Obračun DDV po 01.01.2020

1. Novela ZDDV-1L

S 1.1.2020 začne veljati nov Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1 (ZDDV-1L).

V skladu z novelo zakona se uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %, in sicer za dobavo, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopi­sov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobar­vankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine.

Povezava do uradnega lista: klikni tukaj [https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019072.pdf].

2. Novela ZDDV-1K

V Uradnem listu RS št. 59/19, z dne 4. 10. 2019, je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K), ki je začel veljati petnajsti dan po objavi, tj. 19. 10. 2019, uporabljati pa se začne 1. 1. 2020, razen nekaterih določb, ki se uporabljajo od dneva uveljavitve tega zakona. Zaradi preprečitve pravne praznine je do vključno 31. 12. 2019 podaljšana uporaba do 31. 12. 2019 veljavnih določb ZDDV-1, ki se spreminjajo z ZDDV-1K.

Z ZDDV-1K se ne posega v obstoječa temeljna načela veljavnega ZDDV-1.ZDDV-1K uvaja nižjo stopnjo DDV za elektronsko dobavljene publikacije, ZDDV-1L pa posebno nižjo stopnjo DDV, v višini 5 %, ki od 1. 1. 2020 dalje velja tako za tiskane kot za elektronske publikacije.

Skladno z zakonom smo v naši spletni aplikaciji uredili/posodobili obračun DDV. Sprememba je bila urejena na:

3. Skladiščenje na odpoklic po 01.01.2020

V sklopu skladiščenja na odpoklic so bile urejene spremembe za poenotenje in poenostavitev skladiščenja. Obstoječi 21. člen PZDDV se prenese v nov9.a člen ZDDV-1. Dodani so novi pogoji in obrazec RP-O se spremeni oziroma dopolni. V 9.a členom ZDDV-1 se v poglavje zakona, ki določa obdavčljive transakcije, uvaja nova ureditev in sicer dobava blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic.

Več v povezavi do uradnega lista: klikni tukaj [https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2612?sop=2019-01-2612].

Skladno z zakonom smo v naši spletni aplikaciji uredili:

 

3.1. Obrazec DDV-O

V spletni aplikaciji e-racuni.com se DDV-O avtomatsko izpolni ob zaključku obdelave zagona obračuna DDV. Najdemo ga v meniju |Finance |Obračun DDV v kolikor izberemo željeno obdobje obračuna DDV - prvi zavihek.

  
Zagon obračuna DDV
  
  Slika 1: Zagon obračuna DDV

V kolikor izberemo gumb Spremeni lahko spreminjamo podatke za DDV-O

  
Izbira vračila DDV in odbitni delež
  
  Slika 2: Izbira vračila DDV in odbitni delež

Obrazec se izpolni na podlagi vseh zajetih izdanih, prejetih dokumentov, katerim zapade obveznost za poročanje v obračun DDV (novi dokumenti v sistemu, ki še niso bili zajeti v obračun DDV in popravki na že obstoječih, kateri se poročajo v določeno obdobje).

Gre se torej za:

Iz DDV-O si lahko nato izpišete Obrazec DDV-O:

  
Izpis obrazca DDV-O
  
  Slika 3: Izpis obrazca DDV-O

Mogoče pa je izpisati tudi:

 

3.2. Evidenca IR

V evidenco IR se zavedejo izdani dokumenti v e-racuni.com, kateri gredo v obračun DDV:

Evidenco IR najdemo v meniju |Finance |Obračun DDV v kolikor izberemo željeno obdobje obračuna DDV - drugi zavihek.

  
Evidenca izdanih računov
  
  Slika 4: Evidenca izdanih računov

Pregled evidence ločimo na tri sekcije:

  1. Tiskanje evidence IR

  • Samodejno zajetih dokumentov v obračun DDV ne moremo brisati in urejati ampak je potrebno ustrezno popraviti dokument, da se ta zavede v drugo obdobje DDV, če je to potrebno.
  • Ročno dodane dokuemente v evidenco IR lahko poljubno brišemo in urejamo.

 

3.3. Evidenca PR

V evidenco PR se zavedejo prejeti dokumenti, kateri gredo v obračun DDV:

Evidenco PR najdemo v meniju |Finance |Obračun DDV v kolikor izberemo željeno obdobje obračuna DDV - tretji zavihek.

  
Evidenca prejetih računov
  
  Slika 5: Evidenca prejetih računov

Pregled evidence ločimo na tri sekcije:

  1. Tiskanje evidence PR

  • Samodejno zajetih dokumentov v obračun DDV ne moremo brisati in urejati ampak je potrebno ustrezno popraviti dokument, da se ta zavede v drugo obdobje DDV, če je to potrebno.
  • Ročno dodane dokuemente v evidenco PR lahko poljubno brišemo in urejamo.

 

3.4. Poročilo RP-O: skladiščenje na odpoklic

Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, mora davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo o osebah, identificiranih za DDV, katerim je dobavil blago in opravil storitve, v državi članici, v kateri je transakcija obdavčljiva, in za katere je prejemnik storitev dolžan plačati DDV ter o osebah, katerim je opravil prenos blaga iz Slovenije v drugo državo članico v okviru ureditve za skladiščenje na odpoklic.

V ta namen si lahko iz obračuna DDV izpišete obrazec RP-O za takšen račun. Prilogo RP-O izpišete v prvemu zavihku obračuna DDV, na obrazcu DDV-O, kjer izberete gum Tiskanje

  
Obrazec RP-O (rekapitulacijsko poročilo)
  
  Slika 6: Obrazec RP-O (rekapitulacijsko poročilo)

 

3.5. Združevanje mesečnih obračunov ddv v tromesečnega

V kolikor smo tromesečni DDV zavezanec in smo v obračunskem obdobju izdali račune za opravljene storitve oz. dobavo blaga po 76.a členu ali pa smo izdali račune za kupce, ki so ddv zavezanec v državi znotraj Evropske Unije, moramo na mesečni ravni oddati obrazec PD-O oz. rekapitulacijsko poročilo.

V ta namen je potrebno narediti obračun ddv za vsak mesec posebej ter za vsak mesec oddati poročilo PD-O ali rekapitulacijsko poročilo preden pripravimo tromesečni obračun ddv in oddamo obrazec DDV-O.

Nad seznamom obračunov DDV najdemo meni "Več...", v katerem se nahaja funkcija za združevanje mesečnih obračunov v enega tromesečnega:

  
Funkcija za združevanje tromesečnih obračunov
  
  Slika 7: Funkcija za združevanje tromesečnih obračunov

Po kliku na to funkcijo se nam odpre dodatno okno za izbiro zaključenih obračunov ddv, ki jih želimo združiti:

  
Izberemo obračune ddv, ki jih želimo združiti
  
  Slika 8: Izberemo obračune ddv, ki jih želimo združiti

Po koncu obdelave bo program pripravil tromesečni obračun iz katerega bomo potem lahko oddali še DDV-O obrazec:

  
Tromesečni obračun ddv
  
  Slika 9: Tromesečni obračun ddv

Pogoj za združevanje obračunov so zaključeni mesečni obračuni v tromesečnem obračunskem obdobju:

  

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024