Uvoz artiklov v osnutek prevzemnice iz datoteke s pomočjo čarovnika

Kadar imamo večje število artiklov oz. postavk, ki jih moramo vnesti ob prevzemu si lahko pomagamo tudi z uvozom iz datoteke.

Najprej kreiramo osnutek prevzemnice in ko ga shranimo se nam v orodni vrstici dokumenta pojavi meni za izmenjavo podatkov izmenjavaPodatkov.gif

Po kliku na ta meni se nam pojavi možnost uvoza postavk prevzema iz datoteke, kot je prikazano na spodnji sliki:

  
Uvoz postavk prevzema s pomočjo čarovnika
  
  Slika 1: Uvoz postavk prevzema s pomočjo čarovnika

V nadaljevanju je opisan postopek uvoza podatkov po korakih, kot jih predlaga čarovnik za pripravo ustrezne strukture datoteke:

1. UVOZ DATOTEKE

Izberemo datoteko, ki jo imamo shranjeno na svojem računalniku in jo uvozimo s klikom na Naprej.

  
Izbira datoteke za uvoz izpiskov v XLS
  
  Slika 2: Izbira datoteke za uvoz izpiskov v XLS

V primeru, da datoteka ni v ustreznemu datotečnem formatu ali pa ta ne vsebuje podatkov nas program na to opozori. Podobno velja tudi v primeru, če je v datoteki več, kot 10.000 vrstic saj je to omejitev pri uvozu podatkov.

  
Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov
  
  Slika 3: Datoteka ni v ustreznem datotečnem formatu ali ne vsebuje podatkov

2. KONTROLA PODATKOV

Po potrditvi izbrane datoteke se nam v naslednjem koraku odpre stran za kontrolo in pripravo podatkov, ki jih bomo uvozili v program.

Na tej strani bomo nedvoumno določili kateri podatek v kalkulaciji artikla predstavlja podatek iz posameznega stolpca v datoteki.

Program pri tem iz datoteke prebere vsebino oz. zaporedje stolpcev in to tudi prikaže v obliki tabele, kot kaže slika:

  
Prikaz podatkov z zaporedjem stolpcev iz datoteke
  
  Slika 4: Prikaz podatkov z zaporedjem stolpcev iz datoteke

Najprej bomo ustrezno označili, če se v naši datoteki v prvi vrstici nahajajo nazivi stolpcev ter dodatno izbrali format zapisa datuma in format zapisa decimalnih številk v datoteki:

  
Splošne nastavitve uvoza podatkov
  
  Slika 5: Splošne nastavitve uvoza podatkov

Nato nadaljujemo s preslikavo podatkov, ki jih bomo uvozili iz datoteke v ustrezna polja kalkulacije prodajne cene.

Preslikavo uredimo po vrsti najprej za stolpec A, nato B, C, itd. do zadnjega stolpca v datoteki.

Če imamo v stolpcu A v naši datoteki shranjene šifre artiklov bomo to tudi izbrali, kot prikazano na sliki in potrdili s klikom na gumb >>

  
V stolpcu A v datoteki se nahaja podatek o šifri artikla
  
  Slika 6: V stolpcu A v datoteki se nahaja podatek o šifri artikla

Preslikava podatka o šifri artikla se shrani v tabelo na desni strani in nato nadaljujemo s preslikavo zapisa v stolpcu B iz naše datoteke. Preslikavo potrdimo ter nadaljujemo s preslikavo zapisa iz stolpca C, itd. dokler ne uredimo preslikave za vse stolpce, ki jih bomo uvozili iz datoteke v program:

  
Preslikava podatkov iz stolpcev A in B končana, nadaljevanje preslikave zapisov iz stolpca C
  
  Slika 7: Preslikava podatkov iz stolpcev A in B končana, nadaljevanje preslikave zapisov iz stolpca C

Ko smo uredili preslikavo podatkov za vse stolpce iz datoteke nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej >

3. POTRDITEV UVOZA

Odpre se nam stran s povzetkom prebranih podatkov ter pojasnilom koliko vrstic oz. artiklov se bo uvozilo in koliko morebiti ignoriralo. Uvoz podatkov potrdimo s klikom na gumb Dokončaj, kot kaže slika:

  
Potrditev pripravljenih podatkov za uvoz v program
  
  Slika 8: Potrditev pripravljenih podatkov za uvoz v program

Po končanem uvozu program izpiše povzetek uvoza z dodatnimi pojasnili:

  
Povzetek uvoza prevzema iz datoteke
  
  Slika 9: Povzetek uvoza prevzema iz datoteke

V skladu s pojasnili je program pripravil prevzemnico z uvoženimi artikli:

  
Predogled uvoženih artiklov na prevzemnico
  
  Slika 10: Predogled uvoženih artiklov na prevzemnico

Za dodajanje artiklov na prevzem je potrebno na artiklu nastaviti eno od vrst artikla:

  • prodaja blaga - evidenca zaloge (oznaka oz. šifra za uvoz te vrste je 2),
  • material (oznaka oz. šifra za uvoz te vrste je 3),
  • polizdelek (oznaka oz. šifra za uvoz te vrste je 5),
  • izdelek (oznaka oz. šifra za uvoz te vrste je 6)

V datoteki morata biti izpolnjena vsaj stolpca s šifro artikla in nazivom artikla ter vsaj še enim z dodatnim podatkom, ki ga želimo uvoziti/posodobiti.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024