Nova knjiga

Nova knjiga se naredi tako, da kliknemo na gumb Nova in izberemo knjigo iz ponujenega seznama, kot prikazuje spodnja slika.

  
Kreiranje nove knjige
  
  Slika 1: Kreiranje nove knjige

V posamezni knjigi se stolpci lahko urejajo po lastnih potrebah [1].


Knjige, ki jih program omogoča so:

Vsaka od teh knjig je opisana v svojem podpoglavju.

 

1. Urejanje knjige EK

Vsaka knjiga enostavnega knjigovodstva nam omogoča urejanje stolpcev po lastnih potrebah. Stolpce v knjigi lahko urejamo tako, da po izbiri knjige kliknemo "Spremeni" v orodni vrstici.

  
Gumb za spreminjanje knjige EK
  
  Slika 2: Gumb za spreminjanje knjige EK

Posamezne stolpce je možno v orodni vrstici dodajati, brisati in pomikati posamezne stolpce gor ali dol. Za vsak stolpec se vodijo podatki:

Naslov stolpcaVpišemo naziv podatka, ki se bo tukaj vpisoval
Tip stolpcaIz ponujenega seznama izberemo tip podatka, ki se bo v tem stolpcu vpisoval. Na voljo so tipi število(če se vpisuje število ali znesek), datum(vpisuje se sa datum) ali pa besedilo (vpisuje se tekst oz. besedilo)
Formula za knjiženjeVpišemo formulo po kateri se izračuna podatek. Kako se posamezni formule nastavijo, je opisano na strani Nastavitve formul za EK [2].
Širina stolpcaVpiše se širina stolpca na izpisu knjige EK.

  
Forma za spreminjanje knjige EK
  
  Slika 3: Forma za spreminjanje knjige EK

Podatki se v sami formi spreminjajo tako, da kliknemo na podatek, ki ga želimo spremeniti in vpišemo ali izberemo ustrezen podatek.

  
Spreminjanje podatkov v knjige EK
  
  Slika 4: Spreminjanje podatkov v knjige EK

 

2. Nastavitve formul EK

S formulo si lahko sami nastavimo, kateri podatki se bodo v posameznem stolpcu izpisali z naslednjimi rezerviranimi besedami:

#DATKNJTEM# - datum kjiženja temeljnice iz same temeljnice
#STDOKUMENTA# - številka dokumenta iz dokumenta, ki ga knjižimo
#DATDOKUMENTA# - datum dokumenta iz dokumenta, ki ga knjižimo
#DATOBDKNJ# - datum kjiženja temeljnice iz same temeljnice
#DATZAPADLOSTI# - datum zapadlosti iz dokumenta, ki ga knjižimo
#NACPLACILA# - način plačila iz dokumenta, ki ga knjižimo
#OPISDOGODKA# - opis vrste dokumenta, ki ga knjižimo
#DATPLACILA# - datum plačila iz dokumenta, ki ga knjižimo
#SUPPDOCNUMBER# - številka prejetega dokumenta pri prejetih dokumentih.


Kot vidimo zgoraj, pišemo vse rezervirane besede med dvema znakoma #

V formulah lahko uporabljamo tudi reference na zneske na posameznih kontih temeljnice:

Z njimi se sklicujemo na konte temeljnice.

Vsaka spremenljivka je sestavljena iz začetnega znaka #, znaka za vrsto spremenljive (K, D, S), reference in končnega znaka #.


Možna je tudi uporaba posebnih znakov %, _, [] ki nadomestijo eno ali več številk v referenci:

Primer:

4% ustreza vsem številom, ki se začnejo s 4 (41, 430, 4100, ...)

%5 ustreza vsem številom, ki se končajo s 5 (125, 1105, ...)

%1% ustreza vsem številom, ki vsebujejo 1 (1100, 1000, 1234, ...)


Primer:

1_ ustreza številu 1 in vsem dvomestnim številom, ki se začnejo z 1 (1, 10, 11, ..., 19)

1__ ustreza številu 1 in vsem dvo in tromestnim številom, ki se začnejo z 1 (1, 10, 11, ..., 100, 123, 111, ...)


Primer:

12[3,4,5] - ustreza številom 123, 124 in 125

1[1,2,3]% - ustreza vsem številom, ki se začnejo na 11, 12 ali 13


Primeri spremenljivk:

#K1100# - kreditni promet konta 1100

#S4100# - absolutni saldo konta 4100

#D11%# - vsota debetnega prometa vseh kontov, ki se pričnejo z 11

 

3. Knjiga prihodkov in odhodkov

V knjigo prihodkov in odhodkov se vodijo vsi dokumenti, ki pomenijo stroške in prihodke - prejeti in izdani dokumneti, obračuni prispevkov za socialno varnost, obračunani plač, potni stroški, itd. Na podlagi knjige prihodkov in odhodkov se konec leta sestavili zaključni račun oziroma izkaz uspeha.

  
Knjiga prihodkov in odhodkov
  
  Slika 5: Knjiga prihodkov in odhodkov

Podatke v knjigi prihodkov in odhodkov lahko tudi sami vpisujemo ali pa spreminjamo. Več o tem najdete na strani Urejanje podatkov v knjigi EK [7]

 

4. Knjiga ostalih terjatev in obveznosti

V knjigo ostalih terjatev in obveznosti se običajno vpisujejo terjatve in dolgovi, ki na drugi strani ne predstavljajo stroškov/odhodkov ali prihodkov, npr. račun za nakup osnovnega sredstva, prejeto bančno posojilo, račun/terjatev ob prodaji osnovnega sredstva.

 

5. Knjiga pretokov med dejavnostjo in gostinjstvom podjetnika

Dodatne evidence, ki jih mora voditi samostojni podjetnik, so evidence knjigovodskih listin pretokov med podjetjem in gospodinjstvom lastnika. Torej evidence pretoka knjigovodskih listin iz podjetja v gospodinjstvo in iz gospodinjstva v podjetje.

Evidenca mora vsebovati:

* Zaporedno številko knjigovodske listine v evidenci, * Številko knjigovodske listine, * Datum * Vrednost transakcije med podjetjem in gospodinjstvom lastnika podjetja

Evidenca se vodi kronološko, torej po časovnem zaporedju in se zaključuje na dan 31.12. tekočega leta, v primeru prenehanja dejavnosti oziroma statusne spremembe pa z dnem takšne spremembe. V primeru, da se ta evidenca zagotavlja iz evidence knjigovodskih listin transakcij v poslovnih knjigah na drugačen način, navedene evidence ni potrebno voditi.

 

6. Uporabniško definirana knjiga

V tej knjigi si lahko sestavimo poljubno knjigo, ki jo potrebujemo.

 

7. Urejanje podatkov v knjigi EK

Podatke v knjigi EK lahko poljubno spreminjamo oz. jih vnašamo ročno. Za to moramo klikniti na gumb |Urejanje trenutne strani|, kjer se nam podatki izpišejo v tabeli z možnostjo urejaja podatkov. Za urejanje podatkov moramo klikniti na podatek, ki ga želimo spremeniti.

Na dnu tabele je orodna vrstica, kjer lahko dodajamo, brišemo in pomikamo vrstici gor in dol.

  
Urejanje in spreminanje podatkov v knjigi EK
  
  Slika 6: Urejanje in spreminanje podatkov v knjigi EK

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024