Obdelave in obračuni

 

1. Avtomatsko zapiranje odprtih postavk

Obdelavo uporabljamo za avtomatsko zapiranje odprtih računov in drugih terjatev ter obveznosti na saldakontih. Obdelava primerja odprte postavke na saldakontih in poišče medsebojna ujemanja računov in plačil. Knjižbe za katere ugotovi, da se medsebojno pokrivajo označi, kot zaprte. Istočasno pa označi, kot zaprte tudi vse ostale dokumente, ki se navezujejo na knjižbe (računi, prejeti računi, ...).

Preden zaženemo obdelavo lahko nastavimo določene parametre.

  
Vnos parametrov za avtomatsko zapiranje postavk
  
  Slika 1: Vnos parametrov za avtomatsko zapiranje postavk

V vnosna polja za parametre avtomatskega zapiranja vnesemo naslednje vrednosti:

KontoVpišemo ali izberemo dropDown.gif saldakonto na katerem želimo zapirati odprte postavke.
PartnerDoločimo partnerja za katerega želimo zapirati odprte postavke. Če ne določimo partnerja se bodo zapirale knjižbe za vse partneje (posamično po partnerjih, če je v kontnem načrtu določena analitika po partnerjih).
 Zapri odprte postavke z več delnimi plačili Če označimo to možnost, bo program zapiral odprte postavke tudi v primeru obročnega plačila, kjer se znesek več odprtih plačil ujema z določeno knjižbo terjatve oz. obveznosti.
 Zapri odprte postavke z enakim zneskom za plačilo Če označimo to možnost, bo program zapiral odprte postavke z enakim zneskom za plačilo.
 Zapri vse preostale odprte postavke, če je končni saldo nič Če označimo to možnost, bo program v primeru, da je končni saldo določenega partnerja enak nič avtomatsko zaprl vse preostale odprte postavke tega partnerja.
 Zapiranje deviznih saldakontov po zneskih v tuji valuti in avtomatsko knjiženje tečajnih razlik Zapiranje se izvrši samo, če je saldo v tuji valuti enak 0,00. Tečajne razlike se bodo poknjižile na novo temeljnico.
 Zapiranje stotinskih izravnav Zapri v primeru, ko saldo odprtih postavk ne presega vnešene vrednosti.

S klikom na gumb Zaženi se prične avtomatsko zapiranje odprtih postavk.

Ko se obdelava končna bo program pod končana poročila shranil seznam vseh med obdelavo zaprtih knjižb.

Morebitne postavke, ki so še ostale odprte po obdelavi lahko nato ročno zapiramo.

 

2. Masovni prenos knjižb iz enega na drugi konto

V primeru, da želimo prenesti knjižbe z enega konta na drugi konto, lahko to storimo tako, da v meniju |Poročanje |Vse obdelave |Računovodstvo |Dvostavno računovodstvo |Masovni prenos knjižb iz enega na drugi konto izberemo možnost Prenos knjižb iz enega na drugi konto.

Po kliku na to opcijo, se nam odpre naslednja maska:

  
Prenos knjižb s trenutnega na ciljni konto
  
  Slika 2: Prenos knjižb s trenutnega na ciljni konto

Poslovno leto Izberemo poslovno leto za katerega želimo prenos
Obdobje od:Omejimo izbor knjižb, ki jih želimo prenesti na drugi konto.
Obdobje do:Omejimo izbor knjižb, ki jih želimo prenesti na drugi konto.
Tip temeljniceSpustni seznam, kjer izberemo tip na način kot povsod v programu (npr. ostalo, roč. zap. odprtih postavk, tečajne razlike...)
Spremeni samo odprte temeljnice Obkljukamo v kolikor želimo le spremembo pri odprtih (status odprta/zaprta temeljnica vidimo na sami temeljnici)
Trenutni kontoV padajočem meniju s klikom na dropDown.gif izberemo trenutni konto s katerega želimo prenesti knjižbe na drugi konto. Vnos podatka je obvezen.
Ciljni kontoV padajočem meniju s klikom na dropDown.gif izberemo ciljni konto, na katerega bomo prenesli knjižbe. Vnos podatka je obvezen.

Program omogoča prenos knjižb iz poljubnega konta na poljubni konto oz. iz poljubnega saldokonta na poljubni saldokonto, ne pa tudi križanja med konti in saldokonti.

Z gumbom Dodajanje nove vrstice lahko dodamo znotraj istih kriterijev nove postavke za trenutni in ciljni konto (zajamemo več knjižb hkrati).

Obdelavo zaženemo s klikom na gumb Zaženi

 

3. Pregled in kontrola zapiranja odprtih postavk

Velikokrat se zgodi, da pri knjiženju plačil zapremo napačne vezne dokumente oz. knjižbe. Za takšne primere program omogoča ponovno odpiranje napačno zaprtih knjižb, ki je na voljo tako v meniju |Finance |Saldakonto kartice, kot tudi v meniju |Finance |Konto kartice.

Odpiranje zaprtih postavk v saldakonto karticah:

Kot prikazuje spodnja slika, je potrebno najprej izbrati partnerja in konto, za katerega želimo pregledati in ponovno odpreti narobe zaprte postavke. Nato kliknemo na gumb Več, kjer izberemo "Pregled in kontrola zaprtih postavk po dokumentih":

  
Gumb za pregled in kontrolo zaprtih postavk v saldakonto kartici
  
  Slika 3: Gumb za pregled in kontrolo zaprtih postavk v saldakonto kartici

Nato lahko po datumih preverimo napačno zaprte postavke in jih ponovno odpremo s klikom na "Povrni postavke nazaj v odprto stanje":

  
Gumb za povrnitev postavk v odprto stanje v saldakonto kartici
  
  Slika 4: Gumb za povrnitev postavk v odprto stanje v saldakonto kartici

V kolikor imamo za določenega partnerja vse postavke že zaprte nam program seveda teh knjižb ne bo prikazal v saldakonto karticah. Zato lahko takšno kontrolo in ponovno odpiranje narobe zaprtih knjižb izvedemo tudi neposredno v konto karticah.

Odpiranje zaprtih postavk v konto karticah:

Izberemo partnerja, konto in kliknemo na gumb Več, kot prikazuje spodnja slika:

  
Gumb za pregled in kontrolo zaprtih postavk na konto kartici
  
  Slika 5: Gumb za pregled in kontrolo zaprtih postavk na konto kartici

Nato odpremo napačno zaprte postavke s klikom na gumb "Povrni postavke nazaj v odprto stanje":

  
Gumb za povrnitev postavk v odprto stanje na konto kartici
  
  Slika 6: Gumb za povrnitev postavk v odprto stanje na konto kartici

Program v tem pregledu prikaže tudi zaprte postavke, ki smo jih v saldakonto karticah zapirali s funkcijo delnega zapiranja postavk kar je razvidno iz opisa tabele, kot kaže slika:

  

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023