Prva stranica 
Natrag 
Naprijed 
Novosti 
 Kopiraj URL stranice 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi upute za uporabu  >  Vođenje zaliha  >  Artikli  >  Masovna promjena valute...

Masovna promjena valute na artiklima

U programu e-racuni.hr na raspolaganju je obrada za masovnu konverziju cijena i promjenu novčane valute na artiklima, a koja omogućuje da u kratkom roku i na većoj količini artikala istovremeno izvršimo potrebna ažuriranja cjenika shodno uvođenju eura kao službene valute od 1.1.2023. Pokretanje ove obrade preporučamo najkasnije do trenutka kada je potrebno izdati prvi prodajni dokument u 2023. godini. U suprotnome program automatski konvertira prodajnu cijenu u valutu euro na temelju cijene pohranjene na artiklu primjenom fiksnog tečaja konverzije u trenutku dodavanja artikla na račun.

Obrada utječe na masovnu konverziju cijena koje vodimo na artiklima u šifrarniku, ali i u cjenicima na artiklima, kupcima, skupinama kupaca, na skladištima te može utjecati na promjenu kalkulacije cijena, ovisno o postavkama koje zadamo pri pokretanju obrade.

Važno pravilo konverzije cijena određujemo kroz modul |Postavke |Postavke tvrtke |Poslovanje gdje zadajemo oblikovanje prodajnih cijena na način kod kalkulacije fiksiraj cijenu ili kod kalkulacije fiksiraj maržu:

  
Odabir načina oblikovanja prodajnih cijena kojim utječemo na način konverzije cijena u euro
  
  Slika 1: Odabir načina oblikovanja prodajnih cijena kojim utječemo na način konverzije cijena u euro

Za pokretanje ove obrade potrebna je korisnička ovlast Prodaja - promjene, unos i brisanje u šifrarniku artikala.

.

Obradu pokrećemo u modulu |Izvještavanje |Obrade |Zalihe |Masovna promjena valute na artiklima pri čemu biramo podatke koji će tom obradom biti obuhvaćeni (konverzija samo cjenika ILI konverzija cjenika i kalkulacije). Izgled maske za pokretanje obrade za masovnu konverziju cjenika i promjenu valute na artiklima prikazuje slika u nastavku:

  
Maska za pokretanje obrade masovne promjene valute na artiklima
  
  Slika 2: Maska za pokretanje obrade masovne promjene valute na artiklima

Kako su izmjene koje nastupaju ovom obradom nepovratne, obrada predviđa mogućnost pokretanja simulacije u svrhe prethodne provjere podataka tj. rezultata obrade prije konačne potvrde konverzije cjenika i zamjene valute na artiklima. U nastavku je primjer detaljne konverzije na više decimalnih mjesta zbog fakturiranja do 31.12.2022. u valuti kuna; zaokruživanje cijena u eurima sukladno propisanim pravilima u ovom slučaju nastupa u trenutku dodavanja artikla na prodajni dokument:

  
Pregled rezultata simulacije obrade masovne promjene valute na artiklima
  
  Slika 3: Pregled rezultata simulacije obrade masovne promjene valute na artiklima

Ukoliko su rezultati simulacije zadovoljavajući, ponovimo pokretanje obrade no u ovom slučaju bez označenog parametra Simulacija. Po završenoj obradi isto tako na uvid dobivamo izvještaj s popisom artikala i izmjenjenih podataka (cijena, cjenika i kalkulacija). U ovom je trenutku nastupila promjena cjenika u šifrarniku artikala kao i na dodatnim cjenicima koje eventualno vodimo na artiklu, kupcima, skupinama kupaca, skladištima kao i u kalkulacijama, ukoliko smo to zadali pri pokretanju obrade (po primjeru zaokruživanja na 2 decimalna mjesta):

  
Pregled izmjenjenih cijena na artiklu u valuti euro
  
  Slika 4: Pregled izmjenjenih cijena na artiklu u valuti euro

  
Pregled izmjenjenih cijena u kalkulaciji u valuti euro
  
  Slika 5: Pregled izmjenjenih cijena u kalkulaciji u valuti euro

Obradu masovne promjene valute možemo pokrenuti više puta. U slučaju ponavljanja obrade, ista neće ponovno preračunati podatke koji su već bili preračunati i izmjenjeni prethodnom obradom.

Dodatne će obrade obuhvatiti samo podatke koji prvotnom obradom nisu bili izmjenjeni (npr. pri pokretanju prve obrade zadali smo promjenu samo cjenika, dok pri pokretanju druge obrade potvrdimo i promjenu kalkulacije cijena čime završavamo s kompletnim ažuriranjem podataka u šifrarniku artikala u valutu euro).

Opciju naknadne promjene kalkulacije cijena koristimo ukoliko do 31.12.2022. još nismo završili s unosom i knjiženjem skladišnih dokumenata koji se do tog razdoblja knjiže u valuti kuna, a cijene i cjenike odlučimo već prethodno promijeniti u euro.

.

Masovnu promjenu valute na artiklima možemo pokrenuti odmah po izdavanju zadnjeg prodajnog dokumenta u 2022. godini. Od 1.1.2023. prodajne dokumente izdajemo isključivo u valuti euro stoga je preporučljivo urediti promjenu valute na artiklima prije izdavanja prvog prodajnog dokumenta u 2023. godini (račun izdan u 2023. godini s datumom usluge/isporuke u 2022. godini iskazujemo u valuti euro no knjižimo u poslovne evidencije u valuti kuna!) . Ukoliko to ne učinimo, program će u trenutku dodavanja artikla na račun u valuti euro automatski konvertirati prodajnu cijenu pri čemu će za preračun koristiti pohranjenu cijenu u kunama i fiksni tečaj konverzije.

Imate li dodatnih pitanja u svezi migracije na euro pogledajte: Uvođenje eura i prilagodbe sustava e-racuni.hr


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 28.12.2022 9:18:48
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024