1.1 Priloga 13

2. PODATKI V ZVEZI Z DOLGOROČNIMI REZERVACIJAMI

Obrazec Podatki v zvezi z dolgoročnimi rezervacijami zavezanec izpolni, če je v svojih poslovnih knjigah izkazoval začetno stanje in/ali spremembe (povečanje, poraba ali odprava rezervacij) med letom ter končno stanje rezervacij, in to za vse vrste, ki jih izkazuje v svojih poslovnih knjigah.

Podatki se vpišejo za posamezne vrste rezervacij na račun dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov, ki jih zavezanec izkazuje v svojih poslovnih knjigah, in to tako, da prikaže ločeno:

V obrazcu Podatki v zvezi z dolgoročnimi rezervacijami je navedenih nekaj vrst dolgoročnih rezervacij. Prazne vrstice so dodane, da se zavezancu omogoči prikaz vseh dolgoročnih rezervacij, ki jih izkazuje v poslovnih knjigah.

To prilogo izpolnjuje tudi zavezanec, ki v davčnem obračunu ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024