Prva strana 
Nazad 
Napred 
Novosti 
 Kopiraj URL strane 
 
Štampaj stranuŠtampaj stranu  
e-računi uputstvo za up...  >  Fiskalizacija 2022  >  ESIR eRacWeb1 1.0 koris...

ESIR eRacWeb1 1.0 korisničko uputstvo

Na ovoj strani je dato korisničko uputstvo za ESIR eRacWeb1, zahtevano od strane Poreske uprave, prema specifikaciji sa adrese https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/tehnicki-vodic.html https://www.purs.gov.rs/fiskalizacija/eFiskalizacija/tehnicki-vodic.html. Elementi traženog su dati na jednom mestu, na ovoj strani. Za sva dodatna objašnjenja pogledajte celokupno uputstvo za određeni modul/funkcionalnost, ili kontaktirajte korisničku podršku.

ESIR eRacWeb1 1.0 služi za fiskalizaciju dokumenata iz aplikacije https://www.e-racuni.rs https://www.e-racuni.rs putem V-PFR-a.Informacije o dobavljaču - kontakt informacije, e-pošta, website, itd.


Preduzeće:E-RAČUNI CS d.o.o.
Adresa:Đure Daničića 13, 11000 Beograd, Srbija
Tel:+381 11 414 33 28
Fax:+381 11 3346 668
PIB:104441210
Matični broj:20164140
Elektrosnka poštapo dr sk a (at) e-racuni.com (bez razmaka i sa @ znakom, tj. kako je data u kontakt formi unutar aplikacije)
Websitewww.e-racuni.rs , www.e-racuni.com

Detalji su takođe dostupni na našem sajtu na adresi: https://e-racuni.com/hrs/WikiPage?page=About&lang=Serbian https://e-racuni.com/hrs/WikiPage?page=About&lang=SerbianOznaka verzije softvera i hardvera (gde je primenjivo)

Ovo uputstvo se odnosi na ESIR eRacWeb1 1.0, modul predviđen za izdavanje fiskalnih dokumenata isključivo iz naše web aplikacije e-racuni.com, za potrebe internet trgovina, povezivanjem na V-PFR servis Poreske uprave. Trenutna verzija aplikacije e-racuni.com sa datumom njene izrade je vidljiva na dnu strane za prijavu u program, kao i u meniju |Podešavanja |O programu nakon prijave u program. Izmene na drugim modulima aplikacije ne utiču na jedinstveni identifikator ESIR-a koji se na fiskalnim dokumentima identifikuje kao eRacWeb1 1.0.Opis i konfiguracija proizvoda (funkcionalne karakteristike)

Modul ESIR eRacWeb1 1.0, predviđen je za izdavanje fiskalnih dokumenata isključivo iz naše web aplikacije e-racuni.com, za potrebe internet trgovina, povezivanjem na V-PFR servis Poreske uprave, a prema datom zakonskom rešenju.

Račune, odnosno fiskalne dokumente, moguće je uneti u sistem ručno; ali osnova povezivanja je veza sa internet trgovinom, gde se iz internet trgovine sinhronizacijom podataka preuzimaju dokumenti narudžbine kupca. Ovaj dokument nije fiskalni dokument, ali u sebi sadrži sve potrebne podatke, od cena po stavkama odnosno artiklima, podacima kupca, odnosno načinima plaćanja. Iz dokumenta narudžbe kupca, tj. korisnika našeg rešenja, se automatski može izdati fiskalni račun, sa podacima sa preuzete narudžbe kupca. Detalje oko povezivanja web prodavnica možete pronaći pod posebnim poglavljem u uputstvu.

Naravno, preduslov za izdavanje fiskalnog dokumenta, osim obaveznih elemenata dokumenta je, da je korisnički nalog u sistemu e-racuni.com podešen sa svim potrebnim podacima, kako bi fiskalizacija bila moguća. Za fiskalizaciju su potrebna 2 podešavanja u našem sistemu:


1. Definisanje poslovne jedinice

Poslovna jedinica u sistemu e-računi odgovara obavezno definisanom poslovnom objektu u PU. Definicije poslovnih jedinica nalaze se u meniju |Podešavanja |Postavke preduzeća |Poslovne jedinice. Kako direktna razmena podataka sa PU nije moguća, a svi obavezni podaci o poslovnoj jedinici se dobijaju pri fiskalizovanju dokumenata, na samoj definiciji poslovne jedinice su samo podaci neophodni za komunikaciju potrebnu pri fiskalizaciji.

  
Fiskalna poslovna jedinica
  
  Slika 1: Fiskalna poslovna jedinica

OznakaKorisnička oznaka/šifra za lakšu identifikaciju. Ne utiče na podatke fiskalnog dokumenta.
Naziv PJNaziv/opis poslovne jedinice. Prema korisničkoj želji za lakšu administraciju. Ne utiče na podakte fiskalnog dokumenta.
StatusStatus mora biti Fiskalno registovana. U slučaju ovog izbora, polja za unos neophodnih podataka dobijenih od PU su otključana.
JIDSpecijalni identifikator dobijen od PU.
PAKSpecijalni identifikator dobijen od PU.

2. Uvoz digitalnog sertifikata

U slučaju internet prodaje/web shop-a, bezbednosni element je preuzet u vidu datoteke digitalnog sertifikata, koju je potrebno uvesti u program. Pregled digitalnih sertifikata nalazi se u meniju |Podešavanja |Postavke preduzeća |Digitalni sertifikati. Digitalni sertifikat sadrži podatke poslovne jedinice, tako da je neophodno da ista bude prethodno definisana. Unos sertifikata započinjemo klikom na dugme Dodaj novi dig.sertifikat. Sam unos se sastoji iz par koraka koji proveravaju sam format datoteke, zahtevaju unos šifre za pristup sertifikatu, i njegovu proveru prema registrovanim poslovnim jedinicama preduzeća. Ukoliko su podaci pravilno uneti i obrađeni u spisku se prikazuje definisani sertifikat spreman za upotrebu.

  
Pregled digitalnih sertifikata
  
  Slika 2: Pregled digitalnih sertifikata

Na samom pregledu se takođe vidi da li je to testni sertifikat, kao i vreme važenja, nakon čega će sertifikat automatski biti proglašen za neaktivan, a neophodno će biti uvesti novi, dobijen na isti način od strane PU, koji se koristi za dalji rad. Ukoliko kliknemo na uneti sertifikat možemo promeniti njegove podatke, tj. ručno ga blokirati ili mu promeniti datum početka primene.

  
Izmena digitalnog sertifikata
  
  Slika 3: Izmena digitalnog sertifikata


Nakon uspešnog završetka prethodnih podešavanja, web trgovina koja je definisana za istu poslovnu jedinicu, pri izradi računa iz dobijene narudžbe kupca, izdaće fiskalni račun. U slučaju nedostajućih podataka, ili drugog problema, fiskalizacija se neće desiti, uz odgovarajuće obaveštenje.Bezbednosne zahteve i upozorenja (uključujući upozorenje da ESIR neće izdavati račune bez komunikacije sa L-PFR i/ili V-PFR)


ESIR neće izdavati fiskalne račune bez komunikacije sa V-PFR-om.


Generalni zahtev za korišćenje web aplikacije e-racuni.com je jedinstveno korisničko ime i lozinka koji se unose putem sigurne (https) konekcije. Korisnička prava konkretnog korisnika zavise od pretplatničkog paketa, kao i konkretne dodele korisničkih prava od strane administratora za konkretno preduzeće. Primer slojevite dodele prava je da korisnik može imati pravo samo za izdavanje (fiskalnih) računa na određenoj poslovnoj jedinici. Što znači da ne može menjati postavke iste, kao ni postavke digitalnih sertifikata i/ili videti podatke drugih poslovnih jedinica itd. Što može biti bitno u slučaju više trgovina i "operativaca".

Kako je prethodno navedeno, korisnik sa pravima za definisanje poslovne jedinice i uvoz sertifikata, može dodati digitalni sertifikat u obliku fajla, unutar programa e-racuni.com, a sa obzirom da je njegovom identifikacijom utvrđeno da ima prava za tu akciju, kao i da na osnovu fajla koji poseduje i unetih podataka poslovne jedinice dokazuje da ima validne podatke za istu, može se omogućiti fiskalizacija kroz program. U slučaju da bilo koji od podataka nije ispunjen, uključujući i to da korisnik ne unese pravilne podatke u sistem, dobiće poruku o grešci. Ista kontrola se zapravo vrši i putem V-PFR servisa, vezano za potpisivanje poruke i kontrolne podatke, međutim sistem će ih prikazati pri samoj definiciji i moraju proći validaciju, inače se fiskalizacija računa neće ni započinjati.Uputstvo za podešavanje sistemskih parametara (npr. podešavanje poreskih stopa)

Podešavanje sistemskih parametara, praćenje zakonskih izmena, osnovnih ograničenja i uslova pograma, kako za sve druge module, pa tako i ovde pomenuti ESIR, je isključivo u nadležnosti administratora sistema e-racuni.com, odnosno preduzeća E-računi CS d.o.o. Između ostalog, ovo se odnosi i na podešavanje poreskih stopa propisanih u Republici Srbiji.

To znači da npr. artikli uneti u sistemu, ili pri preuzimanju dokumenta narudžbine kupca, početka ručnog unosa koncept računa itd; sistem e-racuni.com prikazuje aktuelnu vezanu poresku stopu, npr. 20%. Ono što je bitno je da, na fiskalizovanom dokumentu, stope PDV-a kao i iznosi PDV-a prema stopama se preuzimaju od V-PFR-a. Ukoliko se vrednosti razlikuju od prvobitno preporučenih od strane e-racuni.com sistema, ažuriraće se u bazi na osnovu preuzetog i kao takvi dalje koristiti u programu, za štampu itd.Uputstvo za izdavanje računa (izdavanje različitih vrsta računa (prodaja i refundacija), stvaranje izveštaja, itd.)

Kako je osnovna funkcionalnost ESIR-a eRacWeb1 sinhronizacija sa web trgovinama, a putem sinhronizovanih narudžbina kupaca, primer izdavanja računa je dat na osnovu dokumenta narudžbine kupca. Ispostava računa iz narudžbine kupca je, osim veze na konkretnu narudžbinu, identično kao kada bi se ručno uneo račun sa identičnim podacima.

Na preuzetoj narudžbini kupca biramo opciju ispostave računa, iz menija ispostave iz dokumenta.


  
Ispostava računa iz narudžbine kupca
  
  Slika 4: Ispostava računa iz narudžbine kupca


Nakon ove akcije, dobijamo koncept izdatog računa sa svim podacima sa prethodne narudžbine kupca. Nakon izdavanja računa, tj. pokretanja akcije Ispostavi račun na formi, vrši si izdavanje računa i u ovom slučaju slanje istog na fiskalizaciju. Po završetku ga je moguće štampati i dalje obrađivati. U slučaju uspešne fiskalizacije račun dobija status da je fiskalizovan, a u slučaju bilo kakvog problema obeležava se kao fiskalizacija neuspešna. Više o problemima kasnije u uputstvu. Ono što je bitno zapaziti na računu je, da je vezan za istu poslovnu jedinicu kao i narudžbina kupca, a to je naravno fiskalizovana poslovna jedinica, odnosno poslovni prostor iz ranijih opisa.


  
Ispostava računa sa vezom na poslovnu jedinicu
  
  Slika 5: Ispostava računa sa vezom na poslovnu jedinicu


Nakon uspešno završene fiskalizacije, podatke vidimo o zapisima o dokumentima, a račun možemo štampati.


  
Fiskalizovan račun
  
  Slika 6: Fiskalizovan račun

  
Fiskalizovan račun štampa u pdf
  
  Slika 7: Fiskalizovan račun štampa u pdf


Na svakoj formi svakog dokumenta koji je predmet fiskalizacije, na dnu forme se prikazuje upozorenje na to, kao i ESIR koji će biti korišćen.

  
Upozorenje o fiskalizaciji i oznaka ESIR-a
  
  Slika 8: Upozorenje o fiskalizaciji i oznaka ESIR-a


U slučaju potrebe za storniranjem odnosno refundacijom, iz fiskalizovanog računa biramo opciju menija za ispostavu iz dokumenta Storniraj dokument. Procedura izdavanja, statusa i dalje štampe je identična gore opisanoj, tj. kao kod izdavanja originalnog fiskalnog računa. Ručni unos ponude, avansnog ili izdatog računa je takođe identičan opisanom, sa akcijom ispostave dokumenta, statusa i kasnije štampe. Najbitnije je da je dokument vezan na pravilnu poslovnu jedinicu.

Dodatne mogućnosti, kao što su vođenje po mestima troška, definisanje artikala sa svim njihovim mogućnostima, korišćenje bar kod čitača, postavke štampe itd; opisane su pod drugim poglavljima korisničkog uputstva. Mogućnosti izveštavanja, analitike itd. su praktično identične, nevezano da li govorimo o fiskalnim ili nefiskalnim (ranijim ili npr. veleprodajnim) dokumentima.


Kroz modul izveštavanja postoje razne vrste izveštaja, a izveštaji vezani na podatke prodajnih elemenata između ostalog sadrže filter po poslovnim jedinicama.

Na pregledima fiskalnih dokumenata, u polju status, postoje dodatni statusi za pregled fiskalizovanih dokumenata. Takođe, već postojećim izborom poslovne jedinice na pregledu, možemo izabrati jedinicu za koju je fiskalizacija obavezna.

  
Pregled fiskalizovanih računa
  
  Slika 9: Pregled fiskalizovanih računa


Prilikom upita poreskih stopa, ESIR zaokružuje poresku vrednost na 2 decimale (na manje ako je sledeća cifra manje od 5, odnosno na više u suprotnom).


Uputstvo za korišćenje perifernih uređaja, ako postoje

ESIR eRacWeb1 radi putem web aplikacije, tako da, što se tiče štampe, ista se vrši putem formiranog pdf fajla. To znači da u osnovi ESIR i ne zna za korišćeni štampač korisnika. Što se tiče bar kod čitača, oni se mogu koristiti, takođe nezavisno da li govorimo o fiskalnim ili nefiskalnim dokumentima. Bitno je da je uređaj pravilno povezan, tj. da beleži ulaz, te da je isti bar kod već unet u bazu i vezan za neki od artikala. Ali, sa obzirom na upotrebu prvenstveno za web trgovine, tj. osnovni unos i nije ručni unos u našem sistemu, ne predviđamo značajnu upotrebu ovih perifernih uređaja.


Opis poruka o greškama i uputstvo za utvrđivanje uzroka

Kako je ranije napomenuto, preduslov za fiskalizaciju je unos poslovne jedinice i digitalnog sertifikata dobijenog za istu. Sistem će omogućiti pravilan unos, a u slučaju greške prikazati tekstualnu poruku sa opisom greške. Ukoliko iz opisanog teksta nije moguće zaključiti i rešiti problem, kontaktirajte našu korisničku podršku.

U slučaju bilo kakvog problema pri samoj fiskalizaciji, dokument dobija status da je fiskalizacija neuspešna, on nije fiskalni dokument i ne tretira se na taj način. Potrebno je kontaktirati podršku sa brojem konkretnog dokumenta, kako bi se detaljnije utvrdio problem i prema tome ponudilo rešenje. Pretpostavka je da će u kratkom roku, na osnovu iskustva, biti ponuđen dodatni opis te automatska ili korisnički uslovljena reakcija za ispravku.


Dodatna napomena je da je na pregledu poslovnih jedinica, za fiskalizovane, omogućena akcija za proveru stanja, odnosno vraćanje statusa VPFR-a.

  
Pregled poslovnih jedinica sa proverom V-PFR statusa
  
  Slika 10: Pregled poslovnih jedinica sa proverom V-PFR statusa

  
Prikaz V-PFR statusa
  
  Slika 11: Prikaz V-PFR statusa

---
Zadnja promena 17.01.2022 12:41:45
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022