Bilančna poročila

Program omogoča, da si na podlagi lastnega kontnega načrta definiramo bilančna poročila za oddajo vsakoletnih predpisanih bilanc.

Bilančna poročila se izpišejo na podlagi vnešenih formul [1.6] in podatkov iz glavne knjige (npr. seštevki prometov ali saldov na določenih kontih,...).

 

1. Predloge za izpis bilanc

Modul |Finance |Bilance po predlogi omogoča izdelavo bilančnih pregledov.

V programu lahko pripravimo več predlog za izpis bilanc in odgovarjajočih formul za ustrezni izračun.

  

Ker trenutno še nimamo definirane nobene predloge za izpis bilančnih poročil, imamo na voljo dva gumba:

S klikom na ta gumb se nam odpre vnosna maska, kjer lahko vnesemo podatke za novo predlogo bilance [1.3].

S klikom na ta gumb pa lahko uvozimo predloge bilanc [1.2].

Pri izdelavi predloge za bilančna poročila si lahko pomagate z vnaprej pripravljenimi primeri standardnih bilančnih poročil [1.7], kot so npr. Bilanca stanja in Izkaz poslovnega izida za gospodarske družbe in samostojne podjetnike.

 

1.1. Pregled in iskanje predlog

Na strani pregled in iskanje lahko iščemo in preglejujemo že obstoječe predloge za izpis bilanc, lahko pa tudi naredimo novo predlogo za izpis bilance [1.3].

  
Pregled in iskanje predlog za izpis bilanc
  
  Slika 2: Pregled in iskanje predlog za izpis bilanc

Predlogo lahko poiščemo po dveh iskalnih kriterijih:

Predlogo odpremo tako, da kliknemo na aktivno povezavo "Šifra bilance".

1.1.1 Uvoz bilančnih predlog

S klikom na Več lahko uvozimo predloge bilanc iz oblike XML ali pa iz programa Pantheon [1.2]:

 

1.2. Uvoz predlog

Opcija za uvoz bilančnih predlog je na voljo z izbiro "Več:" na strani za pregled in iskanje predlog [1.1].

Bilančne predloge lahko uvozimo v dveh formatih:

  
Uvoz predlog za izpis bilanc
  
  Slika 3: Uvoz predlog za izpis bilanc

1.2.1 Uvoz predlog za bilance iz datoteke XML

To možnost lahko uporabimo v primeru, ko smo predlogo pred tem izvozili v XML. To naredimo tako, da s klikom na gumb Tiskanje izberemo izvoz podatkov v XML, kot nam kaže spodnja slika:

  
Izvoz podatkov v XML
  
  Slika 4: Izvoz podatkov v XML

S klikom na Browse.gif poiščemo predlogo, jo izberemo in nato uvozimo s klikom na gumb Uvozi podatke.

1.2.2 Uvoz bilanc iz programa Pantheon

Za uvoz potrebujemo dve datoteki s končnico .DB, in sicer datoteko z bilanco ter datoteko s postavkami bilance. S klikom na Browse.gif poiščemo vsako od teh datoteke, jo izberemo in nato obe naenkrat uvozimo s klikom na gumb Uvozi podatke.

 

1.3. Urejanje predloge za izpis bilance

V vnosno masko lahko vnesemo nove oz. spremenimo že obstoječe podatke za predlogo bilance:

  
Vnos nove predloge za izpis bilance
  
  Slika 5: Vnos nove predloge za izpis bilance

Šifra bilanceVpišemo poljubno šifro, ki bo označevala bilanco.
OpisVpišemo poljubno besedilo, ki bo označevalo bilanco.
Prikaži stolpec AOPPolje označimo   , če želimo, da se v predlogi prikaže tudi stolpec AOP. Stolpec AOP uporabljamo za izdelavo bilanc za AJPES.
Prikaži stolpec 2Polje označimo   , če želimo, da se v predlogi prikaže tudi stolpec 2. Stolpec 2 običajno uporabljamo za izpis podatkov preteklega poslovnega leta.
Način prikaza stolpca s podatki BIzberemo ali se stolpec s podatki B prikaže ali ne ali pa se uporabijo formule za prikaz iz stolpca A.
Zaokroževanje zneskov

Izberemo, kakšno zaokroževanje zneskov želimo. Izbiramo lahko med:

  • v EUR s stotini,
  • v EUR brez stotinov,
  • v tisočih EUR.

Postavitev tiskanjaIzberemo ali želimo pokončno ali ležeče tiskanje predloge za bilanco.
StatusS klikom na dropDown.gif označimo ali je predloga za bilanco aktivna ali ne. Če je predloga aktivna, potem lahko bilanco naredimo tudi v meniju |Finance |Poročila. Uporabniki, ki nimajo privilegija urejanja bilančnih predlog ne morejo izdelati bilance na podlagi neaktivne predloge.
Naslov stolpca 'pozicija'Vpišemo besedilo, ki bo označevalo stolpec 'pozicija'.
Naslov stolpca 'opis'Vpišemo besedilo, ki bo označevalo stolpec 'opis'.
Naslov stolpca s podatki AVpišemo besedilo, ki bo označevalo prvi stolpec.
Naslov stolpca s podatki BVpišemo besedilo, ki bo označevalo drugi stolpec.
Besedilo spodajV tem polju lahko vidite besedilo, ki se bo kasneje izpisalo na predlogi.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na V redu.

 

1.4. Predogled predloge bilance

Ko smo vnesli vse podatke za predlogo bilance in vnos potrdili s klikom na V redu, se nam odpre predogled predloge:

  

S klikom na gumb Spremeni odpremo vnosno masko,kjer lahko vnesemo postavke za predlogo bilance [1.5]

Polega tega, imamo na voljo tudi naslednje gumbe:

Označi vse S klikom na ta gumb označimo    vse postavke.

Odznači vse S klikom na ta gumb odznačimo vse postavke, ki so označene.

Briši označene S klikom na ta gumb izbrišemo vse postavke, ki so označene.

 

1.5. Vnos postavk za predlogo bilance

Ko na strani za predogled predloge bilance kliknemo na gumb Spremeni, se nam odpre vnosna maska, kjer lahko vnesemo postavke za predlogo bilance:

  
Vnos postavk za predlogo bilance
  
  Slika 7: Vnos postavk za predlogo bilance

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

OpisVpišemo besedilo, ki se kasneje izpiše kot naziv postavke.
Izpis postavkePolje označimo   , če želimo, da se postavka izpiše.
Krepek izpis postavkePolje označimo   , če želimo, da se postavka izpiše v krepkem tisku.
AOPPri bilancah za AJPES vpišemo številko iz stolpca AOP, kot je le-ta določena na predpisanem obrazcu za AJPES. Številka se uporablja pri računalniški izmenjavi podatkov.
Formula AVpišemo formulo za izračun podatka, ki se na izpisu pojavi v A stolpcu. Podrobnejši opis formul najdemo na strani formule bilanc [1.6].

V primeru, da želimo še več postavk, vpišemo število dodatnih postavk in kliknemo na gumb Dodaj postavke.

Vnos postavk potrdimo s klikom na gumb V redu.

1.5.1 Možne napake pri vnosu postavk za predlogo bilance

Ko vnašamo postavke, lahko pride do napak in program nas na to opozori z naslednjimi besedili:

 

1.6. Formule bilanc

V formulah lahko uporabljamo:

V formulah lahko uporabimo poljubna števila. Če želimo uporabiti negativno število, ga moramo dati v oklepaje.

Primeri:

5; 23; 12,4; (-342)

Z njimi se sklicujemo na konte glavne knjige ali na druge postavke bilance.

Vsaka spremenljivka je sestavljena iz začetnega znaka #, znaka za vrsto spremenljive (K, D, S, P, O, A, B), reference in končnega znaka #.Možna je tudi uporaba posebnih znakov %, _, [] ki nadomestijo eno ali več številk v referenci:

Primer:

4% ustreza vsem številom, ki se začnejo s 4 (41, 430, 4100, ...)

%5 ustreza vsem številom, ki se končajo s 5 (125, 1105, ...)

%1% ustreza vsem številom, ki vsebujejo 1 (1100, 1000, 1234, ...)


Primer:

1_ ustreza številu 1 in vsem dvomestnim številom, ki se začnejo z 1 (1, 10, 11, ..., 19)

1__ ustreza številu 1 in vsem dvo in tromestnim številom, ki se začnejo z 1 (1, 10, 11, ..., 100, 123, 111, ...)


Primer:

12[3,4,5] - ustreza številom 123, 124 in 125

1[1,2,3]% - ustreza vsem številom, ki se začnejo na 11, 12 ali 13


Primeri spremenljivk:

#K1100# - kreditni promet konta 1100

#S4100# - absolutni saldo konta 4100

#D11%# - vsota debetnega prometa vseh kontov, ki se pričnejo z 11


Logične izraze lahko uporabljamo v formulah, pri čemer zavzamejo vrednost, odvisno od izpolnjenega oz. neizpolnjenega pogoja.

Sintaksa: [pogoj:izrazIzpolnjen]izrazNiIzpolnjen

"pogoj" ima naslednjo obliko:

izraz1 logični-operator izraz2

logični-operator: <, >, =

"izrazIzpolnjen" se ovrednoti, če je pogoj izpolnjen

"izrazNiIzpolnjen" se ovrednoti, če pogoj ni izpolnjen

Če želimo imeti več pogojev, lahko logične izraze nizamo enega za drugim:

[pogoj1:izrazIzpolnjen1][pogoj2:izrazIzpolnjen2]...[pogojN:izrazIzpolnjenN]izrazNiIzpolnjenN

Potek vrednotenja je naslednji:

* [#A123#+23<20:10]20   

Če je vrednost izraza #A123#+23 manjša od 20, dobi logični izraz vrednost 10, drugače 20

* [#K1200#-#D1100#=#A1#:123]#A2#        

Če je vrednost izraza #K1200#-#D1100# enaka vrednosti 1. stolpca postavke 1, dobi logični izraz vrednosti 123, drugače vrednost prvega stolpca postavke 2

* [#K123#<100:123][#K123#=100:123]321   

Če je vrednost izraza #K123# manjša ALI enaka 100, dobi logični izraz vrednost 123, drugače 321

* 12+([#A1#<10:100](-10))-10    

Rezultat formule je odvisen od vrednosti prvega stolpca postavke 1. Če je le ta manjša od 10, dobi formula končno vrednost 12+100-10=102, če ni, pa vrednost 12-10-10=-8

 

1.7. Primeri predlog bilanc

V nadaljevanju so na voljo primeri predlog za standardna bilančna poročila. Formule za računanje posameznih stolpcev so orientacijske in temeljijo na priporočenem kontnem načrtu. Za uporabo predlog za vaše podjetje je potrebno formule pretvoriti na konkretni kontni načrt, ki se uporablja v vašem podjetju.

Objavljene predloge lahko uporabite tako, da jih snamete z interneta in nato uvozite v program [1.2], kot je to opisano v predhodnem poglavju.

1.7.1 Primeri predlog bilanc za gospodarske družbe

AJPES-BS.XML
Velikost: 45,51 kB
Predloga za izdelavo Bilance stanja za AJPES.
AJPES-IPI.XML
Velikost: 35,89 kB
Predloga za izdelavo Izkaza poslovnega izida za AJPES.

1.7.2 Primeri predlog bilanc za samostojne podjetnike

AJPES-BS-sp.XML
Velikost: 19,70 kB
Predloga za izdelavo Bilance stanja za AJPES za samostojne podjetnike.
AJPES-IPI-sp.XML
Velikost: 18,88 kB
Predloga za izdelavo Izkaza poslovnega izida za AJPES za samostojne podjetnike.

1.7.3 Primeri predlog bilanc po SRS 2016

AJPES-BS-SRS2016.XML
Velikost: 37,78 kB
Predloga za izdelavo Bilance stanja za AJPES po SRS 2016.
AJPES-IPI-SRS2016.XML
Velikost: 37,01 kB
Predloga za izdelavo Izkaza poslovnega izida za AJPES po SRS 2016.

1.7.4 Primeri predlog bilanc za denarni tok in primer za vmesno stanje bilance

denarniTok_varianta_A.XML
Velikost: 19,31 kB
Predloga za izdelavo Izkaza denarnih tokov - varianta A.
denarniTok_varianta_B.XML
Velikost: 12,01 kB
Predloga za izdelavo Izkaza denarnih tokov - varianta B.
AJPES-BS-VMESNA_SRS2016.XML
Velikost: 8,63 kB
Predloga za izdelavo Vmesnega stanja bilance po SRS 2016.

Datoteke na tej strani lahko služijo le kot primer ali v najboljšem primeru le kot osnova na podlagi katere naredite predloge za izdelavo bilanc za vaše podjetje.

Preden pričnete uporabljati modul za izdelavo bilanc je potrebno predloge prirediti na vaš konkretni kontni načrt.

Pred izdelavo letnih bilanc je potrebno zapreti konte razreda 4 in 7 ter narediti preknjižbe na konte poslovnega izida.

 

2. Izvajanje bilanc

Za izvajanje bilance oz. zagon izpisa imamo na voljo dva načina:

Ko smo izbrali določeno predlogo, jo odpremo tako, da kliknemo na aktivno povezavo. Ko imamo pred sabo predogled predloge, kliknemo na gumb Kliknite tukaj za upload manjkajoče slike in izberemo, v kateri obliki želimo izpis:

  

Ko izberemo način izpisa, se nam odpre naslednja vnosna maska:

  
Zagon poročila za izpis bilance iz predloge
  
  Slika 9: Zagon poročila za izpis bilance iz predloge

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

Poslovno letoLeto, katero upošteva program za izpis podatkov.
Obdobje od/doPrivzeto je obdobje, ki je določeno v predlogi za bilanco.
Drugo obdobje od/doČe smo pri vnosu podatkov za predlogo izbrali, da naj se izpiše tudi stolpec 2, potem tukaj vpišemo obdobje, za katero se naj izpišejo podatki v stolpcu 2.
Predloga bilancePrivzeta je predloga, ki smo jo že prej izbrali. Lahko pa izberemo tudi drugo in sicer so nam na voljo tako aktivne kot tudi neaktivne predloge za bilanco.
Stroškovna mestaLahko izberemo, da imamo poročilo le za določeno stroškovno mesto ali vsa.
Način izpisaIzgled samega izpisa (sortiranje po stroškovnih mestih ali vsa skupaj).
Denarna valutaValuta pri izpisu.
Konto/i
Tip temeljiceIzberemo tip temeljice, lahko tudi več tipov hkrati.
Tip datotekePrivzeta izbira je tip, ki smo ga pred tem izbrali kot način tiskanja.

Ko smo vnesli vse podatke, s klikom na gumb Zaženi zaženemo izpis poročila.

Če želimo priti do izpisa bilance na ta način, v modulu Poročanje: |Računovodstvo |Dvostavno računovodstvo |Bilance in poslovna poročila |Bilanca iz predloge. V modulu Poročanje imamo različne paketne obdelave in poročila, med njimi tudi za bilance.

S tem pridemo na vnosno masko, ki j enaka zgornji, vendar tukaj predloga bilance ni privzeta, pač pa jo izberemo po zgoraj omenjeni poti. Izbiramo lahko samo med aktivnimi predlogami za bilanco. Prav tako vnesemo datumska obdobja in izberemo tip datoteke, ter zaženemo izpis poročila s klikom na Zaženi.

Pred izdelavo letnih bilanc je potrebno zapreti konte razreda 4 in 7 ter narediti preknjižbe na konte poslovnega izida.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2021