Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Obračun plač in drugih ...  >  Letno poročanje za DURS...  >  Letno poročanje za doho...  >  Poročanje za dohodnino ...

Poročanje za dohodnino - Oznake za vzdrževane družinske člane

Oznaka A1 Otrok do 18. leta starosti.

Oznaka A2 Otrok od 18. do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega letanadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in nima rednih dohodkov iz zaposlitve ali izopravljanja dejavnosti.

Oznaka A3 Otrok, ki izpolnjuje pogoje pod oznako A2 in je starejši od 26 let, če se vpišena študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij innajveč za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij.

Oznaka A4 Otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če jeprijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnemgospodinjstvu, kadar nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višineposebne olajšave.

Oznaka A5 Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka zanego otroka v skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravicodo dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskemzavarovanju. K napovedi je treba priložiti odločbo, s katero je priznana navedena pravica.

Olajšava se ne prizna zavezancu, čigar otrok je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ališolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali v rejništvu, razen čedokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka. Tedaj se olajšava prizna za dobo, zakatero center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinskeprejemke, prizna pravico do dodatka za nego otroka.

Oznaka B Za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno intelesno prizadetih oseb, ne glede na starost.

Za otroka pod oznako A in B velja: lastni otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja; vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za enega od njegovih staršev ali čevnuk nima staršev ali če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča; druga oseba, če zavezanec skrbi zanjo na podlagi sodbe sodišča.

Oznaka C Zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih sredstev zapreživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskegačlana, in razvezani zakonec zavezanca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenimpo predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki joplačuje zavezanec.Za zakonca velja oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi. Za zakonca velja tudizunajzakonski partner, če živi z zavezancem najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je popredpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena zzakonsko zvezo.

Oznaka D Starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo lastnih sredstev za preživljanjeoziroma so ta manjša od višine posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana inživijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu vsocialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev, pod enakimi pogoji tudistarši oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezanec za dohodnino.

Oznaka E Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca, ki mu je osnovna kmetijska inosnovna gozdarska dejavnost edini vir dohodka, velja tudi član gospodinjstva, ki sodeluje pridoseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če nima lastnihsredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od posebne olajšave za vzdrževanegadružinskega člana in pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj neuveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Tedaj kot vzdrževanidružinski član zavezanca velja tudi otrok člana kmečkega gospodinjstva.

OPOZORILO: Za vzdrževanega družinskega člana velja oseba, ki ima v Sloveniji prijavljenoprebivališče ali pa je državljan Republike Slovenije oziroma države članice EU ali rezidentdržave, s katero ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnegaobdavčevanja dohodka.

---
Zadnja sprememba 21.02.2020 13:46:10
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023