Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
E-bilanca.net navodila ...  >  Metodolgija obrazcev in...  >  DohDej  >  Priloga 13a: Metodologi...

Priloga 13a

RAZMEJITEV OSNOVE, KI SE NANAŠA NA KMETIJSKO, GOZDARSKO IN DOPOLNILNO DEJAVNOST NA KMETIJI IN IZRAČUN POVPREČNE STOPNJE AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI ZA ZAVEZANCE IZ DRUGEGA ODSTAVKA 47. ČLENA ZDoh-2

Predložitev Priloge 13a je obvezna za nosilca osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZDoh-2, če v obdobju obračuna davčno osnovo ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov in v obdobju obračuna dosega dohodke tudi iz naslova drugih nekmetijskih dejavnosti. Prilogo predložijo tudi vsi nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki želijo, da se jim že v davčnem obračunu akontacija dohodnine izračuna z uporabo povprečne stopnje, glede na število članov kmečkega gospodinjstva zavezanca, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani iz naslova kmetijske in dopolnilne dejavnosti.

V skladu s 109. členom ZDoh-2 se dohodek iz dejavnosti, ki se ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov všteva v letno davčno osnovo, dohodnina pa se odmeri od neto letne davčne osnove in po stopnjah iz 122. člena ZDoh-2. Ne glede na navedeno 120. člen ZDoh-2 določa, da se zavezancu, ki je dosegel dohodek iz dejavnosti iz drugega odstavka 47. člena ZDoh-2 – torej dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti - in ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, dohodnina odmeri od neto letne davčne osnove – ki vključuje tudi dohodke iz dejavnosti iz drugega odstavka 47. člena ZDoh-2 – po posebej izračunani povprečni stopnji. Povprečna stopnja se izračuna ob upoštevanju stopenj dohodnine iz 122. člena ZDoh-2 in letne davčne osnove iz 109. člena ZDoh-2, v katero se všteva le sorazmerni del davčne osnove, vključno s povečanji in zmanjšanji ter davčnimi olajšavami, od dohodka iz dejavnosti iz drugega odstavka 47. člena ZDoh-2 na člana kmečkega gospodinjstva, ki je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova kmetijske in dopolnilne dejavnosti ter zmanjša za zneske olajšav, kot jih določa 120. člen ZDoh-2. Sorazmerni del dohodka iz dejavnosti iz drugega odstavka 47. člena ZDoh-2 se ugotovi tako, da se ta dohodek razdeli na toliko delov, kolikor je članov kmečkega gospodinjstva zavezanca, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani iz naslova kmetijske in dopolnilne dejavnosti.

Zavezancem, ki za dohodke iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov v skladu s 47. členom ZDoh-2 (en zavezanec za celotno kmetijsko in dopolnilno dejavnost v okviru kmečkega gospodinjstva), se lahko v skladu s tretjim odstavkom 128. člena ZDoh-2 tudi akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti izračuna po posebej izračunani povprečni stopnji, če davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti za to obdobje ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov in so v delu I. obračuna označili D.

Po drugem stavku tretjega odstavka 128. člena ZDoh-2 se povprečna stopnja akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti izračuna ob upoštevanju stopenj dohodnine iz 122. člena ZDoh-2, sorazmernega dela davčne osnove od dohodka iz dejavnosti iz drugega odstavka 47. člena tega zakona, vključno z zmanjšanjem in povečanjem davčne osnove ter davčnimi olajšavami, na člana kmečkega gospodinjstva, ki je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova kmetijske in dopolnilne dejavnosti, in ob upoštevanju drugega odstavka tega člena.

Zavezanci, ki poleg dohodkov iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti dosegajo še druge dohodke iz dejavnosti, morajo za izračun povprečne stopnje akontacije dohodnine zagotavljati evidence, ki omogočajo določitev ločene davčne osnove, ki se nanaša na opravljanje kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti in na opravljanje druge dejavnosti.

TABELA A: Člani kmečkega gospodinjstva, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani iz naslova kmetijske in dopolnilne dejavnosti

Tabelo A izpolnijo nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki želijo, da se jim že v davčnem obračunu akontacija dohodnine izračuna z uporabo povprečne stopnje, glede na število članov kmečkega gospodinjstva zavezanca, ki so obvezno (ali prostovoljno obvezno) pokojninsko in invalidsko zavarovani iz naslova kmetijske in dopolnilne dejavnosti. Povprečna stopnja se izračuna, če sta v obdobju obračuna na tak način zavarovana vsaj dva člana kmečkega gospodinjstva. Če v kmečkem gospodinjstvu v obdobju obračuna ni bil nihče od članov obvezno (ali prostovoljno obvezno) pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova kmetijske in dopolnilne dejavnosti, ali je bil na tak način zavarovan en sam član (kot član se šteje tudi nosilec sam) se tabela ne izpolnjuje.

V tabelo se vpiše zaporedna številka, ime in priimek ter davčna številka člana kmečkega gospodinjstva, ki je obvezno (ali prostovoljno obvezno) pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova kmetijske in dopolnilne dejavnosti. Vpiše se tudi nosilec dejavnosti, če je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan iz naslova kmetijske in dopolnilne dejavnosti.

TABELA B: Razmejitev osnove, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnost na kmetiji, in izračun povprečne stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Tabelo B obvezno izpolnijo nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZDoh-2, ki v obdobju obračuna davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov in v obdobju obračuna dosegajo dohodke tudi iz naslova drugih nekmetijskih dejavnosti.

Zavezanec z izpolnitvijo tabele B razmeji davčno osnovo na način, da posebej izkaže del osnove, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnost na kmetiji, ki se pri letni odmeri dohodnine in pri izračunu akontacije dohodnine po tem obračunu upošteva za namene izračuna povprečne davčne stopnje, kadar sta pokojninsko in invalidsko zavarovana iz naslova kmetijske in dopolnilne dejavnosti vsaj dva člana v kmečkem gospodinjstvu.

Podatki se v tabelo vpisujejo v eurih s centi.

Zap. št. 1: Vpiše se znesek iz zap. št. 19. V. dela obračuna.

Zap. št. 1.1: Vpiše se znesek osnove, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnost. Če zavezanec dosega samo dohodke iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti, vpiše znesek osnove za akontacijo dohodnine iz zap. št. 19 V. dela obračuna. Če zavezanec izkaže negativno osnovo, ki se nanaša na osnovno kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnost, v tabelo vpiše 0.

Zap. št. 1.2: Vpiše se znesek osnove, ki se nanaša na drugo dejavnost. Zavezanec, ki poleg dohodka iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti dosega še druge dohodke iz naslova dejavnosti, v to zap. št. vpiše znesek osnove, ki se nanaša na opravljanje druge dejavnosti. Če zavezanec izkaže negativno osnovo, ki se nanaša na drugo dejavnost, v tabelo vpiše 0.

Zap. št. 2: V primeru, da tabela A ni izpolnjena, se v zap. št. 2 prepiše znesek iz zap. št. 1.1 tabele B. Sorazmerni del davčne osnove, ki se nanaša na opravljanje kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti, se izračuna tako, da se znesek osnove, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnost (zap. št. 1.1) deli s številom članov kmečkega gospodinjstva, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani iz naslova kmetijske in dopolnilne dejavnosti in jih je zavezanec vpisal v Tabelo A.

Zap. št. 3: Znesek akontacije dohodnine za izračun povprečne stopnje se izračuna tako, da se sorazmerni del davčne osnove (zap. št. 2) uvrsti v lestvico iz 122. člena ZDoh-2, ki je usklajena s koeficientom rasti življenjskih potrebščin v Sloveniji v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. Če zavezanec poleg dohodkov iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti dosega še druge dohodke iz dejavnosti, znesek akontacije dohodnine izračuna tako, da pri izračunu upošteva osnovo, ki se nanaša na drugo dejavnost (zap. št. 1.2), in ji prišteje sorazmerni del davčne osnove (zap. št. 2), ki se nanaša na opravljanje kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti, ter vsoto obeh osnov uvrsti v lestvico iz 122. člena ZDoh-2.

Zap. št. 4: Povprečna stopnja se izračuna tako, da se znesek akontacije dohodnine za izračun povprečne stopnje (zap. št. 3) deli z seštevkom osnove, ki se nanaša na drugo dejavnost (zap. št. 1.2), in sorazmernim delom davčne osnove (zap. št. 2) ter pomnoži s 100. Povprečna stopnja se izkaže v odstotkih in zaokroži na dve decimalni mesti.

---
Zadnja sprememba 24.02.2020 15:03:18
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023