Priprava našega programa na zakonske spremembe 1. 7. 2013

Sprememba stopenj davka je bila tudi objavljena v Uradnem listu RS, št. 46/13. Podlago za zvišanje teh stopenj boste našli v 60.a členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314-A [http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r02/predpis_ZAKO6632.html]). Sprememba se začne uporabljati s 1. 7. 2013.

Opis spremembeDo 30. 6. 2013Od 1. 7. 2013
Splošna stopnja DDV20 %22 %
Znižana stopnja DDV8,5 %9,5 %

Posebna pravila glede prehodnega obdobja, ki so za ta prehod posebej določena v ZIPRS1314-A, kljub temu, da imamo določena pravila že določena v samem ZDDV-1. V tem primeru zato upoštevamo pravila iz ZIPRS1314-A:


PrimeriPrehodna pravila
Prejem celotnega predplačila pred 1. 7. 2013 za dobavo blaga ali storitev, ki bo v celoti opravljena po 1. 7. 2013DDV se obračuna po 8,5 % oziroma 20 % odvisno od vrste dobave
Prejem delnega predplačila pred 1. 7. 2013 za dobavo blaga ali storitev, ki bo opravljena po 1. 7. 2013 Obračun DDV od delnega predplačila pred 1. 7. 2013 po 8,5 % oziroma 20 % (odvisno od vrste dobave). Od preostalega zneska se obračuna DDV po 9,5 % oziroma 22 % (odvisno od vrste dobave)
Delna dobava blaga ali storitev pred 1. 7. 2013 in preostali del po 1. 7. 2013 1. možnost: Obračun DDV po 9,5 % oziroma 22 % za celotno dobavo blaga ali storitev. 2. možnost: Na dan 30. 6. 2013 se lahko obračuna DDV po 8,5 % oziroma 20 % od delnih dobav, če bo račun za že opravljene dobave izdan najkasneje do 20. julija 2013.


Nastanek davčne obveznosti ni pogojen z datumom izdaje računa, kadar se opravlja promet znotraj RS (in kadar ni opravljena dobava blaga v EU oziroma pridobitev iz EU). To pomeni, da če račun izdate npr. 3. 7. 2013 za dobavo blaga, ki je bila opravljena v RS slovenskemu davčnemu zavezancu 20. 6. 2013, ne upoštevate pravil za obdavčitev z DDV na dan 3. 7. 2013, ko izdate račun za opravljeno dobavo, temveč na dan 20. 6. 2013, ko ste opravili dobavo blaga. V tem primeru bi tako obračunali DDV po stopnji, ki je veljala na dan 20. 6. 2013, torej po 20 % davčni stopnji oziroma 8,5 % stopnji, če bi prodali blago iz seznama vrst blaga in storitev, ki so obdavčene z znižano davčno stopnjo. Po osnovnem pravilu po ZDDV-1 [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006117&stevilka=5012] velja, da nastane obveznost obračuna DDV na dan, ko je dobava blaga ali storitev opravljena (ko je ta dobava zaključena). Ostala posebna pravila, ki veljajo za obračun DDV so določena v 33. 35. členu ZDDV-1 [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006117&stevilka=5012]. Med njimi boste našli posebno pravilo pri prejemu predplačila, po katerem obveznost obračuna DDV nastane na dan prejema predplačila (5. odstavek 33. člena ZDDV-1 [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006117&stevilka=5012]) oziroma od danega predplačila, ko je DDV dolžan obračunati prejemnik blaga ali storitev (33. a člen ZDDV-1 [http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006117&stevilka=5012]). Pri danih predplačilih za pridobitev blaga iz EU in pri prejetih predplačilih za dobavljeno blago v EU še vedno velja, da na dan tako danega oziroma prejetega predplačila ne nastane obveznost obračuna DDV.

 

1. Prilagoditev programa pri prehodu na nove stopnje

Prehod na nove stopnje DDV 22 % in 9,5 % bo v programu avtomatski. Paziti pa morate pri vnosu datumov dokumentov, da vam program ponudi pravilno stopnjo DDV glede na pravila, opisana v tabeli v prejšnjem poglavju.

To pomeni, da bo vse stare dokumente, izdane po stari stopnji, še vedno možno izpisati z uporabo stare stopnje DDV. Paziti morate pri spreminjanju datumov dokumentov. Če boste spremenili datum dokumenta, ki vpliva na spremembo stopnje DDV, se vam bo dokument izpisal po spremenjeni stopnji.

Edina stvar, ki jo morate morate pri prehodu na nove stopnje ročno pognati, je obdelava [2], ki avtomatsko preračuna maloprodajne cen pri kalkulacijah artikla. Ko obdelavo poženete, program vse cene spremeni sam, glede na pogoje, ki ste jih izbrali.

 

2. Popravek stopnje DDV ter maloprodajnih cen pri kalkulacijah artikla

Zaradi spremembe stopnje DDV je v šifrantu artiklov potrebno popraviti kalkulacije artiklov, da se upošteva nova stopnja DDV. V meniju |Zaloge -> obdelave izberete obdelavo za preračun kalkulacij:

  
Zagon obdelave za preračun MPC pri kalkulacijah artiklov
  
  Slika 1: Zagon obdelave za preračun MPC pri kalkulacijah artiklov


Odvisno od tega, ali želite obdržati enako končno ceno, ali enako maržo, izberete ustrezno opcijo:

  
Fiksiranje vrednosti
  
  Slika 2: Fiksiranje vrednosti


Ko zaženete obdelavo, vam program samodejno poažurira vse kalkulacije cen glede na novo stopnjo DDV.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024