Kosovnice/sestavnice

Kosovnice oz. sestavnice ali normative lahko vnašamo in pregledujemo v meniju |Prodaja |Kosovnice oz. |Zaloge |Kosovnice

V primeru, da se normativi za proizvodnjo istega proizvoda ne spreminjajo, lahko z urejanjem šifranta kosovnic prihranimo čas in se izognemo ročnim vnosom podatkov o porabi materiala in porabljenih ur na delovni nalog. V primeru odstopanj od zadanih normativov so mogoče naknadne spremembe oziroma dopolnitve delovnega naloga.

Kosovnice lahko vnesemo na več načinov:

 

1. Vnos kosovnic (normativov)

Za vnos nove kosovnice kliknemo na gumb Vnos nove kosovnice, izberemo proizvod iz šifranta in vpišemo količino proizvoda, za katerega pripravljamo normativ.

  
Dodajanje proizvoda na kosovnico
  
  Slika 1: Dodajanje proizvoda na kosovnico

V primeru, da še nismo vnesli podatke o proizvodu v šifrant, kliknemo na gumb Vnos novega artikla na kosovnici. Vnos potrdimo s klikom na gumb V redu.

Kosovnico lahko pripravimo le za artikel, ki smo ga v šifrantu označili z vrsto artikla izdelek ali polizdelek.

S klikom na gumb Dodaj material dodamo potrebno vrsto in količino materiala za proizvodnjo. Vnos potrdimo in v orodni vrstici kliknemo na gumb Shrani.

  
Dodajanje materiala na kosovnico
  
  Slika 2: Dodajanje materiala na kosovnico

Za obračun porabljenega časa po normativu kliknemo na gumb Dodaj delovne ure. Po kliku na ta gumb se nam odpre forma za vnos delovnega čas predvidenega za pripravo končnega izdelka.

  
Dodajanje delovnih ur na kosovnico
  
  Slika 3: Dodajanje delovnih ur na kosovnico

Šifrant vrste dela/tarife si lahko predhodno nastavimo v meniju |Prodaja |Vrste del/tarife sicer to storimo kar ob dodajanju vrste dela v kosovnico s klikom na gumb Dodaj novo tarifo.

Strošek dela se izračuna na podlagi izbrane urne postavke oz. vrste dela ter vpisanega porabljenega časa.

Ko smo na kosovnico dodali ves predviden material in potreben čas za pripravo izdelka kliknemo na gumb Zaključi kosovnico.

Za en izdelek lahko pripravimo več različnih kosovnic za različne variacije izdelka. Ko želimo zaključiti kosovnico za izdelek za katerega že imamo pripravljeno vsaj eno kosovnico nas bo program o tem tudi opozoril:

  
Izstavitev kosovnice za izdelek za katerega že imamo shranjeno kosovnico
  
  Slika 4: Izstavitev kosovnice za izdelek za katerega že imamo shranjeno kosovnico

Po kliku na gumb Zaključi kosovnico se kosovnici dodeli zaporedna številka, hkrati pa se na dokumentu pojavi tudi orodna vrstica v kateri najdemo možnost izpisa kosovnice:

  
Kosovnico lahko tudi izpišemo
  
  Slika 5: Kosovnico lahko tudi izpišemo

  
Kosovnico lahko tudi izpišemo
  
  Slika 6: Kosovnico lahko tudi izpišemo

Iz zaključene kosovnice je mogoče kreirati tudi novi delovni nalog, je to mogoče urediti na način, da v kosovnici kliknemo na gumb Prenesi na delovni nalog.

  
Prenos na delovni nalog
  
  Slika 7: Prenos na delovni nalog

Ob tem se nam odpre vnosna maska v kateri vnesemo količino končnega izdelka, ki jo bomo proizvedli in vnos potrdimo s klikom na gumb V redu

Kosovnico lahko preneseno tudi na obstoječi, še ne zaključeni delovni nalog tako, da ga izberemo v padajočem meniju, kot kaže slika:

  
Prenos na delovni nalog
  
  Slika 8: Prenos na delovni nalog

Poleg ročnega vnosa je mogoče tudi masovno uvoziti specifikacijo materiala in delovnih operacij na posamezno kosovnico [2] ter tudi masovni uvoz več kosovnic iz datoteke [3]

 

2. Uvoz specifikacije porabe materiala na kosovnico iz datoteke

Uvoz materiala ali delovne operacije na posamezno kosovnico iz datoteke s pomočjo čarovnika je na voljo neposredno na osnutku kosovnice in sicer v orodni vrstici dokumenta v meniju za izmenjavo podatkov v katerem izberemo možnost Uvoz kosovnice iz datoteke (Excel, CSV, ...) - Novo, kot prikazuje slika:

  
Uvoz kosovnice iz datoteke s pomočjo čarovnika
  
  Slika 9: Uvoz kosovnice iz datoteke s pomočjo čarovnika

Funkcija je koristna predvsem v primeru, ko gre za kosovnico izdelka z večjim številom materiala, ki ga je potrebno ob proizvodnji izdelka razknjižiti. Podatke je mogoče uvoziti iz datotek v formatu Excel, CSV ali ODS!

Pri uvozu materialov in delovnih operacij na posamezno kosovnico je potrebno urediti preslikavo vsaj šifre materiala in količine materiala, ki ga želimo uvoziti na kosovnico!

1. UVOZ DATOTEKE

Po kliku na to možnost začnemo postopek uvoza podatkov na način, da najprej izberemo datoteko iz katere bomo uvozili podatke in potrdimo s klikom na gumb Naprej >:

  
Izberemo datoteko iz katere bomo uvozili seznam artiklov in delovnih operacij
  
  Slika 10: Izberemo datoteko iz katere bomo uvozili seznam artiklov in delovnih operacij

2. KONTROLA PODATKOV

Po potrditvi izbrane datoteke se nam v naslednjem koraku odpre stran za kontrolo in pripravo podatkov, ki jih bomo uvozili v program.

Na tej strani bomo nedvoumno določili kateri atribut za sestavo kosovnice predstavlja podatek iz posameznega stolpca v datoteki.

Program pri tem iz datoteke prebere vsebino oz. zaporedje stolpcev in to tudi prikaže v obliki tabele, kot kaže slika:

  
Prikaz podatkov z zaporedjem stolpcev iz datoteke
  
  Slika 11: Prikaz podatkov z zaporedjem stolpcev iz datoteke

Najprej bomo ustrezno označili, če se v naši datoteki v prvi vrstici nahajajo nazivi stolpcev ter dodatno izbrali format zapisa datuma in format zapisa decimalnih številk v datoteki:

  
Splošne nastavitve uvoza podatkov
  
  Slika 12: Splošne nastavitve uvoza podatkov

Nato nadaljujemo s preslikavo podatkov iz datoteke v ustrezne atribute kosovnice, ki jo bomo uvozili.

Preslikavo uredimo po vrsti najprej za stolpec A, nato B, C, itd. do zadnjega stolpca v datoteki.

Če imamo v stolpcu A v naši datoteki shranjene šifre materialov bomo to tudi izbrali, kot prikazano na sliki in potrdili s klikom na gumb >>

  
V stolpcu A v datoteki se nahaja podatek o šifri materiala, ki ga bomo uvozili na kosovnico
  
  Slika 13: V stolpcu A v datoteki se nahaja podatek o šifri materiala, ki ga bomo uvozili na kosovnico

Preslikava podatka o šifri materiala se shrani v tabelo na desni strani in nato nadaljujemo s preslikavo zapisa v stolpcu B iz naše datoteke. Preslikavo potrdimo ter nadaljujemo s preslikavo zapisa iz stolpca C, itd. dokler ne uredimo preslikave za vse stolpce iz datoteke, ki jih bomo uvozili v program:

  
Preslikava podatkov iz stolpcev A in B končana, nadaljevanje preslikave zapisov iz stolpca C
  
  Slika 14: Preslikava podatkov iz stolpcev A in B končana, nadaljevanje preslikave zapisov iz stolpca C

Ko smo uredili preslikavo podatkov za vse stolpce iz datoteke nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej >

3. DODATNI PODATKI

Odpre se nam stran z dodatnimi nastavitvami kjer določimo kaj se naj zgodi v primeru, ko se v datoteki nahajajo podatki o materialu ali polizdelku oz. delovni operaciji, ki je na osnutku kosovnice v programu še nimamo:

  
Kliknite tukaj za upload manjkajoče slike
  
  Slika 15: Dodatne nastavitve pred potrditvijo uvoza podatkov

Ko smo vse nastavili potrdimo uvoz podatkov s klikom na gumb Dokončaj, kot je prikazano na zgornji sliki.

Po končanem uvozu program izpiše povzetek uvoza z dodatnimi pojasnili:

  
Kliknite tukaj za upload manjkajoče slike
  
  Slika 16: Povzetek uvoza materiala in delovnih operacij iz datoteke

 

3. Uvoz kosovnic (normativov) iz datoteke

Kosovnice (normative) lahko uvozimo v meniju |Zaloge |Kosovnice.

Uvoz šifranta kosovnic iz datoteke s pomočjo čarovnika je na voljo v meniju |Zaloge |Kosovnice, kjer v orodni vrstici nad prikazanim seznamom kosovnic preko menija z dodatnimi možnostmi Več... izberemo možnost Uvoz kosovnic iz datoteke (Excel, CSV, ...) - Novo, kot prikazuje slika:

  
Uvoz kosovnic iz datoteke s pomočjo čarovnika
  
  Slika 17: Uvoz kosovnic iz datoteke s pomočjo čarovnika

Funkcija je koristna predvsem za podjetja, ki prehajajo na program e-racuni.com in so šifrant kosovnic do sedaj vodili v Excelu ali pa so šifrant izvozili iz programa, ki so ga uporabljali do sedaj. Z uporabo te funkcionalnosti pred uvozom podatkov namreč ni potrebno predhodno prilagajanje strukture podatkov v ustrezno zaporedje stolpcev v preglednici. Podatke je mogoče uvoziti iz datotek v formatu Excel, CSV ali ODS!

1. UVOZ DATOTEKE

Po kliku na to možnost začnemo postopek uvoza podatkov na način, da najprej izberemo datoteko iz katere bomo uvozili podatke in potrdimo s klikom na gumb Naprej >:

  
Izberemo datoteko iz katere bomo uvozili šifrant kosovnic
  
  Slika 18: Izberemo datoteko iz katere bomo uvozili šifrant kosovnic

2. KONTROLA PODATKOV

Po potrditvi izbrane datoteke se nam v naslednjem koraku odpre stran za kontrolo in pripravo podatkov, ki jih bomo uvozili v program.

Na tej strani bomo nedvoumno določili kateri atribut kosovnice ali materiala v kosovnici predstavlja podatek iz posameznega stolpca v datoteki.

Program pri tem iz datoteke prebere vsebino oz. zaporedje stolpcev in to tudi prikaže v obliki tabele, kot kaže slika:

  
Prikaz podatkov z zaporedjem stolpcev iz datoteke
  
  Slika 19: Prikaz podatkov z zaporedjem stolpcev iz datoteke

Najprej bomo ustrezno označili, če se v naši datoteki v prvi vrstici nahajajo nazivi stolpcev ter dodatno izbrali format zapisa datuma in format zapisa decimalnih številk v datoteki:

  
Splošne nastavitve uvoza podatkov
  
  Slika 20: Splošne nastavitve uvoza podatkov

Nato nadaljujemo s preslikavo podatkov iz datoteke v ustrezne atribute kosovnic, ki jih bomo uvozili.

Preslikavo uredimo po vrsti najprej za stolpec A, nato B, C, itd. do zadnjega stolpca v datoteki.

Če imamo v stolpcu A v naši datoteki zaporedno številko bomo to tudi izbrali oz. preskočili, kot prikazano na sliki in potrdili s klikom na gumb >>

  
V stolpcu A v datoteki se nahaja podatek o šifri izdelka za katerega bomo uvozili kosovnico
  
  Slika 21: V stolpcu A v datoteki se nahaja podatek o šifri izdelka za katerega bomo uvozili kosovnico

Preslikava preskočenega podatka se shrani v tabelo na desni strani in nato nadaljujemo s preslikavo zapisa v stolpcu B iz naše datoteke. Preslikavo potrdimo ter nadaljujemo s preslikavo zapisa iz stolpca C, itd. dokler ne uredimo preslikave za vse stolpce iz datoteke, ki jih bomo uvozili v program:

  
Preslikava podatkov iz stolpcev A in B končana, nadaljevanje preslikave zapisov iz stolpca C
  
  Slika 22: Preslikava podatkov iz stolpcev A in B končana, nadaljevanje preslikave zapisov iz stolpca C

Ko smo uredili preslikavo podatkov za vse stolpce iz datoteke nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej >

3. PREGLED IN POTRDITEV

Odpre se nam stran z dodatnimi nastavitvami kjer določimo kaj se naj zgodi v primeru, ko se v datoteki nahajajo podatki o izdelkih, ki jih v programu še nimamo:

  
Dodatne nastavitve pred potrditvijo uvoza podatkov
  
  Slika 23: Dodatne nastavitve pred potrditvijo uvoza podatkov

Ko smo vse nastavili potrdimo uvoz podatkov s klikom na gumb Dokončaj, kot je prikazano na zgornji sliki.

Po končanem uvozu program izpiše povzetek uvoza z dodatnimi pojasnili:

  
Povzetek uvoza šifranta kosovnic iz datoteke
  
  Slika 24: Povzetek uvoza šifranta kosovnic iz datoteke

Pri masovnem uvozu kosovnice je potrebno urediti preslikavo šifre izdelka in vsaj še šifre ter količine materiala, ki ga želimo uvoziti na kosovnico!

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024