Strokovna literatura, članki, uredbe

Poglavje je namenjeno oblikovanju baze znanja in pridobitvi strokovne podlage, ki jo potrebuje uporabnik pri vsakodnevnem delu s poslovnimi programskimi rešitvami podjetja E-RAČUNI d.o.o.

V okviru tega poglavja bomo zbirali koristne članke in reference na vire z drugih spletnih strani.

Prav tako pa priporočamo spremljanje diskusij na odprtih forumi, ko je npr. forum na http://www.racunovodja.com ter na http://www.davkoplacevalci.com

 

1. Davek na dobiček pravnih oseb

1.1 Povezave 2012

1.2 Povezave 2010

1.3 Povezave 2009

1.4 Povezave 2007

1.5 Povezave 2006

1.6 Povezave 2005

 

2. Obračun plač

2.1 Povezave 2011

2.2 Povezave 2010

2.3 Povezave 2009

2.4 Povezave 2008

2.5 Povezave 2007

2.6 Povezave 2006

2.7 Povezave 2005

 

3. Potni nalogi

3.1 Povezave na zakonodajo


3.2 Druge povezave

 

3.3. Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek

(glej tudi Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino [3.4])

To uredbo je z dnem 1.1.2005 nadomestila nova uredba objavljena dne 30.12.2004.

Novo uredbo najdete v UL on-line tukaj [http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2004142&dhid=73717].

3.3.1 1. člen

Ta uredba določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, do katere se povračila stroškov in drugi prejemki ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov in v osnovo za prispevke za socialno varnost ter višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, do katere se priznavajo kot odhodek pri ugotavljanju davčne osnove.

3.3.2 2. člen

Povračila stroškov v zvezi z delom se ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov in v osnovo za prispevke za socialno varnost ter se priznajo kot odhodek največ do višine:

regres za prehrano med delom - do višine 10% povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, preračunano za 22 delovnih dni oziroma 176 delovnih ur. Pri obračunu regresa prehrane med delom lahko izplačevalec upošteva število delovnih dni oziroma ur rednega delovnega časa, opredeljenega z aktom izplačevalca, v skladu z zakonom o delovnih razmerjih;

povračilo stroškov prevoza na delo in z dela - do višine stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi, če ni možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi pa kilometrina do višine 15% cene neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov;

dnevnica za službeno potovanje, ki traja:

6 do 8 ur do višine 1.218 SIT,
8 do 12 ur do višine 1.750 SIT,
nad 12 ur do višine 3.500 SIT;

povračilo stroškov prenočevanja - do višine zneska po predloženem računu, ki ga odobri delodajalec;

3.3.3 povračilo stroškov prevoza na službeni poti:

terenski dodatek dnevno - do višine 21% dnevnice za službeno potovanje, ki traja nad 12 ur;

3.3.4 povračila stroškov za službena potovanja v tujino:

do višine, določene v skladu z uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 38/94, 63/94, 24/96), in sicer dnevnica do višine, določene v skladu s 4., 5., 6., 7. in 8. členom te uredbe, povračilo stroškov prenočevanja do višine, določene v skladu z 9. členom te uredbe, povračilo stroškov prevoza na službeni poti do višine, določene v skladu z 12. in 15. členom te uredbe ter povračilo drugih stroškov do višine, določene v skladu s 14. členom te uredbe.

Določba 6. člena uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino se za davčne namene smiselno uporablja tako, da se znesek dnevnic, ki ne bo obdavčen, poveča:

nadomestilo za ločeno življenje:

povračilo stroškov stanovanja - do višine 18%,

povračilo stroškov prehrane - do višine 22% povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.

3.3.5 2a. člen

Drugi prejemki se ne vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov in v osnovo za prispevke za socialno varnost ter se priznajo kot odhodek največ do višine:

jubilejne nagrade - do višine

povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece;

odpravnina ob upokojitvi - do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Republiki Sloveniji;

solidarnostna pomoč:

v primeru smrti delavca do višine treh povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece,

v drugih primerih enkratnih izplačil solidarnostnih pomoči delavcu, ki so vezana na posamezni individualni primer, do višine povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece.

3.3.6 3. člen

Drugi prejemki se priznavajo kot odhodek največ do višine:

plača pripravnika - do višine 70% plače, določene za delovno mesto, za katerega se pripravnik usposablja, oziroma do višine minimalne plače, če je ta višja;

mesečno plačilo učencem, dijakom in študentom za opravljeno obvezno praktično delo v vzgojno izobraževalnem procesu - do višine 15% povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji;

regres za letni dopust - do višine 70% povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji.

3.3.7 4. člen

Pri ugotavljanju zneskov iz prejšnjih členov se upoštevajo zadnji znani statistični podatki. Za izračun kilometrine se upošteva maloprodajna cena motornega bencina.

3.3.8 5. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 1994 dalje.

Uradni list RS, št. 72/1993, 43/1994 (spremembe in dopolnitve), 62/1994 (spremembe in dopolnitve), 7/1995 (spremembe in dopolnitve), 5/1998 (spremembe in dopolnitve), 50/2001 (spremembe in dopolnitve). Neuradno besedilo.

 

3.4. Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

(glej tudi Uradni list on-line [http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200466&dhid=70312], Opis sprememb v modulu Potni nalogi)

3.4.1 1. člen

S to uredbo se ureja povračilo stroškov zaposlenim za službena potovanja v tujino.

3.4.2 2. člen

Zaposleni je upravičen do povračila stroškov službenega potovanja v tujino, če potuje na podlagi naloga za službeno potovanje.Uredba se ne uporablja za zaposlene v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji.

3.4.3 3. člen

Povračilo stroškov službenega potovanja v tujino zajema:

3.4.4 4. člen

Zneski dnevnic za službena potovanja v posamezne države so določeni v prilogi [http://www.uradni-list.si/priloge/RS_-2004-066-02988-OB~P001-0000.PDF], ki je sestavni del te uredbe. Obračunski enoti za določitev zneskov dnevnic za posamezne države iz priloge [http://www.uradni-list.si/priloge/RS_-2004-066-02988-OB~P001-0000.PDF] te uredbe sta ameriški dolar in evro.

Stroški za službeno potovanje se povrnejo v valuti obračuna naloga za službeno potovanje ali v tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije ( v nadaljevanju: srednji tečaj) na zadnji dan potovanja.

Valuta obračuna je valuta iz prvega odstavka tega člena ali valuta države oziroma ene izmed držav, v katero oziroma katere se službeno potuje, če gre za države, katerih valute so na dnevni tečajnici Banke Slovenije. Kadar je potrebno preračunavanje stroškov iz valut držav, ki niso na dnevni tečajnici Banke Slovenije, se za preračun uporabi srednji tečaj s tečajnice teh valut, ki je veljala za mesec, v katerem so stroški nastali.

Vsi stroški posameznega službenega potovanja se preračunajo v valuto obračuna po srednjem tečaju, in sicer dnevnice po srednjem tečaju na zadnji dan potovanja, ostali stroški, nastali v tujini, pa po srednjem tečaju na dan nastanka stroška oziroma na dan izstavitve listine, ki izkazuje nastali strošek.

Valuta obračuna za posamezno službeno potovanje v tujino je lahko samo ena, v tej valuti se izplača tudi akontacija.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se stroški, izkazani oziroma nastali v tolarjih, in kilometrina iz 15. člena te uredbe obračunajo in izplačajo v tolarjih.

Kadar znašajo stroški ali razlika med prejeto akontacijo in obračunanimi stroški manj kot 50 evrov, se akontacija stroškov službenega potovanja ali povračilo stroškov službenega potovanja izplača oziroma vrne v tolarjih.

3.4.5 5. člen

Dnevnice, ki veljajo za državo, v katero se službeno potuje, se obračunajo za celoten čas trajanja službenega potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se službeno potovanje zaključi. Na tej podlagi se najprej ugotovi število celih dnevnic za vsakih 24 ur potovanja, za preostanek ur pa se dnevnica ugotovi v skladu z drugim in tretjim odstavkom 7. člena te uredbe.

Če se službeno potuje v več držav, se dnevnice obračunajo po določbah 4., 7. in 8. člena te uredbe, pri čemer število obračunanih dnevnic ne sme presegati števila dnevnic glede na skupno trajanje službenega potovanja.

3.4.6 6. člen

(Izbrisan)

3.4.7 7. člen

Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 14 do 24 ur, se obračuna cela dnevnica.

Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 8 ur do 14 ur, se obračuna 75 odstotkov dnevnice.

Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 6 do 8 ur, se obračuna 25 odstotkov dnevnice.

3.4.8 8. člen

Če je na službenem potovanje v tujino zagotovljena brezplačna prehrana, se upravičencu za pokritje morebitnih drugih stroškov obračuna 20 odstotkov pripadajoče dnevnice iz 7. člena te uredbe. Šteje se, da za odsotnost nad 14 do 24 ur pripadajo trije obroki prehrane, za odsotnost nad 8 do 14 ur dva obroka in odsotnost nad 6 do 8 ur en obrok.

Pri odsotnosti nad 14 do 24 ur se za zagotovljeni brezplačni zajtrk odračuna 10%, za brezplačno kosilo oziroma večerjo pa po 35% dnevnice iz prvega odstavka 7. člena te uredbe.

Pri odsotnosti nad 8 do 14 ur se za zagotovljeni brezplačni zajtrk odračuna 15%, za brezplačno kosilo oziroma večerjo pa po 40% od pripadajoče dnevnice iz drugega odstavka 7. člena te uredbe.

3.4.9 9. člen

Stroški za prenočišče na službenem potovanju v tujino se obračunajo v višini plačanega hotelskega računa za prenočevanje v hotelu nižje od luksuzne kategorije.

Za prenočevanje v hotelu luksuzne kategorije se obračunajo stroški po priloženem računu, vendar največ do višine dnevnice.

3.4.10 10. člen

Stroški za dnevni počitek članov letalske posadke na službenem potovanju v tujino se obračunajo v višini plačanega hotelskega računa za prenočevanje v hotelu nižje od luksuzne kategorije, če se posadka mudi na letališču več kot 4 ure med dvema poletoma v 24 urah.

3.4.11 11. člen

Za službeno potovanje v tujino članov slovenske delegacije na mednarodnih srečanjih in zbrovanjih, prevajalca, članov letalske posadke, varnostnega osebja in šoferjev, na katerih določa nastanitvene pogoje gostitelj oziroma organizator, se udeležencem in njihovim spremljevalcem stroški za prenočitev obračunajo tudi na podlagi računa hotela luksuzne kategorije.

3.4.12 12. člen

Stroški za prevoz na službenem potovanju v tujino se obračunavajo v višini stroškov za prevoz s prevoznim sredstvom, določenim v potnem nalogu, na podlagi vozovnice ali računa.

Državni organ je dolžan z letalskimi družbami, ki nudijo program skupnega zbiranja točk (milj, kilometrov ipd.) za pravne osebe, skleniti dogovor o vodenju evidence točk (milj,kilometrov ipd.) na ime državnega organa in o načinu njihove porabe.

Zaposleni ne sme za zasebne namene izkoristiti ugodnosti, ki jih pridobi v okviru službenih potovanj v tujino.

3.4.13 13. člen

Stroški službenega potovanja z letalom se povrnejo za letalski prevoz:

Zaposlenim se izjemoma lahko povrnejo stroški letalskega prevoza v višjem razredu od ekonomskega tudi za polete, ki so krajši od dveh ur, kadar gre za nujno potovanje, ki ga ni bilo mogoče vnaprej natančno načrtovati in zato potovanje v ekonomskem razredu iz objektivnih razlogov ni možno.

Veleposlanikom se ob nastopu in prenehanju opravljanja nalog na diplomatskem delovnem mestu v zunanji službi povrnejo stroški letalskega prevoza v prvem razredu oziroma poslovnem razredu.

Če se službeno potuje z vlakom ali ladjo, se povrnejo stroški železniškega oziroma ladijskega prevoza v prvem razredu po potrebi s spalnikom oziroma kabino, kadar potovanje traja več kot 12 ur.

3.4.14 14. člen

Na podlagi predloženega računa se obračunajo tudi drugi prevozni in preostali stroški, ki nastanejo pri službenem potovanju v tujino in sicer:

3.4.15 15. člen

Če je v nalogu za službeno potovanje določeno, da se uporabi za službeno potovanje v tujino lastno motorno vozilo, se povrnejo stroški v višini 30 odstotkov cene litra neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov za prevoženi kilometer.

3.4.16 16. člen

Upravičencu se ne povrnejo tisti stroški službenega potovanja v tujino, katere mu je poravnal gostitelj.

3.4.17 17. člen

Po predhodni odobritvi predstojnika se upravičencem obračunajo na podlagi predloženih računov tudi stroški za reprezentanco.

3.4.18 18. člen

Za službeno potovanje v tujino se lahko izplača upravičencu akontacija v višini predvidenih stroškov, ki morajo biti v nalogu za službeno potovanje natančno razčlenjeni.

Ne glede na prvi odstavek tega člena se akontacija izplača le v primeru, da potovanje vključuje prenočevanje. Akontacija se ne izplača, če upravičenec iz neupravičenih razlogov ni predložil obračuna predhodnih službenih potovanj v predpisanem roku ali ni poravnal obveznosti iz predhodnih službenih potovanj.

3.4.19 19. člen

Nalog za službeno potovanje podpisuje predstojnik oziroma druga pooblaščena oseba.

Nalog za službeno potovanje se izda v pisni obliki.

Izjemoma se lahko v nujnih primerih odredi službeno potovanje tudi ustno, telefonično ali telegrafsko. V takem primeru se pisni nalog izda najkasneje v dveh dneh, ko je upravičenec odšel na službeno potovanje.

3.4.20 20. člen

Obračun stroškov, nastalih na službenem potovanju v tujino, se predloži pristojnemu delavcu naslednji dan po končanem službenem potovanju, najkasneje v 7 dneh po končanem potovanju. Pristojni zaposleni je dolžan celotno dokumentacijo, ter morebitni ostanek sredstev predložiti finančni službi v roku 7 dni po prejemu obračunov.

Obračuna se na podlagi originalnih dokazil o stroških, ki jih je treba priložiti nalogu za službeno potovanje, na katerem so obračunani potni stroški.

3.4.21 21. člen

Če je potrebno, izda minister za finance navodila za izvedbo te uredbe.

3.4.22 22. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati uredba o izdatkih za službena potovanja in selitve v tujino, ki se priznavajo zveznim upravnim organom in zveznim organizacijam med materialne stroške (Uradni list SFRJ, št. 8/90).

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino


3.4.23 13. člen

Priloga 1 se v celoti nadomesti z novo prilogo 1 [http://www.uradni-list.si/priloge/RS_-2004-066-02988-OB~P001-0000.PDF], ki je sestavni del te uredbe.

3.4.24 14. člen

Določbe te uredbe, ki se nanašajo na državne sekretarje, se začnejo uporabljati z dnem njihovega imenovanja na funkcijo po prvih parlamentarnih volitvah v skladu z določbo drugega odstavka 83. člena v povezavi s 17. členom Zakona o državni upravi )Uradni list RS, št. 83/03- uradno prečiščeno besedilo in 61/04).

3.4.25 15. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. julija 2004.

Uradni list RS, št. 38/1994, 63/1994, 24/1996, RS 96/2000, 35/02, 86/02 in 66/04 [http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200466&dhid=70312]. Neuradno prečiščeno besedilo.

 

 

4. Zaključek leta, bilance, obračuni

4.1 Razno

4.2 Letna poročila 2007

4.3 Letna poročila 2006

4.4 Letna poročila 2005

 

5. Novosti Banke Slovenije

 

6. DDV

6.1 Povezave 2011

6.2 Druge povezave

6.3 Povezave2008

6.4 Povezave2007

6.5 Povezave 2006

6.6 Povezave 2005

 

6.7. Izdajanje računov po 1. maju 2004

Finance, 11.3.2004 [http://www.finance-on.net/show.php?id=69000]

Novela zakona o davku na dodano vrednost je prinesla spremembe tudi pri izdajanju računov. Opozorili bomo na spremembe pri izdaji računa za predplačilo, prejeto od fizične osebe, na roke izdaje računa, vrste računov in njihovo vsebino.

Davčni zavezanci moramo izdati račun za vsak opravljen promet blaga ali storitev ter za predplačila, prejeta pred opravljenim prometom blaga oziroma storitev, od davčnih zavezancev in pravnih oseb, ki niso davčni zavezanci.

6.7.1 Račun za predplačilo

Tukaj zasledimo prvo spremembo: če prejmemo predplačilo od fizične osebe, ki ni davčni zavezanec, ni treba izdajati računa za predplačilo.

6.7.2 Rok za izdajo računa

Zakon ne predpisuje roka za izdajo računa, saj smo davčni zavezanci spodbujeni k izdaji z določilom o nastanku davčne obveznosti. Nihče si ne želi izkazovati davčne obveznosti in plačevati davka na dodano vrednost v proračun, ne da bi izdal račun in s tem terjal svojega kupca, da mu poravna dobavo blaga oziroma storitev skupaj z davkom na dodano vrednost.

6.7.3 Komu izdamo račun?

Zakon omogoča izdajo dveh različnih tipov računov, odvisno od tega, komu jih davčni zavezanci izdajamo:

6.7.4 Vsebina računa

Računi, izdani davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, bodo morali vsebovati:

 1. datum izdaje;
 2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa;
 3. identifikacijsko številko za DDV, pod katero davčni zavezanec opravi dobavo blaga ali storitev: to bo naša zdajšnja davčna številka, ki ji bo dodana predpona SI, tako da bo imela obliko SI99999999, ki nam jo bo davčni organ izdal po uradni dolžnosti do 1. maja 2004, napovedujejo pa, da bodo izdane v začetku aprila. S to davčno številko bomo nastopali tako v domačih transakcijah kot tudi v tistih z drugimi državami članicami;
 4. identifikacijsko številko za DDV naročnika oziroma kupca, če je naročnik oziroma kupec plačnik DDV za nabavljeno blago oziroma storitve ali če mu je dobavljeno blago v skladu s členom 31 a ZDDV: po zakonski določbi je treba davčno številko naročnika oziroma kupca navajati le, če nanj prevalimo davčno breme. Na primer če slovenski davčni zavezanec zaračunava svojemu kupcu dobavo blaga oziroma storitev, ki je obdavčena s slovenskim DDV, in na izdanem računu ta DDV obračuna, identifikacijske številke za DDV kupca oziroma naročnika na računu ni treba navajati. Identifikacijsko številko za DDV pa je treba navesti na primer takrat, ko opravimo dobavo blaga znotraj Skupnosti, ko mora pridobitelj blaga obračunati DDV v državi članici pridobitve blaga, ali pa takrat, ko opravimo svetovalne storitve (ali katerekoli druge storitve iz tretjega odstavka 17. člena) naročniku, davčnemu zavezancu, ki nima sedeža (ali stalne poslovne enote, za katero je storitev opravljena) v Sloveniji. Zapisano preprosteje, identifikacijsko številko za DDV je treba navajati takrat, kadar nismo plačniki DDV;
 5. ime in naslov davčnega zavezanca in njegovega naročnika: ni več treba navajati našega popolnega imena in naslova ter imena in naslova našega naročnika. Ne bomo se več spraševali, ali smemo odbijati DDV, izkazan na računih, ki imajo napačno navedeno ime našega podjetja, ali kaj naj naredimo v tistem prehodnem obdobju, ko preselimo sedež svoje družbe na novo lokacijo in naših dobaviteljev ne moremo pravočasno obvestiti o novem naslovu;
 6. količino in vrsto dobavljenega blaga oziroma obseg in vrsto opravljenih storitev;
 7. datum opravljene dobave blaga oziroma datum, ko je bila storitev opravljena oziroma končana oziroma datum prejetega predplačila, če se ta datum lahko določi in je različen od datuma izdaje računa: določilo o navajanju datuma prejema predplačila, ki smo ga doslej imeli v pravilniku o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju pravilnik), je zdaj prestavljeno v zakon, vsebinskih sprememb pa ne prinaša, z izjemo tega, da moramo zdaj navajati tako datum izdaje računa kot tudi datum prejema predplačila, po 1. maju pa ne več, če sta ta datuma enaka;
 8. davčno osnovo, od katere se obračunava DDV po posamezni stopnji ali na katero se nanaša posamezna oprostitev, ceno na enoto blaga ali storitve brez DDV in kakršnakoli znižanja cen in popuste, ki niso vključeni v ceno na enoto;
 9. uporabljeno stopnjo DDV;
 10. znesek DDV, razen če je z zakonom o davku na dodano vrednost ali pravilnikom določeno drugače.

Poleg zgornjih določb bo moral račun, izdan davčnemu zavezancu, vsebovati še:

Če izdajamo račun osebi, ki ji ni treba izdati računa po 34. členu, moramo na računu navesti naslednje podatke:

 1. datum izdaje,
 2. zaporedno številko, ki omogoča identifikacijo računa,
 3. identifikacijsko številko za DDV, pod katero davčni zavezanec opravi dobavo blaga ali storitev,
 4. ime in naslov davčnega zavezanca,
 5. prodajno vrednost blaga z vključenim DDV (če opravimo promet po različnih davčnih stopnjah, je treba prodajno vrednost ločiti po teh stopnjah) ter
 6. znesek vračunanega DDV (prav tako po različnih stopnjah, če opravimo promet, ki je obdavčen z različnimi stopnjami).

In seveda, če smo opravili promet blaga ali storitev, ki je oproščen davka, je treba na računu navesti zakonsko določbo, po kateri je ta promet oproščen.

6.7.5 Račun v tuji valuti

Če izdajamo račun v tuji valuti, pa je na računu obračunan davek na dodano vrednost, ga moramo obvezno izkazati tudi v slovenskih tolarjih.

6.7.6 Račun za različne promete blaga ali storitev

Pravilnik še nekoliko bolj konkretizira določbe o tem, kaj moramo na računu navajati, ko zaračunavamo različne promete blaga ali storitev:

6.7.7 Komu ni treba izdajati računov?

Računov ni treba izdajati:

Ti bodo morali zagotavljati podatke o prodaji s popisom začetnih in končnih zalog, ki ga bo treba opraviti najmanj enkrat na mesec.

 

7. Zakoni

7.1 Povezave 2015

7.2 Povezave 2011

7.3 Povezave 2010

7.4 Povezave 2009

7.5 Povezave 2008

7.6 Povezave 2007

7.7 Povezave 2006

 

7.8. Pravilniki

7.8.1 Povezave 2015

7.8.2 Povezave 2008

7.8.3 Povezave 2007

7.8.4 Povezave 2006

 

8. Članki

8.1 Povezave

 

9. Vplačilni računi DURS-a - pravne osebe

Davek od dohodkov pravnih oseb:

Davek na dodano vrednost:

Davek na izplačane plače: Dohodnina: Prispevki za zdravstveno zavarovanje: Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: Prispevki za starševsko varstvo: Prispevki za zaposlovanje: Prispevki za poškodbe pri delu:

 

10. obvestila Zavoda RS za zaposlovanje

10.1 povezava

 

11. Višina predpisane obr.mere zamudnih obresti

11.1 Povezava

 

12. Obrestne mere za obresti na posojila

12.1 Povezava

 

13. DELODAJALCI pametni e-obrazci

 

14. DRUŠTVA

 

15. Uredba o vpisu družb v sodni register

 

16. Davčni uradi in uradne ure

 

17. Kratek pregled prenovljenih SRS

 

18. Zavod za razvoj projektov

 

19. Standardna klasifikacija dejavnosti

 

20. Socialni sporazum za obdobje 2007-2009

 

20.1. Racuni primeri predlog Račun meseca novembra

 

20.2. WorkTaskType

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023