Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
E-bilanca.net navodila ...  >  Metodolgija obrazcev in...  >  DohDej  >  Priloga 8a: Metodologij...

Priloga 8a

PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA VLAGANJA V RAZISKAVE IN RAZVOJ po prvem stavku prvega odstavka 61. člena ZDoh-2

(zap. št. 15.4 obračuna oz. prenos neizkoriščenega dela davčne olajšave)

Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 61. člena ZDoh-2 se izpolni:

Obrazec Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj po prvem stavku prvega odstavka 61. člena ZDoh-2 se izpolnjuje v eurih s centi.

Stolpec 1 – Davčno obdobje

Vpiše se ustrezno davčno obdobje v obliki LLLL, kjer n pomeni davčno obdobje, za katero se sestavlja obračun.

Stolpec 2 – 100 odstotkov zneska vlaganj v raziskave in razvoj tekočega obdobja

V vrstico »n« zavezanec, ki izpolnjuje V. del obračuna, vpiše celotni znesek, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj v skladu s prvim stavkom prvega odstavka 61. členom ZDoh-2 ter Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, pri čemer se olajšava ne more uveljavljati za tista vlaganja, ki so financirana v obliki nepovratnih sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna EU.

Davčni zavezanec, ki uveljavlja navedeno olajšavo, poleg te priloge kot sestavni del obračuna predloži tudi Obrazec za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj, ki je določen s Pravilnikom o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj.

Stolpec 3 – Neizkoriščen del davčne olajšave iz preteklega obdobja

Vpiše se znesek neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklih obdobij (podatek iz stolpca 8 iz obrazca Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj).

Stolpec 4 - Sprememba neizkoriščenega dela davčne olajšave iz preteklega obdobja zaradi spremembe po odločbi

Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med višino davčne olajšave, kakor jo je uveljavljal zavezanec v obračunu, in višino, ugotovljeno v morebitnem davčnem nadzoru (znesek ima lahko pozitivni ali negativni predznak). Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica nadzora v davčnem obdobju, za katero se sestavlja obračun, in se nanašajo na davčna obdobja od n-5 do n-1 ter še niso bile vključene v Prilogo 8a obračunov za pretekla obdobja.

Stolpec 5 – Povečanje davčne olajšave zaradi nadaljevanja opravljanja dejavnosti

Če dejavnost nadaljuje drug zasebnik ob izpolnjevanju pogojev iz 1. točke četrtega odstavka in devetega odstavka 51. člena ZDoh-2, velja, da je olajšavo prevzela nova oseba pod pogoji, kakor če odtujitve sploh ne bi bilo. V stolpec 5 se vpiše znesek prevzete davčne olajšave, vključno z neizkoriščenim delom davčne olajšave iz preteklih obdobij.

Stolpec 6 – Skupaj neizkoriščeni del davčne olajšave

Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3, 4 in 5.

Stolpec 7 – Koriščenje davčne olajšave v davčnem obdobju n

Podatek lahko vpisujejo le zavezanci, ki izpolnjujejo V. dela obračuna. Vpiše se znesek koriščenja davčne olajšave iz posameznega davčnega obdobja, pri tem pa se najprej koristi neizkoriščeni del davčne olajšave starejšega datuma. Znesek koriščenja davčne olajšave v posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 6. Skupni znesek koriščenja davčne olajšave mora biti enak znesku iz zap. št. 15.4 V. dela obračuna.

Stolpec 8 – Neizkoriščeni del davčne olajšave

Vpiše se razlika med stolpcema 6 in 7.

---
Zadnja sprememba 24.02.2020 14:55:09
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024