Blagajna

Modul Blagajna je namenjen gotovinskemu poslovanju podjetij, ki poslujejo po sistemu dvostavnega knjigovodstva. Program omogoča:

Program omogoča vodenje več gotovinskih blagajn (npr. za različne poslovne enote). Program vodi za vsako blagajno ločeno številčno zaporedje za blagajniške prejemke in izdatke. Program podpira delo tako z evrskimi, kot tudi z deviznimi blagajnami.

Za vsako blagajno lahko določite uporabnike (referente), ki imajo vpogled v blagajno oz. imajo možnost izdajanja blagajniških izdatkov in prejemkov ter vnosa dnevnih iztržkov. Eni blagajni je možno dodeliti več uporabnikov, prav tako pa je možno, da en uporabnik dobi pravice do dela na več blagajnah.

Modul Blagajna je povezan z glavno knjigo in omogoča direktno knjiženje [4] blagajniških prejemkov in izdatkov ali dnevnih iztržkov na temeljnico.

Pred pričetkom dela je potrebno vnesti blagajne v šifrantu blagajn [1].

 

1. Šifrant blagajn

V šifrantu blagajn vnesemo podatke o vseh blagajnah v podjetju. Če imamo več poslovnih enot, lahko vnesemo več blagajn tako, da se za vsako poslovno enoto vodi ločeno zaporedje blagajniških prejemkov in izdatkov. Prav tako lahko na nivoju blagajne določimo uporabniške pravice in omejimo dostop do določene blagajne samo na pooblaščene uporabnike programa.

Ob pričetku dela s programom je šifrant blagajn prazen, zato se nam ob vstopu v blagajno izpiše naslednje sporočilo:

  
Sporočilo programa, ko ni vnesene nobene blagajne
  
  Slika 1: Sporočilo programa, ko ni vnesene nobene blagajne

Po pritisku na gumb Vnos nove blagajne se prikaže vnosna maska za vnos podatkov o novi blagajni.

  
Vnosna maska za blagajno
  
  Slika 2: Vnosna maska za blagajno

Polja v vnosni maski imajo naslednji pomen:

OznakaVnesemo poljuben črkovni ali številčni identifikator blagajne (brez šumnikov, presledkov, vezajev). Podatek predstavlja oznako elektronske naprave, ki se upošteva pri številčenju računov. To polje je obvezno.
Poslovna enotaV padajočem meniju izberemo poslovni prostor, na katerega se blagajna nanaša.
StatusIzberemo ali je blagajna aktivna ali neaktivna.
Stroškovno mestoIzberemo privzeto stroškovno mesto za knjiženje blagajniških prejemkov in izdatkov. Stroškovno mesto, ki ga določimo tukaj, je privzeta izbira pri vnosu blagajniških prejemkov in izdatkov. Pri POS blagajni je izbira stroškovnega mesta obvezna.
KontoVnesemo ali izberemo analitični konto za dano blagajno. Konto mora biti predhodno vnesen v kontnem načrtu. Priporočena številka konta za blagajno je npr. 1000.
Vrsta blagajneIzberemo ali gre za blagajno v domači valuti (€), devizno blagajno ali POS blagajno. Na blagajni v domači valuti ni dovoljen vnos postavk v drugih valutah. Devizna blagajna je lahko večvalutna.
Začetno stanjeVpišemo začetno stanje blagajne.
Začetna številka zaporedja pri dodelitvi številke dokumenta za davčno potrjevanje računovVnos začetne zaporedne številke gotovinskega računa, kot opisano v Nastavitve začetne zaporedne številke dokumenta za davčno potrjevanje.
OpombeVnesemo poljubne opombe.

V polju Začetna številka zaporedja pri dodelitvi številke dokumenta za davčno potrjevanje računov lahko določimo:

V tabeli referenti za blagajno označimo uporabnike, ki lahko delajo z blagajno. Uporabnik, ki ima privilegije za urejanje šifranta blagajn ima avtomatsko dostop do vseh blagajn. Vsi ostali uporabniki, ki imajo privilegij za pregled blagajniških dokumentov ali vnos in izdajanje blagajniških dokumentov pa lahko delajo samo na blagajnah, kjer jih določimo kot referente.

 

2. Pregled in iskanje blagajniških prejemkov ter izdatkov

Program omogoča različne kriterije iskanja in prikaza blagajniških prejemkov in izdatkov bodisi za celotno podjetje bodisi za posamezno stroškovno mesto ali blagajno.

  
Maska za vnos kriterijev iskanja blagajniških prejemkov in izdatkov
  
  Slika 3: Maska za vnos kriterijev iskanja blagajniških prejemkov in izdatkov

V vnosna polja za vpis kriterijev lahko vpišemo naslednje vrednosti:

Št. dok.Vpišemo številko dokumenta, bodisi blagajniškega prejemka bodisi izdatka.
Dat. dok. odČe želimo izpis dokumentov izdanih v določenem obdobju, vpišemo začetni datum obdobja.
doVpišemo končni datum obdobja ali pustimo prazno.
BlagajnaVnosno polje dropDown.gif se nam prikaže samo v primeru, če smo referent za več blagajn oz. imamo uporabniški privilegij za urejanje šifranta blagajn. V tem primeru lahko omejimo prikaz dokumentov samo na določeno blagajno.
PartnerVpišemo naziv (ime ali priimek) prejemnika ali vplačnika v blagajno. S pritiskom na bt-search.gif lahko prikaz omejimo na partnerja iz šifranta partnerjev.
Str. m.Z določitvijo stroškovnega mesta lahko omejimo izpis samo na dokumente iz določenega stroškovnega mesta
Vrsta dok.Prikažemo lahko samo blagajniške prejemke, samo izdatke ali oboje.

Hitre tike, ki jih lahko uporabljate na pregledu in iskanju blagajniških prejemkov in izdatkov:

EnterIskanje
InsterVnos novega blagajniškega prejemka ter izdatka

 

3. Vnos in izdajanje blagajniških prejemkov in izdatkov

Na strani Pregled in iskanje blagajniških prejemkov ter izdatkov [2] se nam s klikom na

gumb Vnos novega prejemka odpre vnosna maska za vnos novega prejemka:

  
Vnosna maska za vnos novega prejemka
  
  Slika 4: Vnosna maska za vnos novega prejemka

V vnosna polja za vpis kriterijev vpišemo naslednje podatke:

BlagajnaS klikom na dropDown.gif izberemo blagajno, v katero bomo vnesli prejemek.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto, če želimo.
DatumVnos datuma je obvezen. Privzeta izbira je datum vnosa.
Priimek,ime/NazivVpišemo ime in priimek partnerja, ki je vplačal prejemek. S klikom na daljnogled lahko partnerja tudi poiščemo v našem šifrantu partnerjev.
UlicaVpišemo naslov stranke, ki je vplačala. Če smo partnerja izbrali v šifrantu, se naslov izpiše avtomatsko.
Poštna št./KrajVpišemo poštno številko in kraj prebivališča vplačnika. Če smo partnerja izbrali v šifrantu, se naslov izpiše avtomatsko.
DržavaPrivzeta izbira je Slovenija, če pa gre za tujega državljana, s klikom na dropDown.gif izberemo drugo državo.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu.

Prikaže se nam blagajniški prejemek in s klikom na gumb Dodaj postavko lahko podrobneje opredelimo blagajniški prejemek:

OpisV prazen prostor vpišemo poljubno besedilo, ki opisuje prejemek.
ZnesekVpišemo znesek prejemka v SIT. Vnos je obvezen.
Način plačilaS klikom na dropDown.gif opredelimo za kakšen način plačila gre.

Vnos tudi tokrat potrdimo s klikom na V redu.

  
Vnešen blagajniški prejemek
  
  Slika 5: Vnešen blagajniški prejemek

Na strani Pregled in iskanje blagajniških prejemkov ter izdatkov [2] pa imamo na voljo tudi

gumb Vnos novega izdatka. S klikom na ta gumb se nam odpre vnosna maska za vnos novega izdatka:

  
Vnosna maska za vnos novega izdatka
  
  Slika 6: Vnosna maska za vnos novega izdatka

V vnosna polja za vnos kriterijev vpišemo naslednje podatke:

BlagajnaS klikom na dropDown.gif izberemo blagajno, ki jo bomo bremenili z izdatkom.
Stroškovno mestoIzberemo stroškovno mesto, če želimo.
DatumVnos datuma je obvezen. Privzeta izbira je datum vnosa.
Priimek,ime/NazivVpišemo ime in priimek partnerja, na katerega se nanaša izdatek. S klikom na daljnogled lahko partnerja tudi poiščemo v našem šifrantu partnerjev.
Ime in priimek fizične osebeV kolikor pri vnosu partnerja izberemo pravno osebo iz šifranta partnerjev, bo program zahteval tudi vnos fizične osebe (predstavnik pravne osebe), kateri smo gotovino predali.
UlicaVpišemo naslov partnerja, na katerega se nanaša izdatek. Če smo partnerja izbrali v šifrantu, se naslov izpiše avtomatsko.
Poštna št./KrajVpišemo poštno številko in kraj prebivališča partnerja. Če smo partnerja izbrali v šifrantu, se naslov izpiše avtomatsko.
DržavaPrivzeta izbira je Slovenija, če pa gre za tujega državljana, s klikom na dropDown.gif izberemo drugo državo.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu.

Prikaže se nam blagajniški izdatek in s klikom na gumb Dodaj postavko lahko podrobneje opredelimo blagajniški izdatek:

OpisV prazen prostor vpišemo poljubno besedilo, ki opisuje izdatek.
ZnesekVpišemo znesek izdatka v SIT. Vnos je obvezen.
Način plačilaS klikom na dropDown.gif opredelimo za kakšen način plačila gre.

Vnos tudi tokrat potrdimo s klikom na V redu.

  
Vnešen blagajniški izdatek
  
  Slika 7: Vnešen blagajniški izdatek

 

4. Knjiženje blagajne

Knjiženje blagajne poteka tako, da v pregledu in iskanju [2] blagajniških dokumentov v meniju izberemo |Dodatne možnosti |Knjiženje blagajne.

  
Opcija za knjiženje blagajne v pregledu blagajniških prejemkov in izdatkov
  
  Slika 8: Opcija za knjiženje blagajne v pregledu blagajniških prejemkov in izdatkov

Program nam prikaže seznam vseh blagajniških dnevnikov, ki še niso knjiženi. Knjiženje pričnemo z izbiro blagajniškega dnevnika za določen datum.

  
Seznam blagajniških dnevnikov, ki še niso knjiženi
  
  Slika 9: Seznam blagajniških dnevnikov, ki še niso knjiženi

Po kliku na Blagajna-knjizenje3.gif se prikaže stran za kontiranje in kontrolo vnešenih številk kontov na posameznih blagajniških dokumentih.

  
Kontiranje blagajniških dokumentov
  
  Slika 10: Kontiranje blagajniških dokumentov

Pri vnosu kontov nikoli ne vnašamo konta blagajne (1000) ampak vedno samo nasprotne konte. Konto blagajne je že določen v šifrantu blagajn [1] in se knjiži avtomatsko. Potem, ko smo vnesli in preverili vse konte, kliknemo na gumb Knjiži. Prikaže se seznam odprtih temeljnic istega tipa, na katere lahko doknjižimo naše dokumente in možnost za kreiranje povsem nove temeljnice.

  
Izbira temeljnice za knjiženje
  
  Slika 11: Izbira temeljnice za knjiženje

Po izbire obstoječe ali nove temeljnice, se nam odpre temeljnica s knjižbami dokumentov, ki smo jih dali v knjiženje:

  
Temeljnica za knjiženje blagajne
  
  Slika 12: Temeljnica za knjiženje blagajne

Po kliku na gumb Shrani se temeljnica shrani v glavno knjigo. Ponovno se nam prikaže stran za izbiro dnevnika, kjer lahko knjižimo blagajniške dokumente za drugi datum.


Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate na knjiženju blagajne:

Enter ali InsertDodajanje nove knjižbe
EscIzhod iz knjiženja

 

5. Vnos dnevnih iztržkov na blagajni

Pregled in iskanje dnevnih iztržkov potekata na isti način kot pregled in iskanje ostalih dokumentov. Na voljo je v meniju Dnevni iztržki:

  
Pregled in iskanje dnevnih iztržkov
  
  Slika 13: Pregled in iskanje dnevnih iztržkov

Dnevne iztržke lahko iščemo po naslednjih kriterijih:

BlagajnaS klikom na dropDown.gif izberemo, za katero blagajno želimo videti dnevni iztržek.
Št. dokVpišemo številko dokumenta, ki ga želimo najti.
Datum dok. od/doOmejimo iskanje po datumu, znotraj katerega želimo najti dokument.

S klikom na gumb Vnos novega iztržka pa se nam odpre vnosna maska, kjer lahko vnesemo novi dnevni iztržek:

  
Vnosna maska za vnos novega iztržka
  
  Slika 14: Vnosna maska za vnos novega iztržka

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

BlagajnaS klikom na dropDown.gif izberemo, za katero blagajno želimo vnesti dnevni iztržek.
Št. dnevnikaVnesemo številko dnevnika pod katerim bomo vodili zapis.
DatumVpišemo datum vnosa dnevnega iztržka.
GotovinaV prazno polje vpišemo znesek gotovine, ki je bil na ta dan iztržen v blagajni.
ČekiVpišemo višino zneska, ki smo ga v blagajno dobili v čekih.
Kredit. karticeVpišemo višino zneska, iztrženega s kreditnimi karticami.
Vrednostni boniVpišemo višino zneska, iztržka z vrednostnimi boni.
Kripto valuteVpišemo višino zneska, iztržka z kriptovalutami.
Osnova za DDV 22%Vpišemo osnovo za obračun 22% DDV.
Osnova za DDV 9,5%Vpišemo osnovo za obračun 9,5% DDV.
Osnova za DDV 5%Vpišemo osnovo za obračun 5% DDV.
DDV po stopnji 22%Vpišemo znesek DDV po stopnji 22%.
DDV po stopnji 9,5%Vpišemo znesek DDV po stopnji 9,5%.
DDV po stopnji 5%Vpišemo znesek DDV po stopnji 5%.
Neobdavčen prometVpišemo znesek neobdavčenega prometa v dnevnem iztržku.
Oproščene dobave brez pravice do odbitka DDVVpišemo znesek oprostitve.
Oproščene dobave s pravico do odbitka DDVVpišemo znesek oprostitve.
Pretok gotovine gosp./s.p.Program nam podatek izpiše avtomatsko, ko vpišemo znesek gotovine v zgornjem vnosnem polju.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na gumb V redu.

  
Vnos dnevnega iztržka
  
  Slika 15: Vnos dnevnega iztržka

 

6. Knjiženje dnevnih iztržkov

Ko smo vnesli nov dnevni iztržek [5] in izbiro potrdili s klikom na V redu, lahko ta dnevni iztržek tudi poknjižimo na temeljnico.

S klikom na gumb Knjiženje se nam dokument knjiži na temeljnico. Knjižbo potrdimo s klikom na Shrani in dnevni iztržek je poknjižen.

  
Poknjižen dnevni iztržek
  
  Slika 16: Poknjižen dnevni iztržekHitre tipke, ki jih lahko uporabljate na knjiženju dnevnega iztržka:

Enter ali InsterDodajanje nove knjižbe
EscIzhod iz knjiženja

 

7. Avtomatska izstavitev blagajniškega prejemka ob izdaji gotovinskega računa

V modulu |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje najdemo dodatno možnost "Ob izstavitvi gotovinskega računa avtomatsko izstavi blagajniški prejemek", ki jo obkljukamo v primeru, ko želimo ob izstavitvi gotovinskega računa avtomatsko izstaviti tudi bl. prejemek.

V kolikor jo obkljukamo, se vam bo ob izstavitvi računa preko gumba Gotovina ali Kartice blagajniški prejemek ustvaril avtomatsko. Tak prejemek bo na računu istočasno tudi zabeležil delno plačilo ali račun v celoti označil, kot plačan. Prejemek se bo kreiral v meniju |Blagajna |Prejemki/Izdatki.

Spodaj prikazano na sliki kje lahko to funkcionalnost vklopite:

  
Avtomatska izstavitev blagajniškega prejemka ob izstavitvi gotovinskega plačila
  
  Slika 17: Avtomatska izstavitev blagajniškega prejemka ob izstavitvi gotovinskega plačila

 

8. Poročila in paketne obdelava modula Blagajna

Poglavje opisuje poročila in paketne obdelave, ki so na voljo v modulu Blagajna.

 

8.1. Blagajniški dnevnik

Poročilo Blagajniški dnevnik je dostopno v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Blagajna.

Po kliku na povezavo za zagon poročila Blagajniški dnevnik se nam prikaže naslednja vnosna maska, kjer določimo parametre izpisa blagajniških dnevnikov.

  
Parametri izpisa blagajniških dnevnikov
  
  Slika 18: Parametri izpisa blagajniških dnevnikov

Posamezna vnosna polja imajo naslednji pomen:

Obdobje odVpišemo začetek obdobja za katero želimo izpisati blagajniške dnevnike.
Obdobje doVpišemo konec obdobja za katero želimo izpisati blagajniške dnevnike. Blagajniške dnevnike je možno naenkrat izpisati samo znotraj enega poslovnega leta. Generiran dokument bo tako vseboval vse blagajniške dnevnike znotraj danega obdobja. Če želite izpis dnevnika za določen dan, vpišete v obe polji isti datum.
Prikaži nove salde po načinu plačila Prikaže dodatno začetno stanje blagajne in posebej razvrsti: novi saldo gotovina, novi saldo plačilne kartice in novi saldo čeki.
Izpiši trenutni saldo Izpiše prejšnji saldo in novi saldo.
Na poročilu se izpiše naziv partnerjaPoročilo poleg številke dokumenta izpiše tudi partnerja, ki je na samemu dokumentu.
BlagajnaČe imamo več blagajn, potem tukaj izberemo blagajno za katero želimo izpis blagajniškega dnevnika.
Tip datotekeIzberemo obliko datoteke, ki naj se generira (Adobe PDF, Word, OpenOffice ali HTML).

Po kliku na gumb Zaženi se po končani obdelavi izdela dokument z naslednjim izgledom:

  
Izgled blagajniškega dnevnika.
  
  Slika 19: Izgled blagajniškega dnevnika.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024