 18

PODATKI V ZVEZI S SPREMLJANJEM IZPLAČIL UDELEŽBE PRI DOBIČKU DELAVCEM IN PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA PRIPADAJOČI ZNESEK DOBIČKA, KI SE IZPLAČA DELAVCEM V SKLADU Z ZUDDob

(zap. št. 6.43 in pod zap. št. 15.9 obračuna)

Obrazec Podatki v zvezi s spremljanjem izplačil udeležbe pri dobičku delavcem in podatki v zvezi z olajšavo za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem v skladu z ZUDDob, izpolnjujejo zavezanci, ki bodo v skladu s sklenjeno pogodbo o udeležbi pri dobičku v tem davčnem obdobju oblikovali sredstva za izplačilo udeležbe pri dobičku v skladu z določbami ZUDDob oziroma zavezanci, ki v davčnem obdobju, za katero predlagajo davčni obračun, uveljavljajo olajšavo za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem v skladu z določbami ZUDDob.

Zavezanec, ki v davčnem obdobju izpolni podatke v stolpcu 1, 2, 3 in 4 v skladu s to metodologijo, mora v davčnih obračunih za naslednja davčna obdobja vpisovati oziroma dopolnjevati podatke za vpisano poslovno leto, za katero bo izplačal udeležbo pri dobičku, do davčnega obračuna, ko bo vpisal datum izplačila udeležbe pri dobičku, ne glede na to, ali bo (lahko) koristil davčno olajšavo ali ne.

To prilogo izpolnjuje tudi zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Obrazec Podatki v zvezi s spremljanjem izplačil udeležbe pri dobičku delavcem in podatki v zvezi z olajšavo za pripadajoči znesek dobička, ki se izplača delavcem v skladu z ZUDDob, se izpolnjuje v eurih s centi.

Stolpec 1 – Poslovno leto, za katero se bo izplačala udeležba pri dobičku delavcem po pogodbi o udeležbi pri dobičku

Vpiše se poslovno leto, za katero se bo izplačala udeležba pri dobičku delavcem po pogodbi o udeležbi pri dobičku. Poslovno leto, za katero se bo izplačala udeležba pri dobičku delavcem, se vpiše že v letu oblikovanja sredstev za izplačilo udeležbe pri dobičku, če je za to poslovno leto sklenjena pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku v skladu z določbami ZUDDob (primer: če zavezanec ugotovi dobiček za poslovno leto 2008 in ima za to leto sklenjeno pogodbo o udeležbi delavcev pri dobičku, že v davčnem obračunu za leto 2008 vpiše v ta stolpec poslovno leto 2008). Poslovno leto se vpiše v obliki LLLL ali v obliki DD. MM. LL–DD. MM. LL, če je poslovno leto, za katero je bila izplačana udeležba pri dobičku delavcem, različno od koledarskega leta.

Stolpec 2 – Znesek čistega dobička poslovnega leta

Vpiše se znesek celotnega čistega poslovnega izida poslovnega leta, za katero se bo izplačala udeležba pri dobičku delavcem na podlagi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku. Znesek čistega dobička poslovnega leta se vpiše v davčni obračun že v letu oblikovanja sredstev za izplačilo udeležbe pri dobičku (enako kot stolpec 1).

Stolpec 3 – Znesek čistega dobička, ki je namenjen delitvi delavcem v skladu z ZUDDob

Vpiše se znesek čistega dobička poslovnega leta, za katero se bo izplačala udeležba pri dobičku delavcem na podlagi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku, ki je izračunan na podlagi deleža čistega dobička, namenjenega delitvi delavcem, ki je opredeljen v pogodbi o udeležbi pri dobičku. Znesek ne sme presegati 20 odstotkov čistega dobička poslovnega leta, za katero bo izplačana udeležba pri dobičku delavcem in hkrati ne sme biti večji od 10 odstotkov letnega bruto zneska plač, izplačanih v družbi v tem poslovnem letu, pri čemer je treba upoštevati tudi najvišji znesek udeležbe na posameznega delavca, ki ne sme presegati 5.000 eurov. Znesek v ta stolpec se vpiše v davčni obračun že v letu oblikovanja sredstev za izplačilo udeležbe pri dobičku (enako kot stolpec 1).

Znesek pod zap. št. 6.43 v obračunu mora biti enak znesku, vpisanem v tem stolpcu za tista poslovna leta, za katera je zavezanec v tem davčnem obdobju oblikoval sredstva za izplačilo udeležbe pri dobičku, razen pri zavezancu, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Stolpec 4 – 10 odstotkov zneska letnih bruto plač, izplačanih v družbi v poslovnem letu

Vpiše se 10 odstotkov skupnega letnega zneska bruto plač, ki so bile izplačane v družbi v poslovnem letu, za katero bo izplačana udeležba pri dobičku delavcem, na podlagi katere zavezanec uveljavlja davčno olajšavo z znižanjem davčne osnove v tem davčnem obračunu. Znesek v ta stolpec se vpiše v davčni obračun že v letu oblikovanja sredstev za izplačilo udeležbe pri dobičku (enako kot stolpec 1).

Stolpec 5 – Število delavcev, ki so pridobili pravico do izplačila udeležbe pri dobičku za to poslovno leto

Vpiše se število delavcev, ki so v skladu z določbami pogodbe o udeležbi pri dobičku ter v skladu s četrtim odstavkom 11. člena ZUDDob pridobili pravico do izplačila udeležbe pri dobičku za to poslovno leto. Podatek v ta stolpec se vpiše oziroma dopolni v davčnem obračunu za davčno obdobje, ki zajema dan, ko je bil sprejet sklep o sprejetju letnega poročila za to poslovno leto.

Stolpec 6 – Skupni znesek pripadajočega dela dobička, za katerega se lahko uveljavlja davčna olajšava

Vpiše se vsota vseh pripadajočih delov dobičkov, ki v skladu s pogodbo o udeležbi pri dobičku pripadajo posameznim delavcem za poslovno leto, za katero jim je bila izplačana udeležba pri dobičku, na podlagi katere zavezanec uveljavlja davčno olajšavo z znižanjem davčne osnove v tem davčnem obračunu. V ta znesek se ne vključi pripadajoči znesek dobička, ki je bil delavcu(-cem) izplačan pred potekom enega leta od dneva sprejetja sklepa o potrditvi letnega poročila. Če je bil znesek pripadajočega dela dobička izplačan dediču, se ta znesek vključi v ta podatek ne glede na čas izplačila tega dohodka. Podatek v ta stolpec se vpiše oziroma dopolni v davčnem obračunu za davčno obdobje, ki zajema dan, ko je prišlo do izplačila udeležbe pri dobičku delavcem.

Stolpec 7 – Skupni znesek obresti po drugem odstavku 13. člena ZUDDob

Vpiše se vsota vseh obresti, izračunanih na podlagi 13. člena ZUDDob in izplačanih delavcem, in sicer za tisti del pripadajočih delov dobičkov, ki so vključeni v skupni znesek pripadajočih delov dobičkov v stolpcu 6. Podatek v ta stolpec se vpiše oziroma dopolni v davčnem obračunu za davčno obdobje, ki zajema dan, ko je prišlo do izplačila udeležbe pri dobičku delavcem (enako kot stolpec 6).

Stolpec 8 – Datum sklepa o sprejetju letnega poročila, ko delavci pridobijo pravico do pripadajočega zneska dobička

Vpiše se datum, ko je sprejeto letno poročilo, s katerim delavci pridobijo pravico do pripadajočega zneska dobička. Podatek v ta stolpec se vpiše oziroma dopolni v davčnem obračunu za davčno obdobje, ki zajema dan, ko je bil sprejet sklep o sprejetju letnega poročila za to poslovno leto (enako kot stolpec 5).

Stolpec 9 – Datum izplačila udeležbe pri dobičku delavcem

Vpiše se datum, ko je bila udeležba pri dobičku za to poslovno leto izplačana delavcem. Podatek v ta stolpec se vpiše oziroma dopolni v davčnem obračunu za davčno obdobje, ki zajema dan, ko je prišlo do izplačila udeležbe pri dobičku delavcem (enako kot stolpec 6).

Stolpec 10 – Znesek možne olajšave (70 oziroma 100 odstotkov pripadajočega zneska dobička)

Vpiše se znesek možne olajšave, ki je v primeru, ko je bila udeležba pri dobičku izplačana ali dana na razpolago delavcem po poteku enega leta od pridobitve pravice do pripadajočega zneska dobička (tj. po poteku enega leta od sprejetja sklepa o potrditvi letnega poročila za to poslovno leto), enak 70 odstotkom seštevka zneskov iz stolpcev 6 in 7.

V primeru, ko je bila udeležba pri dobičku izplačana ali dana na razpolago delavcem po poteku treh let od pridobitve pravice do pripadajočega zneska dobička (tj. po poteku treh let od sprejetja sklepa o potrditvi letnega poročila za to poslovno leto), se vpiše znesek možne olajšave, ki je enak seštevku zneskov iz stolpcev 6 in 7.

Pod Skupaj se vpiše vsota stolpca 10.

Podatek v ta stolpec se vpiše oziroma dopolni v davčnem obračunu za davčno obdobje, ki zajema dan, ko je prišlo do izplačila udeležbe pri dobičku delavcem (enako kot stolpec 6).

Znesek pod zap. št. 15.9 v obračunu ne sme biti večji od zneska pod Skupaj iz stolpca 10.

---
Zadnja sprememba 24.02.2020 14:27:30
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024