Kontrola knjiženja obračuna DDV

Za lažje preverjanje pravilnosti obračuna DDV v glavni knjigi je priporočljivo konte za knjiženje obveznosti in terjatev DDV-a najprej označiti, kot saldakonte. Na ta način bomo lahko v meniju |Finance |Saldakonto kartice preverili odprte postavke knjižb ddv-ja po računih in obračunih DDV-a.

Ko poknjižimo obračun DDV bomo na pregledu saldakonto kartice imeli možnost izbrati način zapiranja odprtih postavk za izbrano obračunsko obdobje DDV:

V meniju |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo |Dvostavno knjigovodstvo |Knjiženje imamo v ta namen na voljo tudi namensko poročilo Izpis kontnih kartic za kontrolo knjiženja DDV s katerim lahko naredimo kontrolo za knjiženje DDV v določenemu obdobju preden se lotimo zapiranja odprtih postavk.

Na pregledu saldakonto kartice za izbrani konto bomo preko menija z dodatnimi možnostmi Več... lahko izbrali način zapiranja odprtih postavk DDV-ja, kot kaže slika:

  
Pregled odprtih postavk po obračunskem obdobju
  
  Slika 1: Pregled odprtih postavk po obračunskem obdobju

Po končanem ročnem ali avtomatskem zapiranju bodo tako med odprtimi postavkami ostale le še knjižbe računov, ki še niso bili zajeti v nobenem obračunu ddv oz. računi, ki so zajeti v obračunu ddv, ki ga še nismo poknjižili.

V kolikor se določene postavke knjižb obračuna DDV ne zaprejo pa imamo na voljo tudi dodatno poročilo Kontrola knjiženja dokumentov obračuna DDV [4] s katerim lahko preverimo katere knjižbe program ni uspel zapreti na določenem kontu.

 

1. Ročno zapiranje odprtih postavk za obračunsko obdobje DDV

Pred zapiranjem odprtih postavke je potrebno v meniju |Finance |Šifranti in nastavitve |Kontni načrt vse konte za knjiženje DDV nastaviti kot saldokonto:

  
Nastavitve konta ddv, kot saldakonto
  
  Slika 2: Nastavitve konta ddv, kot saldakonto

Potem, ko smo vse potrebne konte za ddv nastavili, kot saldakonte lahko v meniju |Finance |Saldakonto kartice za izbrano obračunsko obdobje preverimo odprte postavke knjiženega DDV. Izberemo željeni konto in izberemo možnost Ročno zapiranje odprtih postavk za obračunsko obdobje DDV, kot kaže slika:

  
Ročno zapiranje za določeno obračunsko obdobje DDV
  
  Slika 3: Ročno zapiranje za določeno obračunsko obdobje DDV

Izberemo obračunsko obdobje za zapiranje:

  
Izbira obračunskega obdobja za DDV
  
  Slika 4: Izbira obračunskega obdobja za DDV

Po potrditvi se prikaže seznam odprih postavk, med katerimi bodo označene samo tiste odprte postavke, ki ustrezajo izbranem obračunskemu obdobju. Zapremo jih tako, da kliknemo na gumb Zapri označene, kot kaže slika:

  
Označene postavke, ki jih bomo zaprli
  
  Slika 5: Označene postavke, ki jih bomo zaprli

V kolikor ne želimo ročno zapirati odprtih postavk lahko uporabimo tudi avtomatsko zapiranje odprtih postavk obračunskega obdobja DDV [2].

 

2. Avtomatsko zapiranje odprtih postavk za obračunsko obdobje DDV

Pred zagonom obdelave je potrebno v meniju |Finance |Šifranti in nastavitve |Kontni načrt vse konte za knjiženje DDV nastaviti kot saldokonto:

Potem, ko smo vse potrebne konte za ddv nastavili, kot saldakonte lahko v meniju |Finance |Saldokonto kartice za izbrano obračunsko obdobje preverimo odprte postavke knjiženega DDV. Izberemo željeni konto in zaženemo obdelavo za Avtomatsko zapiranje odprtih postavk za obračunsko obdobje DDV, kot kaže slika:

  
Zapiranje za določeno obračunsko obdobje DDV
  
  Slika 6: Zapiranje za določeno obračunsko obdobje DDV

Izberemo obračunsko obdobje za zapiranje in poženemo obdelavo:

  
Izbira obračuna DDV
  
  Slika 7: Izbira obračuna DDV

Obdelavo uporabljamo za avtomatsko zapiranje odprtih računov in drugih terjatev ter obveznosti na saldakontih v določenem obračunskem obdobju DDV. Obdelava primerja odprte postavke na izbranem saldakontu in poišče medsebojna ujemanja knjižb iz obračuna DDV. Knjižbe za katere se ugotovi, da se medsebojno pokrivajo označi, kot zaprte. V kolikor se knjižba iz obračuna DDV in knjižba računa ne ujemata, se ne zapreta in je poročilo po obdelavi prazno.

Odprte postavke obračunskega obdobja DDV lahko zapremo tudi istočasno s knjiženjem obračuna DDV [3]

Po končani obdelavi lahko s klikom na povezavo do poročila preverimo koliko knjižb se je dejansko zaprlo:

  
Izpis avtomatskega zapiranja
  
  Slika 8: Izpis avtomatskega zapiranja

 

3. Avtomatsko knjiženje in zapiranje odprtih knjižb obračuna DDV

Pri knjiženju obračuna DDV lahko hkrati tudi avtomatsko zapremo odprte knjižbe obračunskega obdobja DDV.

Pred zagonom obdelave je potrebno v meniju |Finance |Šifranti in nastavitve |Kontni načrt vse konte za knjiženje DDV nastaviti kot saldokonto:

Ta funkcionalnost je na voljo na zaključenem obračunu DDV s klikom na gumb Knjiženje kjer v padajočem meniju izberemo funkcijo Knjiženje z avtomatskim zapiranjem knjižb za DDV, kot kaže slika:

  
Knjiženje z avtomatskim zapiranjem knjižb za DDV
  
  Slika 9: Knjiženje z avtomatskim zapiranjem knjižb za DDV

V kolikor izberemo to možnost, se bo tako, kot pri navadnem knjiženju pripravila temeljnica za knjiženje obračuna DDV in po kliku na gumb Shrani se bo avtomatsko izvedla tudi obdelava za zapiranje odprtih postavk obračunskega obdobja DDV.:

  
Temeljnica za knjiženje obračuna ddv
  
  Slika 10: Temeljnica za knjiženje obračuna ddv

Odprte postavke obračunskega obdobja DDV lahko zapremo tudi z obdelavo Avtomatsko zapiranje odprtih postavk [2] v saldakonto karticah.

Program po končani obdelavi pripravi tudi poročilo z izpisom rezultata uspešnosti avtomatskega zapiranja postavk:

  
Poknjižen obračun DDV in zaključeno poročilo o uspešnosti zapiranja odprtih postavk obračunskega obdobja DDV
  
  Slika 11: Poknjižen obračun DDV in zaključeno poročilo o uspešnosti zapiranja odprtih postavk obračunskega obdobja DDV
Po kliku na povezavo do poročila se nam odpre izpis v obliki:

  
Poročilo o rezultatu uspešnosti zapiranja odprtih postavk obračunskega obdobja DDV
  
  Slika 12: Poročilo o rezultatu uspešnosti zapiranja odprtih postavk obračunskega obdobja DDV

Obračun DDV lahko poknjižimo tudi po običajnem postopku brez obdelave zapiranja odprtih postavk za obračunsko obdobje DDV saj lahko avtomatsko zapiranje odprtih postavk poženemo kadarkoli tudi neposredno iz knjiženega obračuna ddv s klikom na gumb Avtomatsko zapiranje knjižb za DDV, kot kaže slika:

  
Avtomatsko zapiranje odprtih postavk obračunskega obdobja DDV poženemo s klikom na gumb
  
  Slika 13: Avtomatsko zapiranje odprtih postavk obračunskega obdobja DDV poženemo s klikom na gumb

Avtomatsko zapiranje je na voljo na knjiženem obračunu ddv tudi v primeru, ko program ni uspel zapreti vseh odprtih postavk obračunskega obdobja DDV ob knjiženju obračuna DDV.

 

4. Kontrola knjiženja dokumentov obračuna DDV

Poročilo je na voljo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo |Dvostavno knjigovodstvo |Knjiženje. Za izpis poročila imamo na voljo tudi določene kriterije, kot kaže slika:

  
Izberemo kriterije za zagon poročila
  
  Slika 14: Izberemo kriterije za zagon poročila

Poročilo lahko izpišemo za točno določen konto na katerega knjižimo obračunani DDV ali pa kar za vse konte DDV na način, da v polje za izbiro konta vpišemo samo *

Program bo pripravil poročilo, ki prikazuje zneske obračunanega in knjiženega DDV po posameznem dokumentu, ki je bil vključen v obračun DDV ter znesek obračunanega in knjiženega DDV v obračunu DDV vezanega za ta dotični dokument, vključno z zneskom razlike med prej omenjenima zneskoma:

reportVATreportPostingControlDescription.gif

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023